Albania-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1993.05.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.88.404

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lipca 1993 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy kulturalnej i naukowej,
podpisana w Warszawie dnia 4 maja 1993 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 4 maja 1993 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy kulturalnej i naukowej w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy kulturalnej i naukowej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Albanii, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

- kierując się potrzebą odnowienia przyjacielskich kontaktów między obydwoma państwami,

- przekonane, że współpraca kulturalna i naukowa odgrywa ważną rolę w zbliżaniu społeczeństw obu krajów oraz przyczynia się do wszechstronnego prezentowania ich dorobku,

- dążąc do realizacji postanowień dotyczących wymiaru kulturowego, zawartych w Akcie Końcowym z Helsinek, Paryskiej Karcie Nowej Europy i w innych dokumentach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w tym uzgodnień osiągniętych w czasie Krakowskiego Sympozjum na temat dziedzictwa kulturalnego państw uczestniczących w KBWE,

- postanowiły zawrzeć niniejszą umowę i uzgodniły, co następuje:

Umawiające się Strony będą popierać inicjatywy i formy wszechstronnej współpracy podejmowane przez państwowe, społeczne i prywatne instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz osoby indywidualne na rzecz tworzenia wspólnych polsko-albańskich organizacji i fundacji służących osiągnięciu celów niniejszej umowy i wzajemnemu zbliżeniu społeczeństw obu Państw.

Umawiające się Strony ustanowią kontakty między Komitetem Badań Naukowych Rzeczypospolitej Polskiej i Komitetem Nauk i Technologii Republiki Albanii w celu nawiązania bezpośredniej współpracy i zawarcia międzyrządowej umowy o współpracy w dziedzinie nauki i techniki.

Umawiające się Strony będą popierać współpracę Polskiej Akademii Nauk i Albańskiej Akademii Nauk oraz innych organizacji i instytutów naukowych, realizowaną na podstawie zawieranych przez nie odpowiednich porozumień. Strony udzielać będą wzajemnej pomocy uczonym, prowadzącym badania nad językiem, historią, kulturą Polski i Albanii, poprzez:

-
wymianę pracowników naukowych,
-
udostępnianie i publikację wyników badań,
-
organizowanie wspólnych konferencji i ekspedycji naukowych,
-
wymianę informacji i dokumentacji naukowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Edukacji Republiki Albanii nawiążą bezpośrednie kontakty w celu zapoznania się z poziomem oraz systemami oświaty i szkolnictwa wyższego w obydwu krajach.

Strony będą popierać i ułatwiać bezpośrednią współpracę między uniwersytetami, szkołami zawodowymi i innymi instytucjami szkolnictwa wszystkich szczebli obu krajów. W ramach tej współpracy będą popierać wymianę wykładowców uczelni, nauczycieli, studentów i uczniów.

Strony będą sobie przyznawać wzajemnie miejsca na studia wyższe i staże naukowe na zasadach i warunkach uprzednio uzgodnionych między nimi.

Umawiające się Strony będą zachęcać i pomagać w podejmowaniu studiów języka i literatury polskiej w Albanii oraz języka i literatury albańskiej w Polsce.

Umawiające się Strony nawiążą bezpośrednie kontakty między Ministerstwem Kultury i Sztuki oraz Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Kultury, Młodzieży i Sportu Republiki Albanii w celu nawiązania współpracy w dziedzinach wspólnego zainteresowania.

Umawiające się Strony będą popierać zainteresowanie dziedzictwem kulturalnym i współczesnymi osiągnięciami kulturalnymi drugiej Umawiającej się Strony.

Umawiające się Strony będą popierać podejmowanie przez właściwe organy i instytucje rządowe oraz przez organizacje i instytucje pozarządowe przedsięwzięć służących zbliżeniu obu Państw, w szczególności poprzez:

-
wzajemne kontakty między instytucjami kulturalnymi, stowarzyszeniami, uniami, związkami zrzeszającymi pisarzy, tłumaczy, muzyków, kompozytorów, artystów teatru i filmu, artystów plastyków, przedstawicieli archeologii, konserwacji zabytków, muzeów, bibliotek itp.
-
wymianę wystaw i innych prezentacji o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i informacyjnym,
-
tłumaczenie i publikację dzieł naukowych, literackich i artystycznych autorów drugiego Państwa,
-
wymianę informacji - publikacji, książek, czasopism i pozostałych nośników informacji, w tym środków audiowizualnych,
-
uczestnictwo swych przedstawicieli w festiwalach, konkursach, przeglądach, konfrontacjach i spotkaniach o charakterze kulturalnym, organizowanych przez drugą Umawiającą się Stronę.

W celu ułatwienia upowszechniania i popularyzacji wartości intelektualnych i kulturalnych każda z Umawiających się Stron zapewni obywatelom drugiego Państwa ustawową ochronę praw autorskich, zgodnie z międzynarodowymi konwencjami.

Umawiające się Strony będą sprzyjać umacnianiu kontaktów między federacjami sportowymi i innymi instytucjami, a także inspirować i popierać różnorodne formy kontaktów i wymiany młodzieży obu krajów.

Umawiające się Strony będą popierać wzajemny swobodny przepływ informacji o życiu politycznym, społecznym, kulturalnym i naukowym drugiego Państwa dla zapewnienia obiektywnej i wszechstronnej informacji.

W tym celu będą popierać współpracę instytucji radiowych i telewizyjnych oraz dążyć do podpisania porozumień w tym zakresie.

Popierać będą również współpracę agencji prasowych, stowarzyszeń dziennikarskich, wydawnictw prasowych i redakcji.

Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między swoimi Komitetami Narodowymi do spraw UNESCO, a w szczególności dążyć do rozwoju sieci szkół stowarzyszonych oraz klubów UNESCO, jak również sprzyjać ich kontaktom bilateralnym.

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie archiwistyki, a w szczególności w zakresie wymiany doświadczeń, publikacji, mikrofilmów oraz dostępu do archiwów.

Współpraca w dziedzinie ochrony zdrowia i medycyny realizowana będzie na podstawie porozumienia zawartego między ministerstwami zdrowia obu krajów.

Umawiające się Strony będą opracowywać okresowe programy wykonawcze do umowy, określające warunki finansowe i organizacyjne.

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i wejdzie w życie w dniu wymiany not stwierdzających to przyjęcie.

Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy traci moc Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową, podpisana w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r.

Umowę niniejszą zawiera się na okres 5 lat. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na następne 5-letnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu ważności.

Sporządzono w Warszawie dnia 4 maja 1993 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, albańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne; w razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

-
została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych;
-
jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona;
-
będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 23 czerwca 1993 r.