Art. 76. - [Uprawnienia organów urzędowej kontroli żywności] - Bezpieczeństwo żywności i żywienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1448 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2023 r.
Art.  76.  [Uprawnienia organów urzędowej kontroli żywności]
1. 
Organom urzędowej kontroli żywności, o których mowa w art. 73 ust. 1, w związku z przeprowadzaniem urzędowych kontroli, przysługuje prawo:
1)
wstępu do pomieszczeń zakładu o każdej porze;
2)
badania procesów technologicznych i receptur w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu kontroli;
3)
przeglądania ksiąg i innych dokumentów kontrolowanego zakładu, jeżeli jest to niezbędne ze względu na cel przeprowadzanej kontroli;
4)
podejmowania innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, zgodnie z zakresem uprawnień w ramach urzędowych kontroli żywności, w tym nieodpłatnego pobierania próbek środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w celu wykonania badań laboratoryjnych.
2. 
Uzyskane przez organy urzędowej kontroli żywności, w trakcie kontroli, informacje, dokumenty i inne dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ochronę życia lub zdrowia człowieka, z wyłączeniem żądania sądu lub prokuratury w związku z toczącym się postępowaniem.