[Delegacja ustawowa - stopnie zagrożenia lawinowego] - Art. 16. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Delegacja ustawowa - stopnie zagrożenia lawinowego] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  16.  [Delegacja ustawowa - stopnie zagrożenia lawinowego]
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, stopnie zagrożenia lawinowego oraz odpowiadające im zalecenia dla ruchu osób, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu informacji o występujących zagrożeniach w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, wzory znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, uwzględniając konieczność zapewnienia ich czytelności i zrozumienia.