Rozdział 6 - Wniosek i inne dokumenty składane w procesie certyfikacji - Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.146.1421

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2006 r.

Rozdział  6

Wniosek i inne dokumenty składane w procesie certyfikacji

§  15.
Podmiot, który zamierza złożyć wniosek o wydanie certyfikatu po raz pierwszy, przekazuje do Urzędu na etapie, o którym mowa w § 9 pkt 1, następujące informacje:
1)
krótką charakterystykę podmiotu oraz opis swoich dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie lotnictwa cywilnego, o ile takie były;
2)
ogólny opis i zakres zamierzonej działalności w lotnictwie cywilnym;
3)
ogólną charakterystykę zasobów, środków i urządzeń, jakie będą wykorzystane do prowadzenia działalności w lotnictwie cywilnym;
4)
miejsce, zakres i obszar prowadzenia planowanej działalności w lotnictwie cywilnym.
§  16.
Wniosek o wydanie certyfikatu po raz pierwszy albo o wznowienie ważności certyfikatu, który był nieważny dłużej niż przez okres 12 miesięcy, musi zawierać, co najmniej następujące informacje i dane:
1)
identyfikujące wnioskującego, łącznie z jego nazwą, adresem oraz nazwiskiem, stanowiskiem, numerem telefonu i faksu osoby podpisującej wniosek;
2)
rodzaj certyfikatu, o wydanie którego podmiot się ubiega, zgodny z nazwą określoną w § 3;
3)
nazwy szczególnych rodzajów i form działalności w lotnictwie cywilnym, jakie podmiot zamierza poddać procesowi certyfikacji, zgodne z klasyfikacją podaną w podręcznikach certyfikacji;
4)
przewidywany termin rozpoczęcia wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym.
§  17.
Wniosek o wydanie certyfikatu podpisuje osoba upoważniona w akcie zawiązania podmiotu albo osoba działająca z jej upoważnienia.
§  18.
1.
Do wniosku o wydanie certyfikatu, o którym mowa w § 16, podmiot dołącza następujące dokumenty, właściwe dla rodzaju wnioskowanego procesu certyfikacji:
1)
wypis z właściwego rejestru, określający status prawny podmiotu, w którym określony będzie zakres dozwolonej działalności;
2)
dowód wniesienia opłaty lotniczej, w wysokości określonej w odrębnych przepisach;
3)
harmonogram procesu certyfikacji, w którym określone będą główne zadania procesu, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za ich realizację oraz deklarowane terminy gotowości podmiotu do poddania tych elementów audytowi;
4)
charakterystyki zawodowe personelu kierowniczego, których decyzje wpływają na stan bezpieczeństwa przedmiotowej działalności w lotnictwie cywilnym;
5)
szczegółowy wykaz zasobów oraz urządzeń technicznych, jakie będą wykorzystane do prowadzenia wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym, łącznie z ich pełnymi charakterystykami użytkowymi;
6)
inne dokumenty niezbędne dla udowodnienia stanu prawnego, merytorycznego i kondycji finansowej podmiotu, wymagane zgodnie z przepisami ustawy;
7)
promesę zezwolenia albo koncesji, jeśli została wydana.
2.
W przypadku certyfikacji ośrodka szkolenia lotniczego, o którym mowa w § 3 pkt 3, podmiot może złożyć odpowiednio, zamiast wypisu wymaganego w ust. 1 pkt 1:
1)
akt założycielski szkoły lub placówki publicznej;
2)
wyciąg z rejestru szkół i placówek niepublicznych.
§  19.
Podmiot może być zwolniony z obowiązku złożenia niektórych informacji oraz dokumentów, o których mowa w § 16, 18 i 21, jeśli w czasie, jaki upłynął od złożenia przez niego wniosku o wszczęcie dowolnego procesu certyfikacji, nie zaszły zmiany w sytuacji podmiotu przedstawione w tych dokumentach.
§  20.
Rozpoczęcie etapu oceny i zatwierdzania, o którym mowa w § 9 pkt 3, następuje z chwilą złożenia przez zainteresowany podmiot instrukcji wykonawczych, właściwych dla rodzaju wnioskowanych procesów certyfikacji, a w odniesieniu do:
1)
certyfikacji obejmującej przewóz lotniczy, o którym mowa w § 3 pkt 1 - ponadto dokumentów określających zdolność finansową podmiotu określonych w odrębnych przepisach oraz instrukcje, o których mowa w art. 158 ust. 3 pkt 2 ustawy;
2)
certyfikacji usług lotniczych, o których mowa w § 3 pkt 2, w zakresie obejmującym wykonywanie fotogrametrycznych lub teledetekcyjnych zdjęć lotniczych - ponadto zezwolenie, o którym mowa w art. 18 i 19 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.2)), oraz świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, o którym mowa w art. 65 ust. 1a ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.3)), w związku z pkt II.14 załącznika nr 1 do tej ustawy;
3)
certyfikacji zarządzania lotniskiem - ponadto dokumentów określonych w art. 69 ust. 1, art. 82 pkt 2, art. 84 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 160 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy;
4) 2
 certyfikacji instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej - ponadto programów ochrony, o których mowa w art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy.
§  21.
Przed przystąpieniem do etapu testów praktycznych zainteresowany podmiot zobowiązany jest złożyć, co najmniej następujące dokumenty:
1)
dokumenty potwierdzające prawo podmiotu do dysponowania środkami lub urządzeniami, jakie będą wykorzystane do prowadzenia wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym, a w odniesieniu do procesów certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 160 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, także wykazy statków powietrznych, jakie podmiot będzie używał, wraz z podaniem ich typów, modeli, znaków rejestracyjnych i numerów fabrycznych płatowców;
2)
wykaz umów kooperacyjnych na świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne na rzecz podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu, jeśli występuje potrzeba zawarcia takich umów;
3)
wykaz lotniczych portów docelowych i zapasowych, jeśli przedmiotem certyfikacji jest regularny przewóz lotniczy;
4)
projekt specyfikacji, o których mowa w § 4, jeśli występują;
5)
szczegółowy program testów praktycznych, jeśli występuje;
6)
kopie polis ubezpieczenia, wymaganych zgodnie z art. 160 ust. 4 pkt 1 oraz art. 209 ust. 1 ustawy;
7)
upoważnienie, o którym mowa w art. 191 ust. 2 ustawy, jeśli przedmiotem certyfikacji jest przewóz lotniczy;
8)
wyznaczenie, o którym mowa w art. 191 ust. 3 ustawy, jeśli jest wymagane i zostało wydane.
§  22.
Etap testów praktycznych, jeśli jest wymagany, dzieli się na:
1)
zademonstrowanie zdolności do prowadzenia wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym na ziemi;
2)
zademonstrowanie zdolności do prowadzenia wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym w powietrzu, szczególnie w odniesieniu do procesów certyfikacji, o których mowa w art. 160 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy.
§  23.
Warunkiem przystąpienia do etapu testów praktycznych jest pełne zakończenie etapu oceny i zatwierdzania instrukcji wykonawczych oraz otrzymanie od zainteresowanego podmiotu pisemnego oświadczenia, że wszystkie wymagane dla prowadzenia wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym i zatwierdzone przez Prezesa instrukcje wykonawcze zostały przez podmiot wprowadzone do stosowania oraz że są w pełni przestrzegane przez wszystkie służby i osoby funkcyjne uczestniczące we wnioskowanej działalności, łącznie z podwykonawcami i dostawcami usług, jeśli taki przypadek zachodzi.
§  24.
Testy praktyczne realizowane są zgodnie z warunkami i ograniczeniami podanymi w zatwierdzonym przez Prezesa programie testów praktycznych oraz z warunkami i ograniczeniami eksploatacyjnymi użytego sprzętu lub wyposażenia, określonymi w instrukcjach użytkowania, wydanych przez producentów tego sprzętu.
§  25.
Prezes może, z zastrzeżeniem § 26, na pisemny wniosek przewodniczącego zespołu certyfikującego, zwolnić podmiot z przeprowadzenia testów praktycznych w powietrzu lub ograniczyć ich zakres albo uznać za wystarczający pokaz przeprowadzony na zatwierdzonym i właściwym do tego symulatorze lotu, jeśli istnieją inne dowody, że podmiot jest zdolny prowadzić wnioskowaną działalność lotniczą w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami oraz warunkami i ograniczeniami, jakie Prezes nałoży na ten rodzaj działalności w specyfikacjach, o których mowa w § 4, oraz w instrukcjach wykonawczych.
§  26.
Nie można zwolnić z przeprowadzenia testów praktycznych na ziemi i w powietrzu podmiotu, który ubiega się o uzyskanie Certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) w zakresie przewozu lotniczego po raz pierwszy.
§  27.
Certyfikat może być wydany na okres krótszy niż 12 miesięcy, jeśli w procesie certyfikacji zostanie stwierdzone, że:
1)
została trwale osłabiona kondycja finansowa podmiotu, tak że nie gwarantuje dostatecznych środków na prowadzenie działalności w lotnictwie cywilnym przez cały okres ważności certyfikatu;
2)
występują częste zmiany kadrowe wywołujące brak stabilizacji w kierownictwie firmy;
3)
umowy handlowe, kooperacyjne, a w szczególności prawo do dysponowania statkami powietrznymi, korzystania z urządzeń naziemnych lub pomieszczeń, mają ograniczone, krótsze niż 12 miesięcy, terminy ważności;
4)
występują braki ilościowe środków niezbędnych dla zapewnienia ciągłości prowadzonej działalności w lotnictwie cywilnym.
§  28.
Certyfikat może być wydany na okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale nie dłuższy niż 36 miesięcy, jeśli w procesie certyfikacji oraz podczas okresowych i doraźnych sprawdzeń, o których mowa w art. 162 ust. 1 ustawy, zostanie wykazane, że:
1)
podmiot zdobył doświadczenie i swoim dotychczasowym działaniem daje pewność, że nadal będzie prowadził działalność lotniczą w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami;
2)
podmiot realizuje rozważną politykę handlową, inwestycyjną, kadrową i sprzętową, niepowodującą zagrożeń dla bezpieczeństwa prowadzonej działalności w lotnictwie cywilnym;
3)
podmiot aktywnie śledzi postęp techniczny, rozwój krajowych i międzynarodowych standardów i przepisów lotniczych oraz wprowadza je do swojej organizacji, powodując jej unowocześnienie i poprawę bezpieczeństwa prowadzonej działalności w lotnictwie cywilnym;
4)
podmiot posiada ustabilizowaną i doświadczoną kadrę kierowniczą, nadzorującą i wykonawczą oraz sprawnie działające struktury zarządzania i bieżącego kierowania przedmiotową działalnością lotniczą, a w szczególności skutecznie działający system zarządzania jakością, jeśli przepisy odrębne ustanowienia takiego systemu wymagają;
5)
podmiot terminowo i dokładnie wykonuje polecenia Prezesa oraz aktywnie współpracuje z Urzędem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa prowadzonej działalności w lotnictwie cywilnym.
§  29.
Certyfikat, jako załącznik do decyzji Prezesa, wydawany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zainteresowany podmiot, natomiast drugi pozostaje w aktach Urzędu i jest archiwizowany zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 9.
§  30.
Wnioski zainteresowanego podmiotu o ograniczenie zakresu uprawnień, zawieszenie ważności, korektę, wydanie duplikatu certyfikatu oraz rezygnacja z posiadania certyfikatu są składane pisemnie i zawierają opis wniosku, jego uzasadnienie oraz podpis osoby upoważnionej do dokonywania tych czynności zgodnie z § 17.
2 § 20 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2006 r. (Dz.U.06.158.1125) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 2006 r.