Rozdział 8 - Okresowe i doraźne kontrole posiadacza certyfikatu - Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.146.1421

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2006 r.

Rozdział  8

Okresowe i doraźne kontrole posiadacza certyfikatu

§  33.
Prezes prowadzi okresowe i doraźne kontrole, o których mowa w art. 162 ust. 1 oraz w art. 27 ust. 1 ustawy, w celu sprawdzenia, czy w okresie ważności certyfikatu jego posiadacz w szczególności:
1)
spełnia wymagania, jakie zostały określone dla uzyskania tego certyfikatu w obowiązujących przepisach, oraz przestrzega warunków i ograniczeń wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym, jakie Prezes nałożył na niego w certyfikacie oraz w specyfikacjach, jeśli występują;
2)
prowadzi działalność lotniczą zgodnie z wymaganiami, metodami, zasadami i procedurami, określonymi dla tej działalności w zatwierdzonych przez Prezesa instrukcjach wykonawczych;
3)
utrzymuje strukturę organizacyjną oraz zatrudnia odpowiednio wykwalifikowany personel kierowniczy, nadzorujący i wykonawczy w liczbie dostatecznej dla wykonania wszystkich zaplanowanych i objętych przedmiotowym certyfikatem zadań;
4)
utrzymuje środki techniczne i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności w lotnictwie cywilnym, a w szczególności eksploatowane statki powietrzne, w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkowania i obsługi;
5)
wywiązuje się z zawartych umów związanych z prowadzoną działalnością w lotnictwie cywilnym;
6)
wywiązuje się z innych obowiązków nałożonych na posiadacza certyfikatu w odrębnych przepisach.
§  34.
1.
Kontrole okresowe prowadzone są zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezesa, indywidualnie dla każdego posiadacza certyfikatu, programami prowadzenia bieżącego nadzoru.
2.
Program, o którym mowa w ust. 1, określa zakres merytoryczny każdego audytu oraz inspekcji, częstotliwość ich powtarzania w poszczególnych obszarach działalności podmiotu w lotnictwie cywilnym oraz roczny i kwartalny plan realizacji poszczególnych zadań inspekcyjnych.
3.
Ogólne wytyczne dotyczące zasad i procedur prowadzenia bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu oraz konstrukcji programu, o których mowa w ust. 1 i 2, określają podręczniki certyfikacji.
§  35.
Posiadacz certyfikatu jest nadzorowany przez wyznaczonego inspektora z właściwej terytorialnie delegatury Urzędu, odpowiedzialnego za realizację programu, o którym mowa w § 34 ust. 1. W odniesieniu do organizacji, których wielkość lub złożoność struktury albo też zakres prowadzonej działalności w lotnictwie cywilnym tego wymaga. Prezes może wyznaczyć więcej niż jednego inspektora nadzorującego, wskazując tego, który jest upoważniony przedstawiać stanowiska Urzędu wobec nadzorowanego podmiotu.
§  36.
Prezes określa w podręcznikach certyfikacji zasady klasyfikowania uchybień, niezgodności i braków stwierdzonych podczas audytu i inspekcji, w zależności od powodowanego przez nie stopnia zagrożenia bezpieczeństwa prowadzonej działalności w lotnictwie cywilnym, oraz nieprzekraczalne terminy ich usunięcia.
§  37.
Przepisy, o których mowa w art. 30 oraz art. 159 ust. 1 i 2 ustawy, stosuje się odpowiednio.
§  38.
W procesach certyfikacji i oceny zdolności podmiotu do spełniania norm i wymagań określonych w odrębnych przepisach stosuje się zasady dotyczące prowadzenia kontroli i postępowań pokontrolnych oraz uwzględnia wyniki kontroli prowadzonych zgodnie z przepisami działu II ustawy, a w szczególności art. 27 ust. 3, art. 28 i art. 29, oraz działu VII ustawy, a w szczególności art. 157, 158, 160 ust. 4, art. 161 i 162 ustawy, które stosuje się odpowiednio.