Art. 69. - [Organizacja ruchu lotniczego na lotnisku] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1235 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  69.  [Organizacja ruchu lotniczego na lotnisku]
1. 
Starty i lądowania na lotnisku mogą odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z przepisami instrukcji operacyjnej danego lotniska.
2. 
Zarządzający lotniskiem może zezwolić tylko na taką eksploatację lotniska lub jego części dla celów nielotniczych, która nie narusza przepisów bezpieczeństwa ruchu lotniczego i nie ogranicza jego możliwości eksploatacyjnych określonych w instrukcji operacyjnej.
3. 
Instrukcja operacyjna lotniska określa w szczególności:
1)
dane techniczno-operacyjne lotniska, w tym charakterystykę pola wzlotów, płaszczyzn wznoszenia (podejścia) oraz przeszkód lotniczych w rejonie lotniska;
2)
procedury podejścia do lądowania i procedury odlotu, uwzględniające lokalne ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie środowiska;
3)
zasady utrzymania i eksploatacji pola wzlotów;
4)
organizację naziemnego ruchu statków powietrznych, środków transportowych i osób pieszych na terenie lotniska;
5)
dane o wzrokowych i radiowych pomocach nawigacyjnych;
6)
zasady i środki udzielania pomocy statkom powietrznym, które znalazły się w niebezpieczeństwie na lotnisku lub w jego pobliżu.
4. 
Instrukcja operacyjna lotniska podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu po uzgodnieniu z instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego.