Albania-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Tirana.1950.12.02.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.29.225

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1951 r.

UMOWA
o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową,
podpisana w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r.

(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1951 r. - Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 133).

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

BOLESŁAW BIERUT

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu drugim grudnia tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego roku podpisana została w Tiranie Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową o następującym brzmieniu dosłownym:

UMOWA

o współpracy kulturalnej między

Rzecząpospolitą Polską

a

Albańską Republiką Ludową

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Albańskiej Republiki Ludowej, ożywione dążeniem do umocnienia sił pokoju i do zacieśnienia więzów przyjaźni między obu Narodami przez wzajemne poznanie dorobku kulturalnego obu krajów i pogłębienie stosunków we wszystkich dziedzinach życia kulturalnego, postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę i w tym celu wyznaczyły swych Pełnomocników:

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

Panią Krassowską Eugenię

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Szkół Wyższych i Nauki,

Rząd Albańskiej Republiki Ludowej

Pana Kahremana Ylli

Ministra Oświaty,

którzy po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodzili się na następujące postanowienia:

Obie Wysokie Umawiające się Strony będą popierać i ułatwiać współpracę między instytucjami i towarzystwami naukowymi, organizacjami kulturalno-oświatowymi, związkami zawodowymi, organizacjami młodzieżowymi i sportowymi, w szczególności przez wzajemne zapraszanie przedstawicieli tych instytucji oraz wymianę zespołów, organizowanie imprez, praktyk zawodowych, obozów, kursów.

Obie Wysokie Umawiające się Strony postanawiają:

a)
wprowadzić do programów nauczania odpowiednich wydziałów wyższych zakładów naukowych wykłady z zakresu historii, literatury, geografii i nauk gospodarczych drugiej Umawiającej się Strony;
b)
zapewnić uczonym obu Stron swobodę badań naukowych w instytucjach naukowo-badawczych drogą udostępnienia materiałów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych znajdujących się na terenie kraju Strony drugiej w granicach obowiązujących w tej mierze przepisów prawnych;
c)
popierać wzajemne studia na uniwersytetach i instytutach naukowych, przyznawać stypendia studentom i naukowcom, ułatwiać wymianę działaczy oświatowych i związkowych;
d)
dla wzajemnego poznania osiągnięć w dziedzinie demokratyzacji szkolnictwa, życia naukowego i kulturalnego wymieniać informacje dotyczące osiągnięć i reform w tym zakresie;
e)
popierać naukę języka polskiego w Albanii i albańskiego w Polsce;
f)
dołożyć starań, aby w podręcznikach szkół podstawowych i średnich, w czasopismach dla dzieci i młodzieży zamieszczano czytanki i artykuły dotyczące życia Strony drugiej.

Obie Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się wzajemnie udostępniać swoim krajom cenniejsze dzieła literackie i naukowe Strony drugiej przez popieranie przekładów z języka polskiego na albański i albańskiego na polski również ułatwiać akcję wydawniczą i wymianę książek, periodyków, prasy i innych wydawnictw.

Obie Wysokie Umawiające się Strony będą organizować na swoim terenie wystawy jak również umożliwią wystawianie sztuk teatralnych, dzieł muzycznych i filmów z repertuaru Strony drugiej.

Obie Wysokie Umawiające się Strony dążyć będą do nawiązania ścisłej współpracy między radiofoniami obu krajów.

Obie Wysokie Umawiające się Strony będą ułatwiać działalność agencji prasowych i korespondentów.

Dla wprowadzenia w życie postanowień wymienionych w poprzednich artykułach zostanie utworzona w jak najkrótszym czasie Polsko-Albańska Komisja Mieszana, która składać się będzie z dwóch Podkomisji, jednej z siedzibą w Warszawie, drugiej zaś w Tiranie.

Na czele każdej Podkomisji stanie Przewodniczący, wyznaczony przez Rząd kraju, w którym dana Podkomisja pracuje. W skład każdej Podkomisji wejdą ponadto dwaj delegaci zainteresowanych ministerstw oraz dwaj przedstawiciele Poselstwa drugiej Umawiającej się Strony.

Skład Podkomisji zostanie przedłożony do aprobaty Obu Wysokich Umawiających się Stron.

Każda Podkomisja zapraszać może do współpracy w charakterze doradców - rzeczoznawców spośród przedstawicieli instytucji naukowych i kulturalnych oraz związków zawodowych, artystycznych i naukowych.

Posiedzenia Komisji Mieszanej odbywać się będą raz do roku, na przemian w Warszawie i w Tiranie. Pierwsze posiedzenie odbędzie się w Warszawie, nie później niż w miesiąc po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych.

Przewodniczącego posiedzeń Komisji Mieszanej w Warszawie zamianuje każdorazowo Rząd Polski, a Przewodniczącego w Tiranie - Rząd Albański.

Komisja Mieszana ustali regulamin, według którego Komisja oraz Podkomisje wykonywać będą swe prace.

Wydatki Komisji Mieszanej ponosić będą obie Strony po połowie, wydatki Podkomisji Strona, w której dana Podkomisja pracuje.

Komisja Mieszana opracuje w pierwszym rzędzie plan wprowadzenia w życie niniejszej Umowy.

Plan obejmować będzie szczegóły nie wymienione w innych paragrafach Umowy. Plan zostanie zatwierdzony przez oba Rządy. Plan ten można będzie zmienić lub uzupełnić na życzenie jednej ze Stron za obopólną zgodą.

Komisja Mieszana przedstawiać będzie obu Rządom swoje wnioski do wykonania niniejszej Umowy, jak również co do wszystkich innych spraw, przekazanych jej przez oba Rządy.

Wszystkie zawarte dotychczas porozumienia pomiędzy poszczególnymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi, o ile nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami zawartymi w niniejszej Umowie, pozostają w mocy. W przyszłości porozumienia tego rodzaju zawierane będą w ramach prac Komisji Mieszanej.

Umowa niniejsza będzie ratyfikowana w jak najkrótszym terminie i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres lat pięciu, licząc od dnia jej wejścia w życie. Ważność jej przedłuża się każdorazowo na okres dalszych lat pięciu, o ile nie zostanie ona wypowiedziana na sześć miesięcy przed upływem tego terminu.

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Warszawie.

Sporządzono w Tiranie 2 grudnia 1950 roku w dwu egzemplarzach, każdy w języku polskim i albańskim, przy czym oba teksty są w równej mierze autentyczne.

Na dowód czego wymienieni Pełnomocnicy niniejszą Umowę podpisali i opatrzyli ją swymi pieczęciami.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 11 kwietnia 1951 roku.