Rozporządzenie 3223/94 w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.337.66

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 3223/94
z dnia 21 grudnia 1994 r.
w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niektóre zmiany niniejszego aktu prawnego nie zostały bezpośrednio naniesione na tekst, ponieważ akty wprowadzające zmiany nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym. Jednostki redakcyjne tekstu zmienione przez te akty zostały wyróżnione kursywą, natomiast ich aktualna treść została podana w wersji anglojęzycznej w przypisie znajdującym się przy zmienionej jednostce.

.................................................

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1035/72 z dnia 18 maja 1972 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2753/94(2), w szczególności jego art. 23 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3813/92 z dnia 28 grudnia 1992 r. w sprawie jednostki rozliczeniowej i kursów przeliczeniowych stosowanych do celów wspólnej polityki rolnej(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3528/93(4), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

wyniki wielostronnych negocjacji handlowych w ramach Rundy Urugwajskiej powodują konieczność wprowadzenia nowego systemu przywozu świeżych owoców i warzyw wymienionych w Załączniku; system ten opiera się na porównaniu wartości przywożonych produktów oraz cen przywozowych określonych w Taryfie Celnej Wspólnot Europejskich;

konieczne jest ustalenie definicji wyrazów "partia towaru";

większość łatwo psujących się owoców i warzyw wymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dostarcza się w formie przesyłek, co stwarza wyjątkowe trudności przy ustalaniu ich wartości;

cena przywozowa, w oparciu o którą dokonuje się klasyfikacji przywożonych towarów według Wspólnej Taryfy Celnej, musi być równa albo cenie fob danych produktów, powiększonej o koszty ubezpieczenia i frachtu do granicy obszaru celnego Wspólnoty, wartości celnej określonej w art. 30 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(5), albo standardowej wartości przywozowej; system standardowych wartości przywozowych umożliwia wprowadzanie w życie wyników Rundy Urugwajskiej;

standardowe wartości przywozowe muszą być ustalane na podstawie średniej ważonej wyliczanej ze średnich cen na produkty wymienione w Załączniku, przywożone z państw trzecich na reprezentatywne rynki przywozowe Państw Członkowskich, pomniejszone o kwoty podane w art. 173 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/ ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(6), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2193/94(7); Komisja musi ustalać te wartości każdego dnia roboczego, dla każdego miejsca pochodzenia oraz na okres podany w Załączniku;

w tym celu, Państwa Członkowskie będą musiały dostarczać, regularnie i w odpowiednim czasie, odpowiedzialnym służbom Komisji wszelkich informacji wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia, aby umożliwić wyliczenie standardowych wartości przywozowych;

musi zostać ustanowiony szczególny przepis w odniesieniu do przypadków, w których brak jest cen produktów określonego pochodzenia;

importer może wybrać klasyfikację taryfową dla przywożonych produktów, która będzie odmienna od ustalonej na podstawie standardowej wartości przywozowej; jednakże, w tym przypadku oraz pod pewnymi warunkami, łącznie z wahaniami cen rynkowych, powinny istnieć przepisy o złożeniu zabezpieczenia równego kwocie należności, którą importer by zapłacił, gdyby klasyfikacja taryfowa partii towarów została ustalona na podstawie standardowej wartości przywozowej; zabezpieczenie zostanie zwrócone, o ile w określonym terminie zostanie przedstawiony dowód dokumentujący wypełnienie warunków dotyczących zagospodarowania partii towarów; jako element kontroli a posteriori, należne cło zostanie odzyskane zgodnie z art. 220 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92; dodanie odsetek do należnego cła, w ramach takich kontroli, jest uzasadnione;

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2118/74 z dnia 9 sierpnia 1974 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu cen referencyjnych w odniesieniu do owoców i warzyw(8), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 249/93(9), pozostanie w mocy w stosunku do każdego z produktów wymienionych w Załączniku, do czasu rozpoczęcia roku gospodarczego, odpowiednio dla danego produktu;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 1

Dla celów niniejszego rozporządzenia "partia towaru" oznacza towary przedstawione w ramach deklaracji o dopuszczeniu do swobodnego obrotu. Każda deklaracja może obejmować jedynie towary jednego i tego samego pochodzenia, objęte tym samym kodem Nomenklatury Scalonej.

Dla celów niniejszego rozporządzenia "importer" oznacza zgłaszającego w rozumieniu art. 4 ust. 18 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł  2
1. 2
Dla każdego produktu oraz na okresy wymienione w części A Załącznika, dla każdego dnia targowego oraz dla każdego miejsca pochodzenia, Państwo Członkowskie przekazuje Komisji najpóźniej do godziny 12 w południe (czasu brukselskiego) następnego dnia roboczego:

a) średnie reprezentatywne ceny produktów przywożonych z państw trzecich, sprzedawanych na reprezentatywnych rynkach przywozowych określonych w art. 3 ust. 1, oraz znaczące ceny zarejestrowane na innych rynkach w odniesieniu do znacznych ilości przywożonych produktów lub w przypadku braku cen dla rynków reprezentatywnych, znaczące ceny dla przywożonych produktów zarejestrowane na innych rynkach;

oraz

b) łączne ilości odnoszące się do cen określonych w lit. a).

W przypadku gdy łączne ilości określone w lit. b) są mniejsze niż jedna tona, odpowiadających im cen nie przekazuje się Komisji.

2. 3
Ceny określone w ust. 1 lit. a) należy rejestrować:

– dla każdego produktu wymienionego w części A Załącznika,

– dla wszystkich dostępnych odmian oraz wielkości,

– na etapie importera/hurtownika lub na etapie hurtownika/detalisty w przypadku braku danych na temat cen na etapie importera/hurtownika.

Zostaną one pomniejszone o następujące kwoty:

a) marżę handlową w wysokości 15 % dla centrów handlowych Londynu, Mediolanu i Rungis oraz w wysokości 8 % dla pozostałych centrów handlowych; oraz

b) koszty transportu i ubezpieczenia na obszarze celnym.

W odniesieniu do kosztów frachtu i ubezpieczenia potrącanych zgodnie z akapitem trzecim, państwa członkowskie mogą ustalić standardową kwotę potrącenia. Kwoty te, jak również sposoby ich obliczania, są podawane niezwłocznie do wiadomości Komisji.

3. 4
Ceny zarejestrowane zgodnie z ust. 2 w przypadku gdy zostały ustalone na etapie hurtownika/detalisty, najpierw pomniejsza się o kwotę równą 9 %, aby uwzględnić marżę handlową hurtownika, oraz o kwotę równą 0,6 ECU za 100 kg, aby uwzględnić koszty przeładunku oraz podatków i opłat rynkowych.
4.
Za reprezentatywne uznaje się:

– ceny produktów w klasie I, o ile ilości w tej klasie stanowią co najmniej 50 % łącznych ilości wprowadzonych do obrotu,

– ceny produktów w klasie I oraz, w przypadku gdy produkty w tej klasie stanowią mniej niż 50 % łącznych ilości, ceny ustalone na produkty klasy II w odniesieniu do ilości umożliwiających pokrycie 50 % łącznych ilości wprowadzonych do obrotu,

– ceny ustalone na produkty klasy II, w przypadku braku cen produktów klasy I, chyba, że podjęto decyzję o zastosowaniu współczynnika korygującego w stosunku do nich, jeśli w wyniku warunków produkcji dla produktów danego pochodzenia produkty te nie są normalnie i zwyczajowo wprowadzane do obrotu w klasie I ze względu na ich cechy jakościowe.

Współczynnik korygujący określony w trzecim tiret stosuje się do cen po potrąceniu wartości określonych w ust. 2.

Artykuł  3
1. 5
Za reprezentatywne rynki uważa się:

– Belgia i Luksemburg: Bruksela,

– Bułgaria: Sofia,

– Republika Czeska: Praga,

– Dania: Kopenhaga,

– Niemcy: Hamburg, Monachium, Frankfurt, Kolonia, Berlin,

– Estonia: Tallin,

– Irlandia: Dublin,

– Grecja: Ateny, Saloniki,

– Hiszpania: Madryd, Barcelona, Sewilla, Bilbao, Saragossa, Walencja,

– Francja: Paryż-Rungis, Marsylia, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Tuluza,

– Włochy: Mediolan,

– Cypr: Nikozja,

– Łotwa: Ryga,

– Litwa: Wilno,

– Węgry: Budapeszt,

– Malta: Attard,

– Niderlandy: Rotterdam,

– Austria: Wiedeń-Inzersdorf,

– Polska: Ożarów Mazowiecki-Bronisze, Poznań,

– Portugalia: Lizbona, Porto,

– Rumunia: Bukareszt,

– Słowenia: Lubljana,

– Słowacja: Bratysława,

– Finlandia: Helsinki,

– Szwecja: Helsingborg, Sztokholm,

– Zjednoczone Królestwo: Londyn

2.
Państwa Członkowskie informują Komisję o zwyczajowych dniach rynkowych na wyżej wspomnianych rynkach.
Artykuł  4
1. 6
W odniesieniu do każdego produktu oraz na okres wymieniony w części A Załącznika Komisja ustala każdego dnia roboczego oraz dla każdego miejsca pochodzenia standardową wartość przywozową równą średniej ważonej cen reprezentatywnych, określonych w art. 2, pomniejszonej o standardową kwotę wynoszącą 5 ECU/100 kg oraz opłaty celne ad valorem.

Standardowa kwota jest wyrażona bez uwzględniania współczynnika korygującego, wynoszącego 1,207509, który był stosowany do rolniczego kursu przeliczeniowego do dnia 31 stycznia 1995 r.

2. 7
Jeśli zgodnie z niniejszym rozporządzeniem ustala się wartość standardową dla produktów oraz dla okresów stosowania podanych w części A załącznika, wartości jednostkowej w rozumieniu art. 152 ust. 1 lit. a)a rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 nie stosuje się. Zastępuje się ją standardową wartością przywozową, określoną w ust. 1.
3.
W przypadku, gdy nie obowiązuje standardowa wartość przywozowa dla produktu określonego pochodzenia, stosuje się średnią standardowych wartości przywozowych obowiązujących w odniesieniu do danego produktu.
4. 8
W trakcie okresów stosowania wymienionych w części A Załącznika standardowe wartości w przywozie pozostają stosowane, o ile nie są zmienione. Jednakże przestają one obowiązywać w przypadku niepowiadomienia Komisji o średniej cenie reprezentatywnej przez siedem kolejnych dni roboczych.

Jeżeli na podstawie akapitu pierwszego do danego produktu nie stosuje się żadnej standardowej wartości w przywozie, standardowa wartość w przywozie stosowana w odniesieniu do tego produktu jest równa ostatniej średniej standardowej wartości w przywozie.

5. 9
Niezależnie od przepisów ust. 1, od pierwszego dnia okresów stosowania podanych w części A załącznika, w przypadku braku możliwości wyliczenia standardowych wartości przywozowych nie ma zastosowania żadna standardowa wartość przywozowa.
6.
Ceny reprezentatywne w ecu przelicza się stosując reprezentatywne kursy rynkowe wyliczane na dany dzień.
7.
Standardowe wartości przywozowe wyrażone w ecu są publikowane przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł  5
1. 10
Cena przywozowa, stanowiąca podstawę klasyfikacji produktów wymienionych w części A Załącznika, zgodnie z Taryfa Celną Wspólnot Europejskich musi równać się, według uznania importera:

a) 11 albo cenie fob produktów w kraju ich pochodzenia, powiększonej o koszty ubezpieczenia i frachtu do granic obszaru celnego Wspólnoty w przypadku, gdy taka cena i takie koszty są znane w chwili sporządzania deklaracji o dopuszczeniu produktów do swobodnego obrotu.

W przypadku gdy wyżej wymienione ceny są wyższe o więcej niż 8 % od wartości standardowej, stosowanej dla danego produktu w momencie sporządzania zgłoszenia o dopuszczeniu do swobodnego obrotu, importer musi złożyć zabezpieczenie, określone w art. 248 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Do tego celu kwotą należności przywozowej, której mogą podlegać ostatecznie produkty, jest kwota należności, którą importer uiściłby gdyby dany produkt został sklasyfikowany na podstawie wskazanej wartości standardowej;

b) lub wartości celnej wyliczonej zgodnie z art. 30 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 stosowanej tylko w odniesieniu do danych przywożonych produktów. W takim przypadku opłatę celną należy potrącić zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 4 ust. 1.

W takim przypadku importer musi złożyć zabezpieczenie, określone w art. 248 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, równe kwocie należności, którą musiałby zapłacić, gdyby klasyfikacja produktów została dokonana na podstawie standardowej wartości przywozowej mającej zastosowanie w odniesieniu do danej partii towarów;

c) lub standardowej wartości przywozowej wyliczonej zgodnie z art. 4 niniejszego rozporządzenia.

1a. 12
Cena wejścia, stanowiąca podstawę klasyfikacji produktów wymienionych w części B Załącznika zgodnie z Taryfą Celną Wspólnot Europejskich, musi równać się, według uznania importera:

a) albo cenie fob produktów w kraju pochodzenia, powiększonej o koszty ubezpieczenia i frachtu do granic terytorium celnego Wspólnoty, w przypadku gdy taka cena i takie koszty są znane w chwili składania zgłoszenia celnego.

Jeżeli władze celne uznają, że wymagane jest zabezpieczenie, na podstawie art. 248 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, importer musi złożyć zabezpieczenie równe maksymalnej kwocie cła na dany produkt;

b) lub wartości celnej wyliczonej zgodnie z art. 30 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 stosowanej tylko w odniesieniu do danych przywożonych produktów. W takim przypadku opłatę celną należy potrącić zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 4 ust. 1.

W takim przypadku importer musi złożyć zabezpieczenie, określone w art. 248 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, równe maksymalnej kwocie cła na dany produkt.

1b. 13
W przypadku gdy cena przywozowa jest obliczana na podstawie ceny FOB produktów w kraju pochodzenia, wartość celna obliczana jest na podstawie danej sprzedaży po tej cenie.

W przypadku gdy cena przywozowa jest obliczana zgodnie z jedną z procedur przewidzianych w ust. 1 lit. b) lub c) lub w ust. 1a lit. b), wartość celna obliczana jest na tej samej podstawie, co cena przywozowa.

2. 14
Importer ma jeden miesiąc od sprzedaży danych produktów, z zastrzeżeniem terminu do czterech miesięcy od daty zgłoszenia o dopuszczeniu do swobodnego obrotu, na wykazanie, że partia towarów została sprzedana zgodnie z warunkami potwierdzającymi poprawność cen, określonych w ust. 1 lit. a) akapit drugi lub ust. 1a lit. a) lub na określenie wartości celnej, określonej w ust. 1 lit. b) i ust. 1a lit. a). Niedotrzymanie któregoś z tych dwóch terminów pociąga za sobą utratę złożonego zabezpieczenia, bez uszczerbku dla stosowania przepisów ust. 3.

Złożone zabezpieczenie zwalnia się w stopniu, w jakim przedstawione dowody do warunków zagospodarowania zostają przedstawione i przyjęte przez organy celne.

W innym przypadku, złożone zabezpieczenie ulega przepadkowi stanowiąc płatność z tytułu należności przywozowych.

3.
Czteromiesięczny termin podany w ust. 2 może zostać przedłużony przez właściwe władze o maksimum trzy miesiące na wniosek importera, przy czym wniosek ten musi zostać należycie umotywowany.
4.
Jeśli przy kontroli właściwe władze stwierdzają, że wymogi niniejszego artykułu nie zostały dotrzymane, odzyskują one należną opłatę celną zgodnie z art. 220 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Kwota należności, która ma zostać odzyskana lub pozostaje do odzyskania, obejmuje odsetki od daty dopuszczenia towarów do swobodnego obrotu do dnia jej odzyskania. Stosowana stopa procentowa jest stopą obowiązującą dla czynności odzyskania na mocy prawa krajowego.
Artykuł  6 15

Rozporządzenie (EWG) nr 2118/74 stosuje się nadal w odniesieniu do każdego z produktów wymienionych w części A Załącznika, do chwili rozpoczęcia roku gospodarczego 1995/96 właściwego dla każdego produktu.

Artykuł  7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się w odniesieniu do każdego produktu wymienionego w Załączniku, od początku roku gospodarczego 1995/96.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 1994 r.

W imieniu Komisji
René STEICHEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 118 z 20.5.1972, str. 1.

(2) Dz.U. L 292 z 12.11.1994, str. 3.

(3) Dz.U. L 387 z 31.12.1992, str. 1.

(4) Dz.U. L 320 z 22.12.1993, str. 32.

(5) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

(6) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1.

(7) Dz.U. L 235 z 9.9.1994, str. 6.

(8) Dz.U. L 220 z 10.8.1974, str. 20.

(9) Dz.U. L 28 z 5.2.1993, str. 45.

ZAŁĄCZNIK 16

Bez uszczerbku dla zasad wykładni Nomenklatury Scalonej, opis produktów uważa się jedynie za informacyjny. Zakres uzgodnień przewidzianych niniejszym rozporządzeniem jest, dla celów niniejszego Załącznika, ustalony przez zakres kodów CN, jakie istnieją w czasie przyjęcia najnowszej zmiany tego rozporządzenia. W przypadku, gdy "ex" występuje przed kodem CN, zakres dodatkowych ceł jest ustalany zarówno przez zakres kodu CN oraz opisu produktów, i także odpowiadającemu mu okresowi stosowania.

CZĘŚĆ A

Kody CNWyszczególnienieOkres stosowania
ex 0702 00 00PomidoryOd dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
ex 0707 00 05Ogórki(1)Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
ex 0709 90 80KarczochyOd dnia 1 listopada do dnia 30 czerwca
0709 90 70CukinieOd dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
ex 0805 10 20Pomarańcze słodkie, świeżeOd dnia 1 grudnia do dnia 31 maja
ex 0805 20 10KlementynkiOd dnia 1 listopada do końca lutego
ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

Mandarynki (włączając tangerynki i Od dnia 1 listopada do końca lutego
ex 0805 20 70satsumy); wilkingi
ex 0805 20 90i inne podobne
hybrydy cytrusowe
ex 0805 50 10Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum)Od dnia 1 czerwca do

31 maja

ex 0806 10 10Winogrona stołoweOd dnia 21 lipca do dnia

20 listopada

ex 0808 10 80JabłkaOd dnia 1 lipca do dnia

30 czerwca

ex 0808 20 50GruszkiOd dnia 1 lipca do dnia 30 kwietnia
ex 0809 10 00MoreleOd dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca
ex 0809 20 95Wiśnie i czereśnie, inne niż wiśnie (Prunus cerasus)Od dnia 21 maja do dnia 10 sierpnia
ex 0809 30 10

ex 0809 30 90

Brzoskwinie, włącznie

z nektarynami

Od dnia 11 czerwca do dnia 30 września
ex 0809 40 05ŚliwkiOd dnia 11 czerwca do dnia 30 września
(1) Inne niż ogórki określone w części B niniejszego Załącznika.

CZĘŚĆ B

Kody CNOpisOkres zastosowania
ex 0707 00 05Ogórki przeznaczone do przetwórstwaOd dnia 1 maja do dnia 31 października
ex 0809 20 05Wiśnie (Prunus cerasus)Od dnia 21 maja do dnia 10 sierpnia
1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 553/95 z dnia 13 marca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.56.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 marca 1995 r.
2 Art. 2 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1306/95 z dnia 8 czerwca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.126.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1890/96 z dnia 30 września 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.249.29) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 października 1996 r.

3 Art. 2 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1306/95 z dnia 8 czerwca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.126.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 756/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.172.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2006 r.

4 Art. 2 ust. 3 zmieniony przez art. 16 rozporządzenia nr 1363/95 z dnia 15 czerwca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.132.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 czerwca 1995 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst, gdyż przywoływany akt zmieniający nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym. Zgodnie z wersją anglojęzyczną art. 16 rozporządzenia zmieniejącego art. 2 ust. 3 zmienia się następująco: wyrazy "ECU 0,6" zastępuje się wyrazami "ECU 0,7245".
5 Art. 3 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 553/95 z dnia 13 marca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.56.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 marca 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1947/2002 z dnia 31 października 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.299.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 listopada 2002 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 537/2004 z dnia 23 marca 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.86.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 756/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.172.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2007 r.

6 Art. 4 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 553/95 z dnia 13 marca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.56.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1306/95 z dnia 8 czerwca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.126.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1995 r.

7 Art. 4 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1306/95 z dnia 8 czerwca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.126.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 756/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.172.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2006 r.

8 Art. 4 ust. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1890/96 z dnia 30 września 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.249.29) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 października 1996 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2375/96 z dnia 13 grudnia 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.325.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 1996 r.

9 Art. 4 ust. 5:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1306/95 z dnia 8 czerwca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.126.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2375/96 z dnia 13 grudnia 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.325.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 1996 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 756/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.172.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2006 r.

10 Art. 5 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1306/95 z dnia 8 czerwca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.126.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1995 r.
11 Art. 5 ust. 1 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 553/95 z dnia 13 marca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.56.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
12 Art. 5 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 1306/95 z dnia 8 czerwca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.126.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1995 r.
13 Art. 5 ust. 1b dodany przez art. 1 rozporządzenia nr 1498/98 z dnia 14 lipca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.198.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 1998 r.
14 Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 1306/95 z dnia 8 czerwca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.126.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1995 r.
15 Art. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1306/95 z dnia 8 czerwca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.126.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1995 r.
16 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1306/95 z dnia 8 czerwca 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.126.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 1890/96 z dnia 30 września 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.249.29) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 października 1996 r.

- zmieniony przez art. 4 rozporządzenia nr 453/2002 z dnia 13 marca 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.72.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

- zmieniony przez art. 4 rozporządzenia nr 386/2005 z dnia 8 marca 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.62.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr 1212/2007 z dnia 17 października 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.274.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.