Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1692

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Na podstawie art. 118 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy tryb przyznawania i cofania akredytacji podmiotom, o których mowa w art. 118 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą", na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a ustawy;
2) skład i sposób działania zespołu akredytacyjnego, o którym mowa w art. 118 ust. 4a ustawy;
3) wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) placówce - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;
2) innym podmiocie prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - należy przez to rozumieć podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy, oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 i 1622), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
3) zespole akredytacyjnym - należy przez to rozumieć zespół, o którym mowa w art. 118 ust. 4a ustawy.
§  3. 
1.  Wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w danej formie pozaszkolnej, zwany dalej "wnioskiem o przyznanie akredytacji", dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - osoba reprezentująca ten podmiot, składa do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej przez placówkę albo ten podmiot.
2.  Wniosek o przyznanie akredytacji składa się odrębnie w odniesieniu do każdej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego, na której prowadzenie ma być przyznana akredytacja.
3.  Do wniosku o przyznanie akredytacji dołącza się:
1) kopię aktu założycielskiego placówki publicznej albo zaświadczenia o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego;
2) kopię statutu placówki albo innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a jeżeli podmiot ten nie posiada statutu - innego dokumentu stanowiącego podstawę jego funkcjonowania wraz z informacją o organizacji i zakresie działalności prowadzonej przez ten podmiot;
3) własną ocenę kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, opracowaną przez dyrektora placówki albo osobę reprezentującą inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
4) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 118 ust. 6 ustawy, albo oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych całości kształcenia nieodpłatnie.
4.  Wzór wniosku o przyznanie akredytacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Ocena kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w zakresie spełnienia warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, o których mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, jest przeprowadzana przez zespół akredytacyjny.
2.  W skład zespołu akredytacyjnego wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele kuratora oświaty wyznaczeni spośród pracowników kuratorium oświaty;
2) przedstawiciel wojewódzkiego urzędu pracy - w przypadku ubiegania się o przyznanie akredytacji przez placówkę publiczną prowadzoną przez powiat;
3) przedstawiciel powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - w przypadku ubiegania się o przyznanie akredytacji przez placówkę publiczną inną niż prowadzona przez powiat, placówkę niepubliczną lub inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych;
4) przedstawiciel organizacji pracodawców wyłoniony przez kuratora oświaty spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pracodawców.
3.  Kurator oświaty wskazuje przewodniczącego zespołu akredytacyjnego spośród przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
4.  Kurator oświaty, na wniosek przewodniczącego zespołu akredytacyjnego, może powołać w skład zespołu akredytacyjnego specjalistę w zakresie określonej dziedziny wiedzy. Specjalista bierze udział w głosowaniu, o którym mowa w § 9 ust. 1.
§  5.  Przewodniczący zespołu akredytacyjnego kieruje pracą zespołu akredytacyjnego, w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia zespołu;
2) ustala program i termin wizyty akredytacyjnej, o której mowa w § 6 pkt 2, oraz powiadamia o jej programie i terminie członków zespołu akredytacyjnego, a także dyrektora placówki i organ prowadzący placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - osobę reprezentującą ten podmiot;
3) wnioskuje do kuratora oświaty o powołanie specjalisty, o którym mowa w § 4 ust. 4;
4) przedstawia kuratorowi oświaty ocenę, o której mowa w § 4 ust. 1, ustaloną przez zespół akredytacyjny.
§  6.  Zespół akredytacyjny przeprowadza ocenę, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie:
1) wniosku o przyznanie akredytacji oraz dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1-3;
2) oceny stanu faktycznego dokonanej w trakcie wizyty akredytacyjnej w miejscu prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji.
§  7.  Przewodniczący zespołu akredytacyjnego powiadamia na piśmie dyrektora placówki i organ prowadzący placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej - osobę reprezentującą ten podmiot, o programie i terminie wizyty akredytacyjnej, o której mowa w § 6 pkt 2, co najmniej na 7 dni przed terminem tej wizyty.
§  8.  Zespół akredytacyjny może zwracać się do dyrektora placówki, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej - do osoby reprezentującej ten podmiot, o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji.
§  9. 
1.  Zespół akredytacyjny, w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków zespołu akredytacyjnego, ustala ocenę, o której mowa w § 4 ust. 1.
2.  W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu akredytacyjnego.
3.  Z prac zespołu akredytacyjnego sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu akredytacyjnego, biorący udział w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4 - również specjalista w zakresie określonej dziedziny wiedzy.
4.  Wzór protokołu z prac zespołu akredytacyjnego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  10. 
1.  Po zakończeniu prac zespołu akredytacyjnego przewodniczący zespołu akredytacyjnego niezwłocznie przekazuje kuratorowi oświaty protokół, o którym mowa w § 9 ust. 3, oraz dokumenty, o których mowa w § 3.
2.  Protokół z prac zespołu akredytacyjnego, o którym mowa w § 9 ust. 3, oraz dokumenty, o których mowa w § 3, są przechowywane w kuratorium oświaty.
§  11.  Obsługę administracyjną prac zespołu akredytacyjnego zapewnia kurator oświaty.
§  12.  Kurator oświaty, uwzględniając ocenę, o której mowa w § 4 ust. 1, ustaloną przez zespół akredytacyjny, wydaje decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania placówce albo innemu podmiotowi prowadzącemu kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych akredytacji na prowadzenie kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji.
§  13. 
1.  Jeżeli kurator oświaty stwierdzi, że placówka albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych nie spełnia co najmniej jednego z warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, o których mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, powiadamia o tym dyrektora placówki oraz organ prowadzący placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - osobę reprezentującą ten podmiot, oraz wyznacza placówce albo temu podmiotowi termin do usunięcia uchybień w tym zakresie, nie krótszy niż 14 dni. Kurator oświaty może również zobowiązać placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych do przedstawienia w tym terminie ponownie własnej oceny, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3, opracowanej przez dyrektora placówki albo osobę reprezentującą ten podmiot, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Jeżeli placówka albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w terminie wyznaczonym przez kuratora oświaty nie usunie uchybień, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty może cofnąć akredytację na prowadzenie kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, której dotyczą uchybienia, o których mowa w ust. 1.
3.  O cofnięciu akredytacji, o którym mowa w ust. 2, kurator oświaty niezwłocznie powiadamia dyrektora placówki oraz organ prowadzący placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - osobę reprezentującą ten podmiot.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WŁASNA OCENA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH POZASZKOLNYCH PROWADZONEGO PRZEZ PLACÓWKĘ ALBO INNY PODMIOT PROWADZĄCY KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O PRZYZNANIE AKREDYTACJI NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMIE POZASZKOLNEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

PROTOKÓŁ Z PRAC ZESPOŁU AKREDYTACYJNEGO

grafika

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2247 oraz z 2005 r. poz. 746), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).