Rozporządzenie 1626/94 ustanawiające środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych na Morzu Śródziemnym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.171.1

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1626/94
z dnia 27 czerwca 1994 r.
ustanawiające środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych na Morzu Śródziemnym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

na poziomie Wspólnoty nie istnieje żadne rozporządzenie w sprawie ochrony i zarządzania zasobami połowowymi na Morzu Śródziemnym przez pierwsze 10 lat prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa, ponieważ szczególne okoliczności tam występujące nie pozwalają na tak samo łatwe zastosowanie przepisów analogicznych do przepisów mających zastosowanie na Atlantyku i Morzu Północnym od 1983 r.;

przyszedł jednak czas na zaradzenie problemom wpływającym obecnie na zasoby Morza Śródziemnego, poprzez wprowadzenie zharmonizowanego systemu zarządzania, dostosowanego do panujących tam warunków, biorąc pod uwagę istniejące przepisy krajowe i wprowadzając do nich poprawki, w przypadku, gdy jest to potrzebne w odniesieniu do ochrony zasobów w sposób zrównoważony oraz, jeśli to właściwe, stopniowo;

Wspólnota musi także dążyć, współpracując z wszystkimi zainteresowanymi państwami przybrzeżnymi, do ustanowienia wspólnej polityki dotyczącej zarządzania i eksploatacji śródziemnomorskich zasobów rybnych; system zarządzania wprowadzony przez niniejsze rozporządzenie obejmuje działalność związaną z połowami śródziemnomorskich zasobów przeprowadzanymi przez statki pływające pod banderą państw trzecich w portach Wspólnoty;

używane na Morzu Śródziemnym narzędzia połowowe przyczyniają się w dużej mierze do degradacji środowiska morskiego oraz wyczerpania zasobów, powinny, więc zostać zakazane; część strefy przybrzeżnej powinna zostać zarezerwowana dla wyselekcjonowanych narzędzi połowowych, stosowanych przez rybaków poławiających na małą skalę; bez względu na geograficzny zakres rozporządzenia Rady (EWG) nr 3094/86 z dnia 7 października 1986 r. ustanawiającego niektóre środki techniczne w zakresie ochrony zasobów połowowych(4), przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące sieci skrzelowych i sieci typu okrężnica, stosuje się już na Morzu Śródziemnym;

należy określić charakterystyki głównych rodzajów narzędzi połowowych używanych na Morzu Śródziemnym, w szczególności minimalne rozmiary oczek sieci, jak również minimalne rozmiary niektórych gatunków ryb, skorupiaków, mięczaków i innych produktów rybołówstwa charakterystycznych dla Morza Śródziemnego w celu zapobieżenia ich nadmiernej eksploatacji; w celu uniknięcia poławiania dużych ilości zbyt małych egzemplarzy konieczna jest ochrona niektórych stref, w których gromadzą się młode osobniki, przy uwzględnieniu lokalnych warunków biologicznych w tych strefach; właściwe jest, aby przy regulowaniu rybołówstwa na Morzu Śródziemnym, zarówno legislacja wspólnotowa, jak i ustawodawstwo krajowe wzięło pod uwagę specyficzne potrzeby poszczególnych gatunków i środowisk, które zostały uznane za słabe lub narażone na wyginięcie;

aby nie utrudniać badań naukowych, niniejsze rozporządzenie nie powinno być stosowane w odniesieniu do jakichkolwiek działań potrzebnych do celów takich badań;

należy pozostawić możliwość wprowadzania krajowych środków dodatkowych do systemu ustanowionego przez niniejsze rozporządzenie lub wykraczających poza minimalne wymogi ustanowione przez niniejsze rozporządzenie, jak również regulujących stosunki między stronami zaangażowanymi w działalność połowową; utrzymywanie lub wprowadzanie takich środków podlega rozpatrzeniu przez Komisję co do ich zgodności z prawem wspólnotowym i wspólną polityką rybołówstwa;

ze względu na ograniczony okres i zgodność z procedurą zapewniającą jak najmniejszy negatywny wpływ na zasoby i działalność rybaków Wspólnoty, należy przyjąć krajowe środki zatwierdzone poprzez przepisy niniejszego rozporządzenia;

artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3760/92 z dnia 20 grudnia 1992 r. ustanawiającego wspólnotowy system rybołówstwa i akwakultury(5) zobowiązuje Państwa Członkowskie do zapewnienia, aby niehandlowa działalność w zakresie rybołówstwa nie zagrażała ochronie i zarządzaniu zasobami objętymi wspólną polityką rybołówstwa; zobowiązanie jest szczególnie ważne w odniesieniu do Morza Śródziemnego, z uwagi na znaczne rozmiary takiej działalności na tym morzu, ważne jest ograniczenie wszelkich negatywnych wpływów na stan zasobów;

Wspólnota jest sygnatariuszem Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, która zawiera zasady i przepisy dotyczące ochrony i zarządzania morskimi zasobami biologicznymi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wszelkiego rybołówstwa i pokrewnych działalności prowadzonych na obszarze albo wodach Morza Śródziemnego na wschód od południka 5°36’ długości geograficznej zachodniej, podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji Państw Członkowskich, z wyjątkiem stawów i lagun. Rozporządzenie stosuje się również w odniesieniu do powyższej działalności, prowadzonej na Morzu Śródziemnym poza tymi wodami przez statki Wspólnoty.
2.
Państwa Członkowskie leżące nad Morzem Śródziemnym mogą nadal ustanawiać prawa na obszarach wskazanych w ust. 1, włączając w to regulację prawną w zakresie rybołówstwa niehandlowego, poprzez przyjmowanie środków dodatkowych albo wykraczających poza minimalne wymogi systemu ustanowionego przez niniejsze rozporządzenie, pod warunkiem że takie środki są zgodne z prawem wspólnotowym i wspólną polityką rybołówstwa.

Przyjmując takie środki Państwa Członkowskie zwracają uwagę na ochronę słabych lub narażonych na niebezpieczeństwo gatunków albo środowisk, w szczególności określonych w załączniku I.

3.
Komisja będzie informowana, we właściwym czasie umożliwiającym przedstawienie własnych wniosków, zgodnie z procedurą określoną w art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 3094/86, o jakichkolwiek planach wprowadzenia albo wniesienia poprawek do krajowych środków dotyczących ochrony i zarządzania zasobami.
Artykuł  2
1.
Zabronione jest stosowanie w odniesieniu do celów połowów oraz przechowywanie na pokładzie substancji toksycznych, nasennych albo żrących, generatorów wstrząsów elektrycznych i środków wybuchowych.
2.
Zabronione jest używanie krzyży Świętego Andrzeja i podobnych narzędzi ciągnionych, stosowanych do zbierania korala, jak również używanie młotów pneumatycznych i innych urządzeń wstrząsowych stosowanych do zbierania litofagicznych mięczaków.
3.
Używanie sieci odstawowych i ciągnionych wystawianych z łodzi i obsługiwanych z brzegu (sieci brzegowe) jest zabronione od dnia 1 stycznia 2002 r., chyba że Rada, działając większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, zadecyduje inaczej w świetle danych naukowych dowodzących, że ich użycie nie ma negatywnego wpływu na zasoby.
Artykuł  3
1. 1
Używanie włoków, okrężnic i innych podobnych sieci jest zabronione w obrębie trzech mil morskich od wybrzeża albo w obrębie 50 m izobaty, jeżeli ta głębokość występuje w mniejszej odległości, niezależnie od metody ciągnięcia czy holowania z wyjątkiem sytuacji, gdy odstępstwo takie jest przewidziane w ustawodawstwie krajowym w odniesieniu do trzymilowej strefy przybrzeżnej, rozciągającej się poza wody terytorialne Państwa Członkowskiego.

Jednakże jakiekolwiek narzędzia połowowe używane w odległości od wybrzeża mniejszej niż określono to w akapicie pierwszym i stosowane zgodnie z prawem krajowym obowiązującym w dniu 1 stycznia 1994 r. mogą być używane do dnia 31 grudnia 2002 r., chyba że Rada, działając większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, zadecyduje inaczej w świetle danych naukowych dowodzących, że ich używanie nie ma negatywnego wpływu na zasoby.

1a. 2
Zabrania się korzystania z narzędzi połowowych użytkowanych zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 akapit drugi, z wyjątkiem połowów prowadzonych za pomocą wszelkiego typu włoków, chyba że zainteresowane Państwa Członkowskie wprowadzą w życie środki zapewniające temu rybołówstwu, co następuje:

– nie jest zagrożony naruszeniem zakaz przewidziany w ust. 3,

– połowy nie kolidują z działaniami statków używających narzędzi połowowych innych niż włoki, niewody lub podobne sieci trałowe,

– połowy są ograniczone do gatunków objętych połowem ukierunkowanym, niepodlegających minimalnej wielkości wyładunku zgodnie z art. 8,

– połowy są ograniczone w taki sposób, że poławiane ilości w ramach gatunków wymienionych w załączniku IV są minimalne,

– statki podlegają specjalnym zezwoleniom połowowym, wydawanym zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1627/94 z dnia 21 czerwca 1994 r. ustanawiającym ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych(6).

Komisja powinna zostać powiadomiona o tych środkach przed dniem 31 grudnia 2000 r.

2.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, używanie włoków do połowu skorupiaków jest dozwolone, niezależnie od odległości od wybrzeża i głębokości, pod warunkiem że połów gatunków innych niż skorupiaki nie przekracza 10 % całkowitej wagi całego połowu.
3.
Poławianie włokami dennymi, okrężnicami i podobnymi sieciami powyżej miejsc, w których występuje Posidonia Oceanica albo inne morskie rośliny jawnopączkowe, jest zabronione.
4.
Zabronione jest zastawianie jakichkolwiek sieci obstawowych w odległości mniejszej niż 300 m od brzegu albo w obrębie izobaty 30 m, jeżeli ta głębokość występuje w mniejszej odległości od brzegu.
Artykuł  3a 3

(skreślony)

Artykuł  4
1.
Państwa Członkowskie sporządzają wykazy stref ochronnych, w których działalność połowowa jest ograniczona z przyczyn biologicznych, charakterystycznych dla tych stref.
2.
Właściwe władze zainteresowanych Państw Członkowskich ustalają wykazy narzędzi połowowych, które mogą być używane w strefach ochronnych, jak również odpowiednie normy techniczne, mając na względzie cele ochrony i działając zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
3.
Środki określone w ust. 1 i 2 notyfikuje się Komisji, która powiadamia o nich inne Państwa Członkowskie.
Artykuł  5
1.
Państwa Członkowskie ustalą ograniczenia obejmujące dane techniczne głównych rodzajów narzędzi połowowych, zgodnie z minimalnymi wymaganiami wymienionymi w załączniku II.
2.
Ograniczenia określone w ust. 1 notyfikuje się Komisji zgodnie z art. 1 ust. 3.

Rada, wykonując przysługujące jej uprawnienia zgodnie z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 3094/86, bierze pod uwagę charakter działalności połowowej specyficznej dla danych wód.

Artykuł  5a 4

(skreślony)

Artykuł  6
1. 5
Używanie i przechowywanie na pokładzie włoka lub podobnych narzędzi ciągnionych, sieci skrzelowych albo obstawowych jest zabronione, jeśli rozmiar oczek sieci w miejscu, gdzie oczka te są najmniejsze, jest równy lub większy od minimalnych rozmiarów oczek, określonych w załączniku III.

Jakiekolwiek narzędzia połowowe, których minimalne rozmiary oczek są mniejsze od rozmiarów określonych w załączniku III, używane zgodnie z prawem krajowym obowiązującym w dniu 1 stycznia 1994 r., mogą być używane do dnia 31 grudnia 2002 r., jeśli Rada, działając większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, nie podejmie innej decyzji, w świetle danych naukowych dowodzących, że używanie takich narzędzi nie ma negatywnego wpływu na zasoby.

1a. 6
Użytkowanie narzędzi połowowych, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 akapit drugi, jest zabronione, chyba że zainteresowane Państwa Członkowskie wprowadzą w życie środki zapewniające temu rybołówstwu, co następuje:

– połowy są ograniczone do gatunków objętych połowem ukierunkowanym, niepodlegających minimalnej wielkości wyładunku zgodnie z art. 8,

– połowy są ograniczone w taki sposób, że poławiane ilości w ramach gatunków wymienionych w załączniku IV są minimalne,

– statki podlegają specjalnym zezwoleniom połowowym, wydawanym zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1627/94.

Komisja powinna zostać powiadomiona o tych środkach przed 31 grudnia 2000 r.

2.
Rozmiary oczek są określane zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2108/84.(7)
3.
Długość sieci jest określona poprzez długość liny pływającej. Wysokość sieci w czasie połowów jest określona jako suma wysokości oczek (włączając w to węzły) przy mokrej sieci, rozciągniętej prostopadle do liny pływającej.
Artykuł  7

Państwa Członkowskie mogą zabronić wyładunku poza miejscami specjalnie do tego celu przygotowanymi albo zatwierdzonymi. W sytuacji gdy Państwa Członkowskie przyjmują takie środki, muszą o nich niezwłocznie notyfikować Komisję, która poinformuje pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł  8
1.
Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne produkty rybołówstwa uważane są za niewymiarowe, jeśli są mniejsze od minimalnych rozmiarów określonych w załączniku IV w odniesieniu do poszczególnych gatunków.

Rozmiary ryb, skorupiaków i mięczaków są mierzone zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3094/86, chyba że jest to określone inaczej w załączniku IV. Jeżeli dozwolona jest więcej niż jedna metoda pomiaru wielkości, to ryba, skorupiak albo mięczak jest uznawany za posiadającego wymagane rozmiary, jeśli przynajmniej jeden z przewidzianych pomiarów daje wynik większy od odpowiedniej minimalnej wielkości.

2.
Minimalne rozmiary korali, jeżowców, strzykw i gąbek przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 43 Traktatu.
3.
Niewymiarowe ryby, skorupiaki, mięczaki albo inne produkty rybołówstwa nie mogą pozostawać na pokładzie, nie wolno ich przeładowywać na inny statek, wyładowywać w porcie, przekazywać, przechowywać, sprzedawać, wystawiać na pokaz ani oferować do sprzedaży.
Artykuł  8a 7

Dwudziestopięciomilowa strefa zarządzania połowami wokół Malty

1.
Dostęp statków Wspólnoty do wód i zasobów w strefie rozciągającej się do 25 mil morskich od linii granicznej wokół Archipelagu Maltańskiego (dalej zwanej "strefą zarządzania połowami") reguluje się w następujący sposób:

a) połów w obrębie strefy zarządzania połowami jest ograniczony do statków rybackich, których całkowita długość nie przekracza 12 metrów i które używają narzędzi innych niż narzędzia ciągnione;

b) całkowity połów tych statków wyrażony za pomocą ogólnej zdolności połowowej nie może przekraczać średniego poziomu odnotowanego w latach 2000-2001, który odpowiada 1.950 statkom o ogólnej mocy silnika i tonażu wynoszącym odpowiednio 83.000 kW i 4.035 GT.

2.
W drodze odstępstwa od lit. a) ust. 1 trawlery, których całkowita długość nie przekracza 24 metrów mają prawo do połowu ryb na niektórych obszarach w obrębie strefy zarządzania połowami zgodnie z załącznikiem V, część a), do niniejszego rozporządzenia pod następującymi warunkami:

a) całkowita zdolność połowowa trawlerów, którym wolno dokonywać połowu w strefie zarządzania połowami nie może przekraczać limitu 4.800 kW;

b) zdolność połowowa każdego trawlera, któremu wolno dokonywać połowu na głębokości mniejszej niż 200 metrów nie może przekraczać 185 kW; izobata głębokości 200 metrów jest oznaczona linią przerywaną, której punkty przelotowe są określone w części b) załącznika V do niniejszego rozporządzenia;

c) trawlery dokonujące połowu w strefie zarządzania połowami posiadają specjalne zezwolenia połowowe zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych(8) i są umieszczane w wykazie zawierającym ich nazwę, międzynarodowy numer rejestracyjny i charakterystykę statku, który to wykaz będzie przedstawiany Komisji corocznie przez zainteresowane Państwa Członkowskie;

d) limity zdolności połowowej określone w lit. a) i b) są okresowo poddawane ponownej ocenie w oparciu o doradztwo właściwych instytucji naukowych, w związku z ich wpływem na ochronę zasobów.

3.
Jeśli całkowita zdolność połowowa, o której mowa w lit. a) ust. 2 przekracza całkowitą zdolność połowową trawlerów o całkowitej długości równej lub mniejszej niż 24 metry i prowadzących połowy w strefie zarządzania połowami w okresie referencyjnym 2000-2001 (dalej zwana "referencyjną zdolnością połowową") Komisja, zgodnie z procedurą określoną w art. 10a, rozdziela nadwyżkę dostępnej zdolności połowowej między Państwa Członkowskie, uwzględniając interes Państw Członkowskich występujących o pozwolenie.

Referencyjna zdolność połowa odpowiada 3.600 kW.

4.
Specjalne zezwolenia połowowe na nadwyżkę zdolności połowowej, o której mowa w ust. 3 są wydawane tylko statkom znajdującym się w rejestrze statków Wspólnoty w dniu obowiązywania niniejszego artykułu.
5.
Jeśli całkowita zdolność połowowa trawlerów, które uzyskały pozwolenie na prowadzenie połowów w strefie zarządzania połowami zgodnie z ust. 2 lit. c) przekracza pułap określony w ust. 2 lit. a) ze względu na to, że pułap został obniżony wskutek korekty, o której mowa w ust. 2 lit. d), Komisja rozdziela zdolność połowową między Państwa Członkowskie w oparciu o następującą podstawę:

a) zdolność połowowa w kW odpowiadająca statkom prowadzącym połowy w strefie w latach 2000-2001 stanowi pierwsze kryterium;

b) zdolność połowowa w kW odpowiadająca statkom prowadzącym połowy w strefie w jakimkolwiek innym okresie stanowi drugie kryterium;

c) wszelka pozostała zdolność połowowa dla innych statków zostaje podzielona między Państwa Członkowskie, przy uwzględnieniu interesów Państw Członkowskich wnioskujących o pozwolenie.

6.
W drodze odstępstwa od lit. a) ust. 1 statki dokonujące połowu przy pomocy sieci typu okrężnica lub sznura haczykowatego pozostawianego na dnie oraz statki łowiące koryfenę zgodnie z art. 8b mogą dokonywać połowu w obrębie strefy zarządzania połowami. Otrzymują one specjalne zezwolenie połowowe zgodnie z art. 7 rozporządzenia WE nr 1627/94 i są umieszczane w wykazie zawierającym ich nazwę, międzynarodowy numer rejestracyjny i charakterystykę statków, który to wykaz ma być przekazany Komisji przez każde Państwo Członkowskie.

Konieczne jest kontrolowanie prowadzenia połowów w celu ochrony równowagi zasobów połowowych w strefie.

7.
Dysponent każdego trawlera, który otrzymał pozwolenie na połów w strefie zarządzania połowami zgodnie z ust. 2, który nie jest wyposażony w system VMS (system monitorowania statków), sygnalizuje władzom strefy i władzom państwa nabrzeżnego każde wpłynięcie do strefy zarządzania połowami i każde wypłynięcie z niej.
Artykuł  8b 8

Połowy koryfeny

1.
Połów koryfeny (Coriphaena spp.) przy pomocy urządzeń do przywabiania ryb (FAD) jest zabroniony w obrębie strefy zarządzania połowami corocznie w okresie od 1 stycznia do 5 sierpnia.
2.
W połowach koryfeny w obrębie strefy nie może uczestniczyć więcej niż 130 statków.
3.
Maltańskie władze wyznaczają linie przebiegu kursów na urządzenia do przywabianie ryb FAD i przyznają wszystkim statkom rybackim Wspólnoty kursy na urządzenia do przywabianie ryb (FAD) najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. Statkom rybackim Wspólnoty pływającym pod banderą inną niż maltańska nie wolno używać kursów na urządzenia do przywabiania ryb (FAD) w obrębie dwunastomilowej strefy.
4.
Statki rybackie mające pozwolenie na udział w połowach koryfeny zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1627/94 otrzymują specjalne zezwolenie i są umieszczane w wykazie zawierającym ich nazwę, międzynarodowy numer rejestracyjny i charakterystykę statków, który to wykaz ma zostać przekazany Komisji przez każde z Państw Członkowskich.

Nie naruszając przepisów art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1627/94 statki o całkowitej długości mniejszej niż 10 metrów muszą posiadać specjalne zezwolenie połowowe.

Artykuł  9

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się w odniesieniu do działalności połowowej prowadzonej wyłącznie w celach naukowych za zgodą i pod zwierzchnictwem Państwa Członkowskiego albo danych Państw Członkowskich, o której Komisja została poinformowana.

Artykuł  10

Komisja wykonując przysługujące jej na mocy niniejszego rozporządzenia uprawnienia, w szczególności przy przygotowaniu propozycji środków w odniesieniu do obszarów objętych Porozumieniami zawartymi między rybakami, zasięga opinii reprezentujących ich organizacji.

Artykuł  10a 9

Przepisy wykonawcze i zmiany

Szczegółowe przepisy wykonawcze do art. 8a i 8b, szczególnie w odniesieniu do kryteriów stosowanych dla określenia i rozdziału kursów na urządzenia do przywabiania ryb (FAD) zgodnie z art. 8b ust. 3 są przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa(9).

Artykuł  11

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 czerwca 1994 r.

W imieniu Rady
C. SIMITIS
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 5 z 9.01.1993, str. 6 oraz

Dz.U. C 306 z 12.11.1993, str. 10.

(2) Dz.U. C 255 z 20.0 9. 1993, str. 237.

(3) Dz.U. C 201 z 26.07.1993, str. 27.

(4) Dz.U. L 288 z 11.10.1986, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3919/92 (Dz.U. L 397 z 31.12.1002, str. 1).

(5) Dz.U. L 389 z 31.12.1992, str. 1.

(6) Dz.U. L 171 z 6.7.1994, str. 7.

(7) Dz.U. L 194 z 24.97.1984, str. 22.

(8) Dz.U. 171 z 6.7.1994, str. 7.

(9) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

GATUNKI I ŚRODOWISKA SŁABE LUB ZAGROŻONE

GATUNKI:

Wszystkie morskie gatunki:

– ssaków (walenie, płetwonogie),

– ptaków,

– gadów (żółwie),

– ryb,

występujące w Morzu Śródziemnym i wyszczególnione w załącznikach I i II do Konwencji o ochronie gatunków migrujących dzikich zwierząt, przyjętej decyzją 82/461/EWG(1) albo załączniku II do Konwencji o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej, przyjętej decyzją 82/72/EWG(2).

ŚRODOWISKA:

– przybrzeżne moczary,

– dna, gdzie występują morskie rośliny jawnopączkowe.

______

(1) Dz.U. L 210 z 19.07.1982, str. 10.

(2) Dz.U. L 38 z 10.02.1982, str. 1.

ZAŁĄCZNIK  II

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE CHARAKTERYSTYKI GŁÓWNYCH TYPÓW NARZĘDZI POŁOWOWYCH

Włoki (pelagiczne i głębinowe)

– Używanie jakichkolwiek urządzeń pokrywających worek włoka, od wewnątrz albo od zewnątrz, jest ograniczone do urządzeń zatwierdzonych przez rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3346/84.(1)

Niewody

– Maksymalna szerokość niewodów wynosi 4 m, z wyjątkiem przypadków niewodów do połowu gąbek (gagava).

Sieci obstawowe (okrężnice i sieci lampara)

– Długość sieci jest ograniczona do 800 m, a ich głębokość do 120 m, z wyjątkiem sieci do połowu tuńczyków.

Sieci denne (sieci skrzelowe i sieci zaciskowe) oraz drugubice

– Maksymalna wysokość sieci dennej wynosi 4 m,

– Zabronione jest posiadanie na pokładzie i zastawianie sieci przez jeden statek o łącznej długości większej niż 5.000 m.

Sznury haczykowe zastawiane na dnie

– Zabronione jest posiadanie na pokładzie i zastawianie przez jeden statek sznura o długości większej niż 7.000 m.

Sznury haczykowe powierzchniowe (pływające)

– Zabronione jest posiadanie na pokładzie i zastawianie przez jeden statek sznura o długości większej niż 60 km.

______

(1) Dz.U. L 318 z 7.12.1984, str. 23.

ZAŁĄCZNIK  III

MINIMALNE ROZMIARY OCZEK

Sieci ciągnione (włoki denne, włoki powierzchniowe(*), sieci zakotwiczone itp.) 40 mm

Sieci obstawowe 14 mm

______

(*) Przy trałowaniu powierzchniowym sardynek i sardeli minimalne rozmiary oczek są ograniczone do 20 mm, gdy te gatunki liczą przynajmniej 70 % połowu po przesortowaniu.

ZAŁĄCZNIK  IV 10

MINIMALNE ROZMIARY

GatunkiMinimalne rozmiary
RYBY:

Dicentrarchus labrax

Diplodus spp.

Engraulis encrasicolus(*)

23 cm

15 cm

9 cm

Epinephelus spp.

Lophius spp.

Merluccius merluccius

45 cm

30 cm

20 cm

Mugil spp.

Mullus spp.

Pagellus spp.

16 cm

11 cm

12 cm

Pagrus pagrus

Polyprion americanus

Scomber scombrus

18 cm

45 cm

18 cm

Solea vulgaris

Sparus aurata

20 cm

20 cm

Trachurus spp. 12 cm
SKORUPIAKI:

Homarus gammarus

Nephrops norvegicus

Palinuridae

85 mm pancerza

240 mm długości całkowitej

20 mm pancerza

70 mm długości całkowitej

240 mm długości całkowitej

MIĘCZAKI:

Pecten spp.

Venerupis spp.

Venus spp.

100 mm

25 mm

25 mm

(*) Państwa Członkowskie mogą zmienić minimalne rozmiary na liczbę

osobników tego gatunku na kilogram.

ZAŁĄCZNIK  V 11

Dwudziestopięciomilowa strefa zarządzania połowami wokół Archipelagu Maltańskiego

a) Obszary Archipelagu Maltańskiego, na które wolno wpływać statkom rybackim posiadającym pozwolenie: współrzędne geograficzne
Strefa AStrefa H
A1 -36° N, 14° EH1 -35° N, 14° E
A2 -36° N, 14° EH2 -35° N, 14° E
A3 -35° N, 14° EH3 -35° N, 14° E
A4 -35° N, 14° EH4 -35° N, 14° E
A5 -35° N, 14° EH5 -35° N, 14° E
A6 -35° N, 14° E
Strefa BStrefa I
B1 -35° N, 14° EI1 -36° N, 14° E
B2 -35° N, 14° EI2 -36° N, 14° E
B3 -35° N, 14° EI3 -36° N, 14° E
B4 -35° N, 14° EI4 -36° N, 14° E
B5 -35° N, 14° E
B6 -35° N, 14° E
Strefa CStrefa J
C1 -35° N, 14° EJ1 -36° N, 13° E
C2 -35° N, 14° EJ2 -36° N, 14° E
C3 -35° N, 14° EJ3 -36° N, 14° E
C4 -35° N, 14° EJ4 -36° N, 13° E
Strefa DStrefa K
D1 -36° N, 14°EK1 -35° N, 14° E
D2-36° N, 14° EK2 -36° N, 14° E
D3 -35° N, 14° EK3 -36° N, 13° E
D4-36° N, 14° EK4 -36° N, 13° E
K5-36° N, 13° E
Strefa EStrefa L
E1 -35° N, 14° EL1 -35° N, 14° E
E2 -36° N, 14° EL2 -35° N, 14° E
E3 -35° N, 14° EL3 -35° N, 14° E
E4 -35° N, 14° EL4 -35° N, 13° E
E5 -35° N, 14° E
Strefa FStrefa M
F1 -36° N, 14° EM1 -36° N, 14° E
F2 -36° N, 14° EM2 -36° N, 14° E
F3 -36° N, 14° EM3 -36° N, 14° E
F4 -36° N, 14° EM4 -36° N, 14° E
M5 -36° N, 14° E
Strefa GStrefa N
G1 -36° N, 14° EN1 -36° N, 14° E
G2 -35° N, 15° EN2 -36° N, 14° E
G3 -35° N, 14° EN3 -36° N, 14° E
G4 -35° N, 14° EN4 -36° N, 14° E
G5 -35° N, 14° EN5 -36° N, 14° E
N6 -36° N, 14° E

b) Współrzędne geograficzne niektórych punktów przelotowych wzdłuż dwustumetrowej izobaty w obrębie dwudzieistopięciomilowej strefy zarządzania połowami

IDSzerokość geograficznaDługość geograficzna
136,3673° N14,5540° E
236,3159° N14,5567° E
336,2735° N14,5379° E
436,2357° N14,4785° E
536,1699° N14,4316° E
636,1307° N14,3534° E
736,1117° N14,2127° E
836,1003° N14,1658° E
936,0859° N 14,152° E
1036,0547° N 14,143° E
1135,9921° N14,1584° E
1235,9744° N14,1815° E
1335,9608° N14,2235° E
1435,9296° N14,2164° E
1535,8983° N14,2328° E
16 35,867° N14,4929° E
1735,8358° N14,2845° E
1835,8191° N14,2753° E
1935,7863° N14,3534° E
2035,7542° N14,4316° E
2135,7355° N14,4473° E
2235,7225° N14,5098° E
2335,6951° N14,5365° E
2435,6325° N 14,536° E
25 35,57° N14,5221° E
2635,5348° N 14,588° E
2735,5037° N14,6192° E
2835,5128° N14,6349° E
29 35,57° N14,6717° E
3035,5975° N 14,647° E
3135,5903° N14,6036° E
3235,6034° N 14,574° E
3335,6532° N14,5535° E
3435,6726° N14,5723° E
3535,6668° N14,5937° E
3635,6618° N14,6424° E
37 35,653° N14,6661° E
38 35,57° N14,6853° E
3935,5294° N 14,713° E
4035,5071° N14,7443° E
4135,4878° N14,7834° E
4235,4929° N14,8247° E
4335,4762° N14,8246° E
4436,2077° N 13,947° E
4536,1954° N 13,96° E
4636,1773° N 13,947° E
4736,1848° N13,9313° E
4836,1954° N 13,925° E
4935,4592° N14,1815° E
5035,4762° N14,1895° E
5135,4755° N14,2127° E
5235,4605° N14,2199° E
5335,4453° N 14,1971° E.
1 Art. 3 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1448/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.167.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2550/2000 z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.292.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2000 r.

2 Art. 3 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 2550/2000 z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.292.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2000 r.
3 Art. 3a skreślony przez art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 973/2001 z dnia 14 maja 2001 r. ustanawiającego niektóre środki techniczne dotyczące ochrony zasobów gatunków masowo migrujących (Dz.U.UE.L.01.137.1) z dniem 26 maja 2001 r.
4 Art. 5a skreślony przez art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 973/2001 z dnia 14 maja 2001 r. ustanawiającego niektóre środki techniczne dotyczące ochrony zasobów gatunków masowo migrujących (Dz.U.UE.L.01.137.1) z dniem 26 maja 2001 r.
5 Art. 6 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1448/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.167.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2550/2000 z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.292.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2000 r.

6 Art. 6 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 2550/2000 z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.292.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2000 r.
7 Art. 8a dodany przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 813/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.150.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.
8 Art. 8b dodany przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 813/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.150.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.
9 Art. 10a dodany przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 813/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.150.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.
10 Załącznik IV:

-zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 782/98 z dnia 7 kwietnia 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.113.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 kwietnia 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 812/2000 z dnia 17 kwietnia 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.100.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2000 r.

- zmieniony przez art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 973/2001 z dnia 14 maja 2001 r. ustanawiającego niektóre środki techniczne dotyczące ochrony zasobów gatunków masowo migrujących (Dz.U.UE.L.01.137.1) z dniem 26 maja 2001 r.

11 Załącznik V dodany przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 813/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.150.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.