Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.295.1751

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa wzory znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
§  2. Ustala się następujące znaki nakazu zobowiązujące do poruszania się w kierunku zgodnym ze strzałkami:
1) A-1 Nakaz jazdy w prawo;
2) A-2 Nakaz jazdy w lewo;
3) A-3 Nakaz jazdy na wprost.
§  3. Ustala się następujące znaki zakazu:
1) zakazujące poruszania się w konkretny sposób lub na konkretnym sprzęcie:
a) B-1 Zakaz chodzenia pieszo,
b) B-2 Zakaz jazdy na sankach,
c) B-3 Zakaz jazdy na snowboardzie,
d) B-4 Zakaz jazdy skuterem śnieżnym,
e) B-5 Zakaz jazdy na nartach,
f) B-6 Zakaz podchodzenia na nartach;
2) zobowiązujący do zatrzymania się B-7 Stop.
§  4.
1. Ustala się następujące znaki ostrzegawcze:
1) ostrzegające o wystąpieniu na trasie konkretnych zagrożeń:
a) C-1 Zwężenie na trasie,
b) C-2 Skrzyżowanie tras, pierwszeństwo mają poruszający się z prawej strony,
c) C-3 Niebezpieczny zakręt w lewo,
d) C-4 Niebezpieczny zakręt w prawo,
e) C-5 Skrzyżowanie z trasą wyciągu o wysokim prowadzeniu liny,
f) C-6 Pracujące urządzenie zaśnieżające,
g) C-7 Niebezpieczeństwo wypadnięcia z trasy lub spadnięcia,
h) C-8 Uwaga piesi;
2) ostrzegający o niesprecyzowanym zagrożeniu C-9 Inne niebezpieczeństwo;
3) ostrzegające o wejściu na teren zagrożony zejściem lawin:
a) C-10 Wejście na teren zagrożony lawinami,
b) C-11 Bezpośrednie zagrożenie lawinami, dalsze przejście lub przejazd zagraża życiu i zdrowiu.
2. Znak, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być prezentowany na przenośnych bannerach z dopiskiem "Uwaga zwolnij" lub "Uwaga wypadek".
3. Znaki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą zawierać napisy również w języku innym niż język polski.
§  5. Ustala się następujące znaki informacyjne:
1) informujący o miejscu, gdzie znajduje się punkt ratownictwa narciarskiego D-1 Punkt ratownictwa narciarskiego;
2) informujące o granicach narciarskich tras zjazdowych:
a) D-2 Oznaczenie lewej granicy narciarskiej trasy zjazdowej,
b) D-3 Oznaczenie prawej granicy narciarskiej trasy zjazdowej;
3) informujące o przebiegu biegowych i narciarskich tras zjazdowych lub nartostrad:
a) D-4 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady,
b) D-5 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady z numerem trasy,
c) D-6 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady z numerem trasy i możliwością umieszczenia nazwy trasy,
d) D-7 Oznaczenie przebiegu trasy biegowej.
§  6.
1. Wzory znaków, o których mowa w § 2-5, określa, z zastrzeżeniem ust. 2, załącznik do rozporządzenia.
2. Wzory znaków informujących o granicach oraz przebiegu narciarskich tras biegowych i narciarskich tras zjazdowych lub nartostrad w każdym przypadku należy dostosować pod względem kolorystycznym do sposobu oznaczania stopnia trudności tras lub nartostrad.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2011 r. 2

ZAŁĄCZNIK 

A - Znaki nakazu

wzór

B - Znaki zakazu

wzór

C - Znaki ostrzegawcze

wzór

D - Znaki informacyjne

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358), które traci moc w zakresie dotyczącym obowiązywania na trasach narciarskich znaków zakazu, ostrzegawczych oraz informacyjnych z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.