Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób. - Dz.U.2019.1723 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1723

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób (Dz. U. poz. 1777) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STOPIEŃ ZAGROŻENIA LAWINOWEGOZALECENIA DLA RUCHU OSÓB
NazwaSymbolStabilność pokrywy śnieżnejPrawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny
5

bardzo wysoki

wzórPokrywa śnieżna jest słabo związana i dalece niestabilna.Należy spodziewać się schodzenia licznych samoistnych bardzo dużych*** i często ekstremalnie dużych lawin*** nawet na umiarkowanie stromych stokach*.Warunki skrajnie niekorzystne (sytuacja katastrofalna)

Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w góry i pozostanie w obszarach nieobjętych zasięgiem zagrożenia lawinowego.

4

wysoki

Pokrywa śnieżna na większości stromych stoków* jest słabo związana.Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy małym obciążeniu dodatkowym** na wielu stromych stokach*. W niektórych przypadkach należy spodziewać się licznych samoistnych dużych***, a często bardzo dużych lawin***.Warunki zdecydowanie niekorzystne

Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w teren wysokogórski. Należy pozostawać w granicach umiarkowanie stromych stoków* oraz brać pod uwagę zasięg lawin z wyżej położonych stoków.

3

znaczny

wzórPokrywa śnieżna na wielu stromych stokach* jest związana umiarkowanie bądź słabo.Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym**, w szczególności na stromych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym.

W pewnych sytuacjach duże***, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny*** mogą schodzić samoistnie.

Warunki w znacznej mierze niekorzystne

Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Należy unikać stromych stoków*, szczególnie wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości. Konieczne jest zachowanie elementarnych środków bezpieczeństwa.

2

umiarkowany

wzórPokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach* jest związana umiarkowanie.Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym**, szczególnie na stromych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin*** jest mało prawdopodobne.Częściowo niekorzystne warunki

Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach*, a szczególnie na wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości.

1

niski

wzórPokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym** w nielicznych miejscach na bardzo stromych* lub ekstremalnych stokach*. Możliwe jest samoistne schodzenie małych*** i średnich lawin***.Na ogół dogodne warunki

Należy zachować szczególną ostrożność na stokach bardzo stromych* lub ekstremalnych*.

Komunikat lawinowy może zawierać dodatkowe informacje o wysokościach n.p.m., wystawach względem kierunków świata lub formach terenu szczególnie niekorzystnych ze względu na zagrożenie lawinowe oraz informację o typowych problemach lawinowych.

Objaśnienia:

* Nachylenie stoku:

* umiarkowanie stromy stok: teren o nachyleniu mniejszym niż około 30°;

* stromy stok: teren o nachyleniu większym niż około 30°;

* bardzo stromy lub ekstremalny stok: teren szczególnie niekorzystny z uwagi na nachylenie stoku (większe niż około 40°) lub szczególnie niekorzystny ze względu na ukształtowanie, bliskość grani lub właściwości podłoża (zmniejszona przyczepność).

** Obciążenie dodatkowe

* małe: samotny narciarz lub snowboardzista jadący płynnie, bez upadków, piechur poruszający się w rakietach śnieżnych, grupa zachowująca prawidłowe odstępy pomiędzy uczestnikami (co najmniej 10 m);

* duże: pojedynczy piechur, dwóch lub więcej narciarzy lub snowboardzistów poruszających się bez zachowania prawidłowych odstępów, ratrak, materiały wybuchowe;

* lawiny samoistne: lawiny powstałe bez udziału człowieka.

*** Klasyfikacja wielkości lawin

RozmiarNazwaKlasyfikacja toru lawinyPotencjalne szkody
1mała (zsuw)Przemieszczający się śnieg zazwyczaj zatrzymuje się przed końcem stoku.Istnieje minimalne niebezpieczeństwo zasypania człowieka, większe niebezpieczeństwo upadku.
2średniaLawina zatrzymuje się zwykle na końcu stoku.Może zasypać, zranić lub zabić człowieka.
3dużaLawina osiąga zazwyczaj teren płaski (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansach mniejszych niż 50 m.Może zasypać i zniszczyć samochód osobowy, uszkodzić ciężarówkę, zniszczyć mały budynek, połamać pojedyncze drzewa.
4bardzo dużaLawina osiąga zazwyczaj teren płaski (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansach większych niż 50 m, może osiągnąć dno doliny.Może zasypać i zniszczyć wagon kolejowy, dużą ciężarówkę, kilka budynków lub fragment lasu.
5ekstremalnie dużaLawina osiąga dno doliny.Może dokonać znaczących zmian w krajobrazie, możliwe katastrofalne zniszczenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540).