Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.22.193

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 20 marca 1922 r.
o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym-czasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przjepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemyślu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. Do rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 października 1921 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich.i czeskosłowackich (Dz. U. R. P. № 92, poz. 683) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

"W § 1, rozdz. I.

a) W ust. 1) punkt a), w ostatnim wierszu, słowa "oraz drogie futra" zastąpić słowami "nadzwyczaj kosztowne futra, filmy";
b) w ust. 2) punkt b), w ostatnim wierszu skreślić słowa "albo niemieckim", a posłowie "czeskim" zamieścić "albo";
c) tenże ustęp uzupełnić nowem zdaniem: "Dozwala się przekład na język francuski lub niemiecki";
d) w tymże ust, punkt, c) skreślić ostatnie zdanie, rozpoczynające się od słów: "Informacji......" i zamieścić zdanie: "Dla komunikacji bezpośredniej z Czechosłowacją otwarte są następujące pograniczne stacje przejściowe: Piotrowice (Petrovice ve Slezsku), Cieszyn Č. S. D. (Těšín, státni nádraží), Cieszyn K. B. (Těšín, Košicko-bohuminská dráha), Zwardoń, Sucha-hora (Sucha Hora), Orlov, Medzi Laborce i Ławoczne".

W § 1, rozdz. II.

W ustępach 1, 2 i 3 po słowie "wagony-kotły" zamieścić słowa " i inne wagony".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.