Art. 157. - [Zakres nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1235 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  157.  [Zakres nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych]
1. 
Nadzór nad eksploatacją statków powietrznych obejmuje całość zagadnień związanych z bezpieczeństwem tej eksploatacji, w tym przestrzeganie przepisów dotyczących zasad eksploatacji i zdatności do lotów statków powietrznych oraz innego sprzętu lotniczego, korzystania z lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, obsługi naziemnej statków powietrznych, utrzymywania kwalifikacji i uprawnień personelu lotniczego oraz przepisów i zasad ruchu lotniczego.
2. 
(uchylony).
2a. 
W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu sprawdza, czy podmioty, o których mowa w art. 163c i art. 163d, zgłaszające działalność, posiadające zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka lub posiadające zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych, spełniają ustalone przepisami prawa wymagania do ich prowadzenia.
3. 
Nadzorujący ma również prawo wstępu do wszystkich części lotniska i pomieszczeń użytkownika.