[Delegacja ustawowa - oznakowanie i zabezpieczanie obszarów wodnych] - Art. 8. - Bezpieczeństwo osób przebywających na... - Dz.U.2022.147 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Delegacja ustawowa - oznakowanie i zabezpieczanie obszarów wodnych] - Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.147 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  8.  [Delegacja ustawowa - oznakowanie i zabezpieczanie obszarów wodnych]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:

1)
sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych,
2)
wzory znaków zakazu, nakazu oraz informacyjnych i flag

- mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i udzielania pomocy osobom kąpiącym się, pływającym i uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych.