Sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag. - Dz.U.2012.286 - OpenLEX

Sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.286

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych;
2)
wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.
1.  1
 Strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oznacza się bojami (pławami), z tym że:
1)
strefy dla nieumiejących pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm - bojami (pławami) w kolorze czerwonym, przy czym za bojami (pławami) powinien znajdować się pas bezpieczeństwa o szerokości 5 m i głębokości nieprzekraczającej 130 cm;
2)
strefy dla umiejących pływać, o głębokości wody do 4 m - bojami (pławami) w kolorze żółtym, przy czym ich odległość od strefy dla nieumiejących pływać lub od linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m, z tym że boje (pławy) żółte nie powinny znajdować się w odległości większej niż 50 m od brzegu;
3)
wydzielony brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 40 cm - bojami (pławami) w kolorze białym oraz dodatkowo otacza się siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna.
2. 
W przypadku gdy granice stref dla umiejących i niemiejących pływać wyznaczają granice pomostów stałych lub pływających, nie wykonuje się oznaczeń granic tych stref bojami (pławami).
3.  2
 W kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m należy oznaczyć głębokość wody poprzez:
1)
umieszczenie napisów informujących o głębokości na ścianach lub dnie niecek basenowych - w pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m;
2) 3
 zamieszczenie tabliczek informujących o głębokości wody na pomostach lub bojach - w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
1. 
Miejsca, w których kąpiel jest niedozwolona lub niebezpieczna, w szczególności przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, na szlakach żeglownych, oznacza się odpowiednim znakiem zakazu, nakazu lub znakiem informacyjnym.
2. 
Obszary wodne objęte zakazem kąpieli oznacza się, w szczególności przy dojściach i dojazdach do obszaru wodnego, odpowiednimi znakami określającymi przyczynę zakazu.
1. 
Ustala się znaki zakazu:
1)
A-1 - znak "kąpiel zabroniona";
2)
A-2 - znak "kąpiel zabroniona - szlak żeglowny";
3)
A-3 - znak "kąpiel zabroniona - most";
4)
A-4 - znak "kąpiel zabroniona - spiętrzenie wody";
5)
A-5 - znak "kąpiel zabroniona - woda skażona";
6)
A-6 - znak "kąpiel zabroniona - woda pitna";
7)
A-7 - znak "kąpiel zabroniona - hodowla ryb";
8)
A-8 - znak "skakanie do wody zabronione".
2. 
Znaki zakazu mają kształt okrągły o średnicy 40 cm.
1. 
Ustala się znaki nakazu:
1)
B-1 - znak "nakaz zakładania kamizelek ratunkowych";
2)
B-2 - znak "nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi".
2. 
Znaki nakazu mają kształt okrągły o średnicy 40 cm.
1. 
Ustala się znaki informacyjne:
1)
C-1 - znak "wiry";
2)
C-2 - znak "niebezpieczna głębokość wody";
3)
C-3 - znak "nagły uskok";
4)
C-4 - znak "pale";
5)
C-5 - znak "skały podwodne";
6)
C-6 - znak "kamieniste dno";
7)
C-7 - znak "sieci rybackie";
8)
C-8 - znak "wodorosty";
9)
C-9 - znak "zimna woda";
10)
C-10 - znak "plaża strzeżona";
11)
C-11 - znak "punkt medyczny";
12)
C-12 - znak "telefon".
2. 
Znaki informacyjne mają kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm lub prostokąta o wymiarach 80 x 60 cm.
Znaki zakazu oraz nakazu obowiązują w odległości podanej na obrzeżu znaku, liczonej w metrach w jedną i drugą stronę od znaku. Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, obowiązuje on na obszarze wodnym w zasięgu wzroku.
Wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych określa załącznik do rozporządzenia.
1. 
Ustala się oznaczenia kolorów flag:
1)
flaga biała - kąpiel dozwolona;
2)
flaga czerwona - zakaz kąpieli.
2. 
Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:
1)
temperatura wody wynosi poniżej 14°C;
2)
widoczność jest ograniczona do 50 m;
3)
szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;
4)
występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami;
5)
występują silne prądy wsteczne;
6)
trwa akcja ratownicza;
7)
prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;
8)
występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;
9)
występują wyładowania atmosferyczne.
3. 
Brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358), które z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc w zakresie dotyczącym sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych, wzorów znaków zakazu, nakazu, informacyjnych oraz flag.

ZAŁĄCZNIK

WZORY ZNAKÓW ZAKAZU, NAKAZU ORAZ ZNAKÓW INFORMACYJNYCH

I. 

Znaki zakazu

II. 

Znaki nakazu

III. 

Znaki informacyjne

1 § 2 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.153) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 stycznia 2018 r.
2 § 2 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.153) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 stycznia 2018 r.
3 § 2 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.153) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 stycznia 2018 r.