[Katalog instytucji rynku pracy] - Art. 6. - Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. - Dz.U.2022.690 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Katalog instytucji rynku pracy] - Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.690 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  6.  [Katalog instytucji rynku pracy]
1. 
Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są:
1)
publiczne służby zatrudnienia;
2)
Ochotnicze Hufce Pracy;
3)
agencje zatrudnienia;
4)
instytucje szkoleniowe;
5)
instytucje dialogu społecznego;
6)
instytucje partnerstwa lokalnego.
2. 
Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.
3. 
Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.
4. 
Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.
5. 
Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.
6. 
Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są:
1)
związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych,
2)
organizacje pracodawców,
3)
organizacje bezrobotnych,
4)
organizacje pozarządowe

- jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

7. 
Instytucją partnerstwa lokalnego jest grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.
8. 
(uchylony).
9. 
Publiczne służby zatrudnienia współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.