Rozporządzenie 1164/94 ustanawiające Fundusz Spójności

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.130.1

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1164/1994
z dnia 16 maja 1994 r.
ustanawiające Fundusz Spójności

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 130d akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(4),

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 2 Traktatu zawiera zadania wspierania spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności między Państwami Członkowskimi, które stanowią istotne cele dla rozwoju i sukcesu Wspólnoty; wzmocnienie takiej spójności jest określone w art. 3 lit. j) Traktatu jako jedno z działań Wspólnoty na rzecz celów określonych w art. 2 Traktatu;

artykuł 130a Traktatu przewiduje, że Wspólnota rozwija i realizuje swe działania zmierzające do wzmocnienia jej spójności gospodarczej i społecznej, w szczególności przewiduje dążenie do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów mających najmniej korzystne warunki; działania Wspólnoty za pomocą Funduszu Spójności powinny wspierać osiągnięcie celów określonych w art. 130a;

konkluzje Rady Europejskiej obradującej w Lizbonie w dniach 26 i 27 czerwca 1992 r. i w Edynburgu w dniach 11 i 12 grudnia 1992 r., dotyczące ustanowienia Funduszu Spójności, określiły zasady jego zarządzania;

wspieranie spójności gospodarczej i społecznej wymaga działań prowadzonych przez Fundusz Spójności oprócz tych, które są podejmowane przez fundusze strukturalne, Europejski Bank Inwestycyjny oraz inne instrumenty finansowe w zakresie środowiska oraz infrastruktury transportowej we wspólnym interesie;

Protokół w sprawie spójności gospodarczej i społecznej załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską potwierdza zadanie Wspólnoty, którym jest wspieranie spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności między Państwami Członkowskimi oraz określa, że Fundusz Spójności wniesie wkład finansowy w projekty w dziedzinie środowiska i sieci transeuropejskich w Państwach Członkowskich, pod dwoma warunkami: po pierwsze - produkt narodowy brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest w nich niższy od 90 % średniej wspólnotowej, a po drugie - posiadają program zmierzający do spełnienia warunków spójności gospodarczej, określonych w art. 104c Traktatu; względny dobrobyt Państw Członkowskich jest szacowany na podstawie produktu narodowego brutto na głowę mieszkańca mierzonego siłą nabywczą;

spełnienie kryteriów konwergencji, które są warunkiem koniecznym przejścia do trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej, wymaga określonego wysiłku ze strony zainteresowanego Państwa Członkowskiego; w tym względzie wszystkie Państwa Członkowskie będące beneficjentami muszą przedstawić Radzie program konwergencji opracowany w tym celu, jak również w celu uniknięcia nadmiernego deficytu publicznego;

w odniesieniu do kryterium kryteriów konwergencji, przepisy dotyczące obecnych warunków makroekonomicznych będą miały nadal zastosowanie; w zgodnie z powyższym, żadne nowe projekty ani nowe etapy projektu nie są finansowane przez Fundusz w Państwie Członkowskim w przypadku gdy Rada, działając większością kwalifikowaną na zlecenie Komisji, uzna, że to Państwo Członkowskie nie przestrzega Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu. 1

przepisy przyspieszające i wyjaśniające procedury nadmiernego deficytu, mające na celu zapobieganie powstawaniu nadmiernych ogólnych deficytów publicznych, a w przypadku ich powstania, wywołanie ich natychmiastowej korekty zostały określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/97.(5) 2

artykuł 130d akapit drugi Traktatu stanowi, że Rada ma powołać Fundusz Spójności przed dniem 31 grudnia 1993 r. w celu wniesienia finansowego wkładu w projekty z zakresu ochrony środowiska i sieci transeuropejskich w zakresie infrastruktury transportowej;

artykuł 129c ust. 1 Traktatu przewiduje, że Wspólnota może poprzez Fundusz Spójności wnieść wkład w finansowanie szczególnych projektów w Państwach Członkowskich w zakresie infrastruktury transportowej, uwzględniając jednocześnie potencjalną ekonomiczną żywotność tych projektów; projekty finansowane przez Fundusz powinny utworzyć część sieci transeuropejskich zatwierdzonymi przez Radę lub zaproponowanymi przez Komisję przed wejściem w życie Traktatu o Unii Europejskiej; jednakże inne projekty infrastruktury transportowej przyczyniające się do osiągnięcia celów art. 129b Traktatu mogą być finansowane do momentu przyjęcia przez Radę odpowiednich wskazówek;

artykuł 130r Traktatu określa cele i zasady Wspólnoty w dziedzinie środowiska; Wspólnota może poprzez Fundusz Spójności wnieść wkład w działania mające na celu osiągnięcie tych celów; zgodnie z art. 130s ust. 5 Traktatu oraz bez uszczerbku dla zasady "zanieczyszczający płaci" Rada może podejmować decyzje o finansowej pomocy z Funduszu Spójności, w przypadku gdy środek oparty na ust. 1 tego artykułu obejmuje koszty uważane za nieproporcjonalne dla organów publicznych Państwa Członkowskiego;

zasady i cele stałego rozwoju ustanawiane są w programie Wspólnoty dotyczącym polityki i działania w odniesieniu do środowiska i stałego rozwoju, jak ustanowiono w rezolucji Rady z dnia 1 lutego 1993 r.(6);

musi zostać ustanowiona właściwa równowaga między finansowaniem projektów infrastruktury transportowej a finansowaniem projektów ochrony środowiska;

Zielona Księga Komisji w sprawie wpływu transportu na środowisko wielokrotnie przypomina o potrzebie rozwoju bardziej przyjaznego dla środowiska systemu transportowego, który uwzględnia potrzebę stałego rozwoju Państw Członkowskich;

każda kalkulacja kosztów projektu dotyczącego infrastruktury transportowej musi uwzględniać koszty środowiska;

w świetle podjętych przez Państwa Członkowskie przedsięwzięć zapobiegających obniżaniu ich wysiłków inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej nie będzie stosowana w przypadku Funduszu Spójności zasada dodatkowości, w rozumieniu art. 9 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r., ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi(7);

zgodnie z art. 198e Traktatu Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ułatwia finansowanie inwestycji, łącznie z pomocą uzyskaną od innych instrumentów finansowych Wspólnoty;

w celu poprawy skuteczności pomocy wspólnotowej niezbędna jest koordynacja działań podjętych w zakresie środowiska i transeuropejskiej sieci infrastruktury transportowej przez Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, EBI oraz inne instrumenty finansowe;

w szczególności w celu pomocy Państwom Członkowskim w przygotowaniach ich projektów Komisja powinna zapewnić im dostęp do niezbędnej pomocy technicznej, w szczególności mającej na celu udział w przygotowaniu, wprowadzeniu, monitorowaniu i ocenie projektów;

w szczególności w celu zapewnienia wartości pieniądza należy przed zaangażowaniem środków własnych Wspólnoty dokonać dokładnego ich oszacowania, w celu zapewnienia, że korzyści społeczno-gospodarcze są odpowiednie do wykorzystanych zasobów;

pomoc z Funduszu Spójności musi być zgodna z politykami Wspólnoty, w tym z ochroną środowiska naturalnego, transportem, sieciami transeuropejskimi, konkurencją oraz udzielaniem zamówień publicznych; ochrona środowiska naturalnego obejmuje ocenę wpływu na środowisko naturalne;

powinny istnieć przepisy dla indykatywnego podziału ogólnych zasobów dostępnych dla zobowiązań między Państwami Członkowskimi w celu ułatwienia przygotowywania projektów;

całkowity roczny wpływ z Funduszu Spójności w którymkolwiek z Państw Członkowskich na podstawie niniejszego rozporządzenia, w połączeniu z pomocą zapewnioną w ramach funduszy strukturalnych, powinien być ograniczony w ramach ogólnego górnego limitu zależnego od krajowych zdolności absorpcji; 3

należy wprowadzić formę uzależnienia przyznania pomocy finansowej w związku z wypełnieniem warunków konwergencji ekonomicznej, o których mowa w art. 104 Traktatu oraz z potrzebą zdrowego zarządzania deficytem publicznym; w tym kontekście, należy również ocenić przestrzeganie zobowiązań wynikających z Traktatu, z należytym uwzględnieniem wytycznych przyjętych w rezolucji Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, a pojęcie nadmiernego deficytu należy interpretować w świetle tej rezolucji; dla każdego biorącego udział Państwa Członkowskiego należy ocenić uwarunkowania makroekonomiczne z uwzględnieniem zakresu odpowiedzialności każdego Państwa Członkowskiego w zakresie stabilności euro; (8) 4

należy stworzyć przepisy w powiązaniu z art. 104c ust. 6 Traktatu dla stworzenia pewnej formy warunkowości przyznawania pomocy finansowej;

ze względu na wymagania spójności gospodarczej i społecznej niezbędne jest zapewnienie wysokiej stopy pomocy;

w celu ułatwienia zarządzania pomocą z Funduszu należy przewidzieć możliwość identyfikacji etapów projektów, które mogą być uznane za technicznie i finansowo niezależne, oraz, jeśli jest to konieczne, do łączenia projektów;

powinien być możliwy wybór pomocy Funduszu albo w formie rat rocznych, albo dla całego projektu; zgodnie z zasadą ustanowioną przez Radę Europejską na konferencji w Edynburgu w dniach 11 i 12 grudnia 1992 r. wypłata rat następująca po pierwszej zaliczce powinna być ściśle i wyraźnie połączona z postępami w realizacji projektów;

należy wyszczególnić kompetencje i obowiązki Państw Członkowskich oraz Komisji dotyczące kontroli finansowej działań Funduszu;

w interesie właściwego zarządzania Funduszem Spójności należy ustanowić przepisy dla skutecznych metod oceny, monitorowania i kontroli działań Wspólnoty, określających zasady regulujące ocenę, określających charakter i zasady rządzące monitorowaniem, ustanawiających działania podejmowane w odpowiedzi na nieprawidłowości lub niepowodzenie w dostosowaniu jednego z warunków ustanowionych, kiedy pomoc z Funduszu została zatwierdzona;

należy dostarczać właściwych informacji, między innymi, w postaci rocznego sprawozdania;

powinny zostać ustanowione przepisy w celu zapewnienia właściwej reklamy dla wspólnotowej pomocy z Funduszu Spójności;

publikacje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach publicznych na projekty otrzymujące pomoc z Funduszu powinny wymieniać tę pomoc;

aby ułatwić zastosowanie niniejszego rozporządzenia, przepisy wykonawcze powinny być określone w załączniku II; w celu zapewnienia elastyczności niezbędnej przy ich stosowaniu Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, powinna, jeśli to konieczne, w świetle zdobytego doświadczenia, zmienić te przepisy;

niniejsze rozporządzenie powinno, z zachowaniem ciągłości, zastąpić rozporządzenie Rady (EWG) nr 792/93 z dnia 30 marca 1993 r. ustanawiające finansowe instrumenty spójności(9),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Definicja i cel

1.
Niniejszym ustanawia się Fundusz Spójności, zwany dalej "Funduszem".
2.
Fundusz wnosi wkład we wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty oraz działa zgodnie z przepisami wymienionymi w niniejszym rozporządzeniu.
3.
Fundusz może uczestniczyć w finansowaniu:

– projektów, lub

– etapów projektu, które są technicznie lub finansowo niezależne, lub

– grup projektów powiązanych ze sobą widoczną strategią tworzącą spójną całość.

Artykuł  2

Zakres

1.
Fundusz wnosi wkłady finansowe do projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celów ustanowionych w Traktacie o Unii Europejskiej, w zakresie środowiska oraz transeuropejskiej sieci infrastruktury transportowej w Państwach Członkowskich, w których produkt narodowy brutto (PNB), mierzony według parytetu siły nabywczej, jest mniejszy od 90 % średniej wspólnotowej, dla posiadających program zmierzający do spełnienia określonych w art. 104c Traktatu warunków konwergencji ekonomicznej.
2.
Do końca 1999 r. tylko cztery Państwa Członkowskie, które obecnie spełniają kryterium dotyczące wysokości PNB na mieszkańca, określone w ust. 1, kwalifikują się do uzyskania pomocy z Funduszu. Państwami tymi są Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia.
3.
W odniesieniu do kryterium PNB, określonego w ust. 1, Państwa Członkowskie, określone w ust. 2, nadal kwalifikują się do udzielenia im pomocy z Funduszu, pod warunkiem że po ocenie w połowie okresu w 1996 r. wielkość PNB w tych państwach pozostaje niższa od 90 % wielkości średniego PNB we Wspólnocie. Każde kwalifikujące się państwo, którego wysokość PNB przekracza próg 90 %, traci w tym momencie swoje uprawnienia do uzyskania pomocy z Funduszu na nowe projekty lub, w przypadku ważnych projektów podzielonych na kilka technicznie i finansowo niezależnych etapów, na nowe etapy projektu.
4. 5
Państwa Członkowskie będące beneficjentami, aby kwalifikować się do pomocy w ramach Funduszu od dnia 1 stycznia 2000 r., muszą wcześniej wprowadzić program przewidziany w art. 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1466/97.(10)

Cztery Państwa Członkowskie spełniające kryterium PNB, określone w ust. 1, to Hiszpania, Grecja, Portugalia i Irlandia.

Ocena w połowie okresu, przewidziana w ust. 3, przeprowadzana jest przed zakończeniem 2003 r. na podstawie PNB per capita obliczonego na podstawie danych Wspólnoty za okres 2000-2002.

5. 6
Od dnia przystąpienia do 31 grudnia 2006 r. Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja są również objęte pomocą Funduszu.
6. 7
Dla celów stosowania tego rozporządzenia, PNB oznacza roczny DNB według cen rynkowych, tak jak jest on określony przez Komisję w zastosowaniu ESK 95 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2223/96.
Artykuł  3

Działania dopuszczalne

1. 8
Fundusz może udzielać pomocy:

– projektom dotyczącym środowiska naturalnego, przyczyniającym się do osiągnięcia celów z art. 130r Traktatu, w tym projektom wynikającym ze środków przyjętych zgodnie z art. 130s Traktatu, w szczególności projektom zgodnym z priorytetami nałożonymi na wspólnotową politykę w zakresie ochrony środowiska przez Program Polityki i Działania w odniesieniu do Środowiska Naturalnego i Stałego Rozwoju,

– projektów infrastruktury transportowej stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, popieranych przez Państwa Członkowskie, które są określone w ramach wytycznych przyjętych w decyzji nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.(11)

2. 9
Pomoc można również przyznawać na:

– wstępne badania odnoszące się do kwalifikujących się projektów, w tym niezbędne dla ich wprowadzenia w życie,

– środki wsparcia technicznego, w tym z kampanie reklamowe i informacyjne, w szczególności:

a) środki horyzontalne, takie jak badania porównawcze mające na celu ocenę wpływu pomocy wspólnotowej;

b) środki i badania, które przyczyniają się do oceny, monitorowania, nadzoru lub oszacowania projektów, oraz wzmocnienia i zagwarantowania koordynowania spójności projektów, w szczególności ich spójności z politykami Wspólnoty;

c) działania i badania pomagające w niezbędnych korektach we wprowadzaniu projektów w życie.

Artykuł  4 10

Środki finansowe

Na okres od 1993 r. do 1999 r. całość środków finansowych dostępnych dla zobowiązań Funduszu, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz rozporządzeniem (EWG) nr 792/93, jak ustalono w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 29 października 1993 r., wynosi 15.150 milionów ECU, według cen z 1992 r.

Perspektywy finansowe ustanowione w odniesieniu do przydziału środków na zobowiązania, dostępnych na każdy rok tego okresu, zgodnie z rozporządzeniem określonym w akapicie pierwszym, są następujące:

– 1993 r.: 1.500 milionów ECU,

– 1994 r.: 1.750 milionów ECU,

– 1995 r.: 2.000 milionów ECU,

– 1996 r.: 2.250 milionów ECU,

– 1997 r.: 2.500 milionów ECU,

– 1998 r.: 2.550 milionów ECU,

– 1999 r.: 2.600 milionów ECU.

Od 1 stycznia 2000 r. wszystkie środki dostępne na zobowiązania dla Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Irlandii w latach 2000-2006 wynoszą 18 miliardów EUR według cen z 1999 r.

Dla każdego roku w tym okresie przydział środków powinien być następujący:

– w 2000 r.: 2,615 miliardów EUR,

– w 2001 r.: 2,615 miliardów EUR,

– w 2002 r.: 2,615 miliardów EUR,

– w 2003 r.: 2,615 miliardów EUR,

– w 2004 r.: 2,515 miliardów EUR,

– w 2005 r.: 2,515 miliardów EUR,

– w 2006 r.: 2,510 miliardów EUR.

Wszystkie środki dostępne na zobowiązania dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji w okresie od dnia przystąpienia do 2006 r. wynoszą 7,5905 miliardów EUR według cen z 1999 r.

Dla każdego roku w tym okresie przydział środków jest następujący:

– 2004: 2,6168 miliardów EUR

– 2005: 2,1517 miliardów EUR

– 2006: 2,8220 miliardów EUR.

W przypadku gdy jakieś Państwo Członkowskie przestanie się kwalifikować, zasoby Funduszu Spójności zostaną odpowiednio zmniejszone.

Artykuł  5 11

Indykatywny podział

Indykatywny podział ogółu zasobów Funduszu określany jest na podstawie precyzyjnych i obiektywnych kryteriów, przede wszystkim zaludnienia, PNB per capita z uwzględnieniem poprawy krajowego dobrobytu osiągniętego w poprzednim okresie, oraz powierzchnię kraju; bierze on również pod uwagę inne czynniki społeczno-gospodarcze takie jak braki w infrastrukturze transportowej.

Indykatywny podział ogółu zasobów wynikający z zastosowania powyższych kryteriów jest określony w załączniku I.

Całkowite roczne wpływy gotówkowe z Funduszu Spójności na podstawie niniejszego rozporządzenia, w połączeniu z pomocą zapewnioną w ramach funduszy strukturalnych, nie powinny przekroczyć 4 % PKB danego kraju.

Artykuł  6 12

Pomoc warunkowa

1.
Żadne nowe projekty, a w przypadku ważnych projektów, żadne nowe etapy projektu nie będą finansowane przez Fundusz w Państwie Członkowskim w przypadku gdy Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na zalecenie Komisji, stwierdzi, że brane pod uwagę Państwo Członkowskie, przy zastosowaniu przepisów niniejszego rozporządzenia, nie wykonało programu, określonego w art. 2 ust. 4, w sposób pozwalający na uniknięcie nadmiernego deficytu publicznego.

Zawieszenie finansowania następuje, gdy Rada, stanowiąc na takich samych zasadach stwierdza, że dane Państwo Członkowskie podjęło środki w celu wykonania programu w sposób pozwalający uniknąć nadmiernego deficytu publicznego.

2.
Wyjątkowo w przypadku projektów bezpośrednio wpływających na więcej niż jedno Państwo Członkowskie Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością na zalecenie Komisji, może podjąć decyzję o odroczeniu zawieszenia finansowania.
Artykuł  7

Stopa pomocy

1. 13
Stopa pomocy wspólnotowej udzielonej przez Fundusz wynosi 80-85 % wydatków publicznych lub innych równoważnych wydatków, łącznie z wydatkami podmiotów, których działalność jest podjęta w ramach administracyjnych lub prawnych, ze względu na którą mogą być uważane za równoważne podmiotom publicznym.

Jednakże od dnia 1 stycznia 2000 r. stopa ta może zostać zmniejszona, przy uwzględnieniu, we współpracy z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi, szacowanego dochodu uzyskanego przez projekty oraz każdego zastosowania zasady zanieczyszczający płaci.

W tym celu Komisja wspiera wysiłki Państw Członkowskich beneficjentów, zmierzające do maksymalizacji efektu dźwigni zasobów Funduszu zachęcając do szerszego wykorzystania prywatnych źródeł finansowania.

2. 14
W przypadku gdy pomoc przyznawana jest dla projektu, który wytwarza dochód, pomoc z Funduszu, jest ustalana przez Komisję na podstawie dochodu stanowiącego znaczny dochód netto promotora i w bliskiej współpracy z Państwami Członkowskimi będącymi beneficjentami pomocy.

"Projekt, który wytwarza dochód" oznacza:

– infrastruktury, których wykorzystanie obejmuje opłaty świadczone bezpośrednio przez użytkowników,

– inwestycje produktywne w sektorze środowiska.

3.
Państwa Członkowskie będące beneficjentami pomocy mogą przedłożyć propozycje dotyczące badań przygotowawczych oraz środków wsparcia technicznego.
4.
Badania wstępne oraz środki wsparcia technicznego, razem z tymi, które zostały podjęte z inicjatywy Komisji, mogą wyjątkowo być finansowane w 100 % kosztu całkowitego.

Całość wydatków przeprowadzonych na mocy niniejszego ustępu nie może przekraczać 0,5 % globalnej dotacji Funduszu.

Artykuł  8

Koordynacja i zgodność z politykami Wspólnoty

1.
Projekty finansowane przez Fundusz są zgodne z postanowieniami traktatów, przyjętymi na ich mocy dokumentami oraz z politykami Wspólnoty, w tym z tymi, które dotyczą ochrony środowiska, transportu, sieci transeuropejskich, polityki konkurencji i udzielania zamówień publicznych.
2.
Komisja zapewnia koordynację i spójność między projektami podjętymi w ramach niniejszego rozporządzenia i działaniami podjętymi dzięki wpłatom z budżetu wspólnotowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i z innych instrumentów finansowych Wspólnoty.
Artykuł  9

Kumulacja i pokrywanie się

1.
Żadna pozycja wydatków nie może korzystać jednocześnie z Funduszu i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Socjalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa.
2.
Łączna pomoc z Funduszu oraz innej pomocy wspólnotowej w odniesieniu do projektów nie może przekroczyć 90 % całości wydatków dotyczących tego projektu.
Artykuł  10

Zatwierdzanie projektów

1.
Projekty, które mają być finansowane z Funduszu, są przyjmowane przez Komisję w porozumieniu z Państwem Członkowskim będącym beneficjentem pomocy.
2.
Utrzymywana jest odpowiednia równowaga między projektami w dziedzinie ochrony środowiska i projektami dotyczącymi infrastruktury transportowej. Równowaga ta uwzględnia postanowienia art. 130s ust. 5 Traktatu.
3. 15
Wnioski o udzielenie pomocy dla projektów, na mocy art. 3 ust. 1, składane są przez Państwo Członkowskie będące beneficjentem. Projekty, w tym grupy projektów pokrewnych, mają wystarczającą skalę, aby w znaczący sposób wpływać na ochronę środowiska lub na poprawę transeuropejskich sieci infrastruktury transportowej. W żadnym przypadku cały koszt projektów lub grupy projektów nie może być w zasadzie mniejszy niż 10 mln euro. Projekty lub grupy projektów, których koszt jest mniejszy od podanej wielkości, mogą być zatwierdzone w należycie uzasadnionych przypadkach.
4. 16
Wnioski zawierają następujące informacje: podmiot odpowiedzialny za wykonanie, charakter inwestycji i jej opis, koszt oraz lokalizacja, włącznie, w stosownych przypadkach, ze wskazaniem projektów stanowiących wspólny interes i umiejscowionych na tej samej osi transportowej, kalendarz wykonywania prac, analiza korzyści i kosztów, włącznie z bezpośrednim i pośrednim wpływem na zatrudnienie, dane umożliwiające oszacowanie wpływu na środowisko, dane dotyczące zamówień publicznych, plan finansowania, zawierający, tam, gdzie to możliwe, informacje dotyczące ekonomicznej żywotności projektu, oraz całość środków finansowych, o które Państwo Członkowskie wnioskowało z Funduszu i z każdego innego źródła finansowego Wspólnoty.

Zawierają one również wszystkie istotne informacje dostarczające wymaganego dowodu na to, że projekty są zgodne z niniejszym rozporządzeniem i spełniają kryteria określone w ust. 5, w szczególności, że istnieją średnioterminowe gospodarcze i społeczne korzyści proporcjonalne do wykorzystanych źródeł.

5. 17
W celu zagwarantowania wysokiej jakości projektów stosuje się następujące kryteria:

– średnioterminowe korzyści gospodarcze i społeczne tych projektów, które powinny być proporcjonalne do zaangażowanych zasobów; ocena powinna być sporządzona w świetle analizy kosztów i korzyści,

– priorytety ustalone przez Państwo Członkowskie będące beneficjentem,

– wkład, jaki może wnieść projekt we wprowadzenie polityk Wspólnoty w zakresie środowiska naturalnego łącznie z zasadą zanieczyszczający płaci i sieci transeuropejskich,

– zgodność projektów z politykami Wspólnoty oraz ich zgodność z innymi wspólnotowymi środkami strukturalnymi,

– ustanowienie właściwej równowagi między ochroną środowiska a infrastrukturą transportową.

6.
Z zastrzeżeniem art. 6 oraz dostępności przydziału środków na zobowiązania, Komisja decyduje o przyznaniu pomocy z Funduszu pod warunkiem wypełnienia przepisów niniejszego artykułu co do zasady w terminie trzech miesięcy od otrzymania wniosku. Decyzje Komisji zatwierdzające projekty, etapy projektów lub grupy projektów podobnych określają wielkość wsparcia finansowego i ustalają plan finansowy razem ze wszystkimi przepisami i warunkami koniecznymi dla realizacji tych projektów.
7.
Kluczowe decyzje Komisji są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł  11

Przepisy finansowe

1.
Przydział środków na zobowiązania uwzględniony w budżecie odbywa się na podstawie decyzji zatwierdzającej dane środki, zgodnie z art. 10.
2.
Pomoc dotycząca projektów określonych w art. 3 ust. 1 co do zasady dokonywana jest w rocznych ratach. Jednakże we właściwych przypadkach Komisja może przekazać całą sumę przyznanej pomocy, kiedy podejmuje ona decyzję o przyznaniu pomocy.
3. 18
Wydatki w rozumieniu art. 7 ust. 1 nie są uważane jako kwalifikujące się do udzielenia pomocy z Funduszu, jeśli Państwo Członkowskie korzystające z pomocy poniosło powyższe wydatki przed datą złożenia do Komisji odpowiedniego wniosku.

Dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji wydatek w rozumieniu art. 7 ust. 1 jest uznany za kwalifikujący się do pomocy z Funduszu, jedynie jeżeli poniesiony został po 1 stycznia 2004 r. i o ile wszystkie wymagania niniejszego rozporządzenia zostały spełnione.

4.
Płatności dokonywane po wstępnej zaliczce muszą być ściśle i wyraźnie powiązane z postępem dokonanym we wprowadzaniu projektów w życie.
5. 19
Płatności są dokonywane w euro oraz podlegają określonym przepisom określonym w załączniku II.
Artykuł  12

Kontrola finansowa

1. 20
Bez uszczerbku dla odpowiedzialności Komisji za realizację budżetu Wspólnoty, Państwa Członkowskie przyjmują odpowiedzialność przede wszystkim za kontrolę finansową projektów. W tym celu, podejmowane przez nie środki obejmują:

a) sprawdzenie, że zarządzanie i mechanizmy kontroli zostały ustanowione i wykonane w taki sposób, że zapewniają skuteczne i poprawne wykorzystanie funduszy Wspólnoty;

b) dostarczenie Komisji opisu takich ustaleń;

c) zapewnienie zarządzania projektami zgodnie ze wszelkimi stosowanymi regułami Wspólnoty oraz wykorzystania powierzonych im funduszy zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami;

d) potwierdzenie prawidłowości deklaracji wydatków przedstawianych Komisji oraz zagwarantowanie, że są one wynikiem systemów księgowych opartych na dokumentacji towarzyszącej łatwej do sprawdzenia;

e) zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości, powiadamianie o nich Komisji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz bieżące informowanie Komisji o postępie w realizacji procedur administracyjnych i prawnych. W tym kontekście Państwa Członkowskie oraz Komisja podejmują kroki niezbędne do zapewnienia, że wymieniane informacje pozostają poufne;

f) na etapie zamykania każdego projektu, fazy projektu lub grupy projektów przedstawianie Komisji deklaracji sporządzonej przez osobę lub departament o funkcji niezależnej wobec wyznaczonych organów. Deklaracja taka podsumuje wnioski z kontroli przeprowadzonych w latach ubiegłych oraz ocenę skuteczności prawnej wniosku o wypłatę końcowej raty oraz legalności i poprawności wydatków ujętych w zaświadczeniu końcowym. Państwa Członkowskie mogą do takiej deklaracji dołączyć swoją własną opinię, o ile uznają to za konieczne;

g) współpracę z Komisją w celu zapewnienia, że fundusze Wspólnoty wykorzystywane są zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami;

h) odzyskanie każdej kwoty utraconej w wyniku wykrytych nieprawidłowości oraz, tam gdzie jest to właściwe, naliczenie odsetek od opóźnionych płatności.

2. 21
W ramach odpowiedzialności za wykonanie budżetu Wspólnoty Komisja zapewnia, że Państwa Członkowskie posiadają sprawnie funkcjonujące systemy zarządzania i kontroli, pozwalające na skuteczne i poprawne wykorzystanie funduszy Wspólnoty.

W tym celu, bez uszczerbku dla kontroli przeprowadzanych przez Państwa Członkowskie zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi, urzędnicy lub służby Komisji mogą, na mocy ustaleń zawartych z Państwami Członkowskimi w ramach współpracy opisanej w art. G ust. 1 załącznika II, przeprowadzać kontrole na miejscu, w tym kontrole wyrywkowe, w zakresie projektów finansowanych przez Fundusz oraz w zakresie systemów zarządzania i kontroli, z powiadomieniem obejmującym co najmniej jeden dzień roboczy. Komisja powiadamia zainteresowane Państwo Członkowskie w celu uzyskania wszelkiej możliwej pomocy. Urzędnicy lub służby zainteresowanego Państwa Członkowskiego mogą brać udział w takich kontrolach.

Komisja może wymagać od zainteresowanego Państwa Członkowskiego przeprowadzenia kontroli w terenie w celu weryfikacji prawidłowości jednej lub więcej transakcji. Urzędnicy lub służby Komisji mogą brać udział w takich kontrolach.

Przed przeprowadzeniem kontroli na miejscu Komisja powiadamia o niej dane Państwo Członkowskie, mając na celu uzyskanie przez nie wszelkiej niezbędnej pomocy. Kontrole na miejscu przeprowadzane przez Komisje bez powiadomienia podlegają umowom osiągniętym zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Urzędnicy lub agenci danego Państwa Członkowskiego mogą uczestniczyć w kontrolach.

Komisja może wymagać od danego Państwa Członkowskiego przeprowadzenia kontroli na miejscu w celu sprawdzenia poprawności wniosków o wypłatę. Urzędnicy lub agenci Komisji mogą wziąć udział w takich kontrolach i muszą uczestniczyć, jeśli tego zażąda dane Państwo Członkowskie.

Komisja upewnia się, czy każda kontrola, która jest przeprowadzana, jest realizowana w skoordynowany sposób, tak by uniknąć powtarzających się kontroli tego samego zagadnienia w tym samym czasie. Zainteresowane Państwo Członkowskie i Komisja niezwłocznie wymieniają się wszelkimi istotnymi informacjami dotyczącymi wyników przeprowadzonej kontroli.

3.
Państwa Członkowskie udostępniają Komisji wszelkie właściwe krajowe sprawozdania o kontroli danych projektów.
4. 22
Niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja uchwala szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu i powiadamia o tym Parlament Europejski.
Artykuł  13

Przygotowanie, monitorowanie i ocena

1.
Państwa Członkowskie i Komisja zapewniają, że wprowadzenie projektów w życie na mocy niniejszego rozporządzenia było przedmiotem efektywnego monitorowania i oceny. Projekty muszą być dostosowane na podstawie wyników monitorowania i oceny.
2.
W celu zapewnienia skuteczności pomocy wspólnotowej, Komisja oraz Państwa Członkowskie będące beneficjentami, we współpracy z EBI, w danym przypadku, dokonują systematycznych przygotowań i ocen projektów.
3.
Po otrzymaniu wniosku o przyznanie pomocy oraz przed zatwierdzeniem projektu, Komisja przeprowadza dokładne przygotowanie w celu oceny spójności projektu z kryteriami ustanowionymi w art. 10 ust. 5. W razie konieczności Komisja zaprasza EBI do wzięcia udziału w oszacowaniu projektów.
4.
Podczas realizacji projektów oraz po ich zakończeniu Komisja oraz Państwa Członkowskie będące beneficjentami pomocy dokonują oceny sposobu, według którego zostały one przeprowadzone, a także potencjalnego i rzeczywistego wpływu ich wykonania, który ma na celu stwierdzenie, czy początkowe cele mogą być lub są osiągnięte. Oszacowanie to dotyczy, między innymi, wpływu projektu na środowisko naturalne, zgodnie z istniejącymi regułami wspólnotowymi.
5.
W czasie głosowania nad poszczególnymi wnioskami o pomoc Komisja bierze pod uwagę dane zebrane na temat oceny i oszacowania zgodnie z niniejszym artykułem.
6.
Szczegółowe zasady monitorowania i oceny, jak przewidziano w ust. 4, są ustanowione w decyzjach zatwierdzających projekty.
Artykuł  14

Informacje i reklama

1.
Komisja przedstawia sprawozdanie roczne z działalności Funduszu, w celu kontroli i przedstawienia ich opinii, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Parlament Europejski wyraża opinię na temat sprawozdania tak szybko, jak to możliwe. Komisja przedstawia sprawozdanie na temat zastosowania uwag zawartych w opinii Parlamentu Europejskiego.

Komisja zapewnia, że Państwa Członkowskie są powiadamiane o działaniach Funduszu.

2.
Państwa Członkowskie odpowiedzialne za wprowadzanie w życie środków otrzymujących wkład finansowy z Funduszu zapewniają odpowiednią reklamę dotyczącą tych działań w celu:

– uświadomienia ogółowi społeczeństwa roli Wspólnoty w stosunku do niniejszych działań,

– uświadomienia potencjalnym beneficjentom oraz organizacjom zawodowym możliwości oferowanych przez te środki.

Państwa Członkowskie w szczególności zapewniają umieszczenie bezpośrednio widocznych tablic wskazujących procent kosztu całkowitego danego projektu, który jest finansowany przez Wspólnotę, wraz z logo Wspólnoty, oraz zapewniają, żeby przedstawiciele podmiotów wspólnotowych byli należycie zaangażowani w najważniejsze działania publiczne związane z Funduszem.

Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o inicjatywach podjętych na mocy niniejszego ustępu.

3.
Niezwłocznie po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie Komisja przyjmuje szczegółowe zasady dotyczące informacji i reklamy, powiadamia o nich Parlament Europejski oraz publikuje je w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł  15

Wykonanie

Przepisy dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia są określone w załączniku II.

Artykuł  16

Przepisy przejściowe i końcowe

1. 23
Rada, na wniosek Komisji, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 130d Traktatu, dokonuje ponownej kontroli niniejszego rozporządzenia najpóźniej dnia 31 grudnia 2006 r.
2.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zastępuje ono rozporządzenie (EWG) nr 792/93.
3.
Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na kontynuowanie środków zatwierdzonych przez Komisję na podstawie przepisów rozporządzenia (EWG) nr 792/93 mających zastosowanie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, które w konsekwencji jest odtąd stosowane w stosunku do tych środków.
4.
Wnioski przedstawione w ramach rozporządzenia (EWG) nr 792/93 przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia pozostają ważne, pod warunkiem że wnioski te są uzupełnione, jeśli to konieczne, tak aby spełniły wymagania niniejszego rozporządzenia w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.
Artykuł  16a 24

Szczegółowe przepisy w następstwie przystąpienia do Unii Europejskiej Państwa Członkowskiego, które korzystało z pomocy przedakcesyjnej w ramach Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA)

1.
Działania, które w dniu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii, Słowacji były przedmiotem decyzji Komisji w sprawie pomocy na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1267/99 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej(12), a których wdrożenie nie zostało ukończone w tym terminie, są uznane za zatwierdzone przez Komisję na mocy tego rozporządzenia. O ile inne przepisy ust. 2-5 nie stanowią inaczej, przepisy zarządzające wdrażaniem działań przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia stosuje się do tych działań.
2.
Jakakolwiek procedura związana ze środkami wymienionymi w ust. 1, które w dniu przystąpienia były już przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej stosowana jest zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym. Przepisów zawartych w art. 165 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13) nie stosuje się.

Wszelkie procedury zamówień publicznych związane ze środkami wymienionymi w ust. 1, które nie były jeszcze przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu publicznym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powinny odbywać się zgodnie z zasadami i przepisami wymienionymi w art. 8.

3.
Komisja może podjąć decyzję, we właściwie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego Państwa Członkowskiego i jedynie w odniesieniu do rocznych rat, które mają być jeszcze przyznane w ramach budżetu ogólnego, o modyfikacji wsparcia wspólnotowego, które ma być przyznane, biorąc pod uwagę kryteria ustanowione w art. 7. Modyfikacja wsparcia wspólnotowego nie może dotyczyć części działania już objętego pożyczką EBI, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju lub innej instytucji finansowej.

Płatności dokonane przez Komisję na podstawie środka wymienionego w ust. 1 są zaksięgowane do najwcześniejszych otwartych zobowiązań dokonanych w pierwszej instancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1267/1999 a następnie stosownie do niniejszego rozporządzenia.

4.
Dla działań wymienionych w ust. 1 stosuje się zasady regulujące kwalifikację kosztów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1267/1999, poza właściwie uzasadnionymi przypadkami gdy decyzje podejmuje Komisja na wniosek zainteresowanego Państwa Członkowskiego.
5.
Komisja może podjąć decyzję, w wyjątkowych i właściwie uzasadnionych przypadkach, zezwalającą na szczególne zwolnienia z zasad, które mają zastosowanie na podstawie rozporządzenia do działań wymienionych w ust. 1.
Artykuł  17

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 maja 1994 r.

W imieniu Rady
Th. PANGALOS
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 39 z 9.2.1994, str. 6.

(2) Wspólne stanowisko wydane dnia 5 maja 1994 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. C 133 z 16.5.1994.

(4) Opinia wydana dnia 5 kwietnia 1994 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(5) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 6.

(6) Dz.U. C 138 z 17.5.1993, str. 1.

(7) Dz.U. L 374 z 31.12.1988, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2082/93 (Dz.U. L 193 z 31.7.1993, str. 20).

(8) Dz.U. C 236 z 2.8.1997, str. 1.

(9) Dz.U. L 79 z 1.4.1993, str. 74.

(10) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 2.

(11) Dz.U. L 228 z 9.9.1996, str. 1.

(12) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 73; ze zmianami.

(13) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 25

Przybliżony podział całości środków Funduszu Spójności pomiędzy Państwa Członkowskie korzystające z pomocy, zgodnie z art. 4 akapit trzeci:

– Grecja: 16 % do 18 % całości

– Hiszpania: 61 % do 63,5 % całości

– Irlandia: 2 % do 6 % całości

– Portugalia: 16 % do 18 % całości.

Przybliżony podział całości środków Funduszu Spójności pomiędzy Państwa Członkowskie korzystające z pomocy, zgodnie z art. 4 akapit piąty:

– Republika Czeska: 9,76 % do 12,28 % całości

– Estonia: 2,88 % do 4,39 % całości

– Cypr: 0,43 % do 0,84 % całości

– Łotwa: 5,07 % do 7,08 % całości

– Litwa: 6,15 % do 8,17 % całości

– Węgry: 11,58 % do 14,61 % całości

– Malta: 0,16 % do 0,36 % całości

– Polska: 45,65 % do 52,72 % całości

– Słowenia: 1,72 % do 2,73 % całości

– Słowacja: 5,71 % do 7,72 % całości.

ZAŁĄCZNIK  II

PRZEPISY WYKONAWCZE

Artykuł  A 26

Określenie projektów, etapów lub grup projektów

1.
Komisja może, w porozumieniu z Państwem Członkowskim będącym beneficjentem, zgrupować razem projekty oraz określić technicznie i finansowo oddzielne etapy projektu do celów otrzymywanej pomocy.
2.
Do celu niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie następujące definicje:

a) "projektem" jest ekonomicznie niepodzielna całość prac spełniających precyzyjnie określoną funkcję techniczną oraz posiadających wyraźnie określone cele, na podstawie których można ocenić, czy projekt spełnia kryterium określone w art. 10 ust. 5 tiret pierwsze;

b) "technicznie i finansowo niezależnym etapem" jest etap, który może zostać określony jako operacyjny.

3.
Etap może również obejmować badania wstępne, techniczne i dotyczące wykonalności, niezbędne dla realizacji projektu.
4.
W celu zachowania zgodności z kryterium ustalonym w art. 1 ust. 3 tiret trzecie można grupować projekty spełniające poniższe trzy warunki:

a) muszą być ulokowane na tym samym obszarze lub usytuowane w tym samym korytarzu transportowym;

b) muszą być realizowane w ramach ogólnego planu utworzonego dla tego obszaru lub dla tego korytarza transportowego i mieć wyraźnie określone cele, zgodnie z art. 1 ust. 3;

c) muszą być nadzorowane przez organ odpowiedzialny za koordynowanie i monitorowanie grupy projektów w przypadkach, gdy projekty są realizowane przez różne właściwe władze.

Artykuł  B

Ocena ex-ante

1.
Komisja bada wnioski o pomoc w celu sprawdzenia w szczególności, czy mechanizmy administracyjne i finansowe są odpowiednie, by w sposób efektywny wprowadzić projekt w życie.
2. 27
Zgodnie z art. 13 ust. 3 Komisja szacuje projekty w celu ustalenia ich przewidzianego wpływu w stosunku do celów Funduszu, przy użyciu właściwych wskaźników. Państwa Członkowskie będące beneficjentami dostarczają wszelkich niezbędnych informacji, określonych w art. 10 ust. 4, łącznie z wynikami badań dotyczących wykonalności oraz ocen ex ante. W celu uczynienia takiej oceny możliwie najbardziej skuteczną Państwa Członkowskie dostarczają także wyniki oceny wpływu na środowisko zgodne z legislacją wspólnotową oraz zapewniają ich spójność z ogólną strategią w dziedzinie środowiska lub transportu na poziomie jednostki administracyjnej albo na poziomie sektora oraz, gdzie właściwe:

– wskazanie możliwych alternatyw, które nie zostały wybrane,

– powiązania między projektami leżącymi we wspólnym interesie, ulokowanymi wzdłuż tego samego korytarza transportowego.

Artykuł  C

Zobowiązania

1.
Zobowiązania budżetowe są podejmowane na podstawie decyzji Komisji zatwierdzających dane środki (projekt, etap projektu, grupę projektów, badanie lub środek wsparcia technicznego). Zobowiązania są ważne przez określony czas, którego trwanie zależy od charakteru działania oraz warunków jego wprowadzenia w życie.
2.
Zobowiązania budżetowe w odniesieniu do pomocy dzielonej na rzecz projektów, na rzecz etapów projektu lub grup projektów są przeprowadzane na jeden z dwóch sposobów:

a) 28 zobowiązania dotyczące projektów, określonych w art. 3 ust. 1, które są przeprowadzane przez okres dwóch lub więcej lat, według przepisu ogólnego i z zastrzeżeniem przepisów lit. b), będą wykonane w ratach rocznych.

Zobowiązania dotyczące pierwszej raty rocznej są realizowane w momencie przyjęcia przez Komisję decyzji o udzieleniu pomocy wspólnotowej. Zobowiązania dotyczące kolejnych rocznych rat są oparte na wstępnym lub poprawionym planie finansowania projektu i będą podejmowane na początku każdego roku budżetowego i, w ogólności, najpóźniej dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie prognoz wydatków dla danego projektu na dany rok.

b) 29 na rzecz projektów realizowanych w okresie krótszym niż dwa lata lub gdy pomoc wspólnotowa jest mniejsza niż 50 mln EUR, początkowe zobowiązanie w wysokości 80 % pomocy finansowej może zostać podjęte w momencie przyjęcia przez Komisję decyzji o przyznaniu pomocy Wspólnoty. Saldo środków zostanie przyznane w zależności od realizacji projektu.

3.
W przypadku badań i środka wsparcia technicznego określonych w art. 3 ust. 2 pomoc zostanie przyznana, kiedy Komisja zatwierdzi dany środek.
4.
Uzgodnienia dotyczące zobowiązań są wyszczególnione w decyzjach Komisji zatwierdzających dane środki.
5. 30
Z wyjątkiem uzasadnionych przypadków pomoc przyznana na projekt, grupę projektów lub etap projektu zostanie unieważniona, gdy nie rozpoczęto prac w terminie dwóch lat od daty oczekiwanego rozpoczęcia robót, przewidzianej w decyzji o przyznaniu pomocy lub od daty jej zatwierdzenia, jeśli jest ona późniejsza.

W każdym przypadku Komisja we właściwym czasie informuje Państwa Członkowskie oraz wyznaczone władze o wystąpieniu ryzyka unieważnienia.

Artykuł  D

Płatności

1. 31
Wypłaty pomocy finansowej są dokonywane zgodnie z odpowiednimi zobowiązaniami budżetowymi i przekazywane wyznaczonym w tym celu organom lub instytucjom określonym w tym celu we wniosku przedstawionym przez dane Państwo Członkowskie. Płatności mogą przybrać formę płatności na rachunek, płatności przejściowych lub wypłat salda końcowego. Płatności przejściowe oraz wypłaty salda końcowego odnoszą się do wydatków rzeczywiście wypłaconych, które muszą być poparte potwierdzonymi fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej.
2. 32
Płatności należy realizować w następujący sposób:

a) Jednorazowa płatność na rachunek w wysokości 20 % pomocy funduszu jest realizowana, jak zdecydowano początkowo, w momencie przyjęcia decyzji Wspólnoty o przyznaniu pomocy oraz, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, po podpisaniu umów w związku z zamówieniami publicznymi.

Całość lub część środków przekazanych za pomocą płatności na rachunek zostanie zwrócona przez wyznaczone władze lub instytucje, określone w ust. 1, jeżeli żaden wniosek o wypłatę nie zostanie wysłany Komisji w ciągu 12 miesięcy od daty dokonania płatności na rachunek;

b) Płatności przejściowe mogą być wypłacane, pod warunkiem że projekt pomyślnie zmierza do zakończenia, a zwrot wydatków potwierdzonych i w rzeczywistości wypłaconych następuje z zastrzeżeniem następujących warunków:

– Państwo Członkowskie przedstawiło wniosek opisujący postęp w realizacji projektu mierzony wskaźnikami fizycznymi i finansowymi oraz jego zgodnością z decyzją o przyznaniu pomocy, gdzie stosowne, łącznie z wszelkimi specyficznymi warunkami przypisanymi takiej pomocy,

– uwzględniono obserwacje i zalecenia krajowych i/lub wspólnotowych jednostek kontrolnych, w szczególności w odniesieniu do korekty wszelkich zaobserwowanych lub domniemanych nieprawidłowości,

– wskazano główne problemy natury technicznej, finansowej i prawnej, które powstały, oraz środki podjęte dla zaradzenia im,

– zanalizowano wszelkie odstępstwa od pierwotnego planu finansowania,

– opisano kroki podjęte dla nagłośnienia projektu.

Państwa Członkowskie są bezzwłocznie informowane przez Komisję o niespełnieniu jednego ze wspomnianych wyżej warunków;

c) ogólna kwota wypłat dokonanych na podstawie lit. a) i b) nie może przekroczyć 80 % całkowitej przyznanej pomocy. Procent ten można podnieść do 90 % w przypadku istotnych projektów, wobec których podjęto zobowiązania w postaci rat rocznych oraz w uzasadnionych przypadkach;

d) końcowe saldo pomocy Wspólnoty wyliczone na podstawie zatwierdzonych i rzeczywiście poniesionych wydatków zostanie wypłacone, o ile:

– projekt, etap projektu lub grupa projektów zostały zrealizowane zgodnie ze swoimi celami,

– wyznaczone władze lub instytucje, określone w ust. 1, przedłożą Komisji wniosek o wypłatę w ciągu sześciu miesięcy od terminu zakończenia prac oraz w odniesieniu do wydatków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy na projekt, etap projektu lub grupę projektów,

– sprawozdanie końcowe, określone w art. F ust. 4, zostało przedłożone Komisji,

– Państwo Członkowskie potwierdzi Komisji, że informacje zawarte we wniosku o wypłatę oraz w raporcie są poprawne,

– Państwo Członkowskie przedkłada Komisji sprawozdanie, określone w art. 12 ust. 1,

– wszelkie środki informacyjne oraz reklama określone przez Komisję na podstawie art. 14 ust. 3 zostały wprowadzone.

3. 33
Jeżeli sprawozdanie końcowe, określone w ust. 2, nie zostanie przekazane Komisji w terminie 18 miesięcy od ostatecznej daty zakończenia prac i wykonania płatności, zgodnie z decyzją o przyznaniu pomocy, część pomocy odpowiadająca pozostałemu saldu projektu jest unieważniona.
4. 34
Państwo Członkowskie wyznacza organy uprawnione do wydawania świadectw określonych w ust. 2 lit. d).
4a. 35
Państwa Członkowskie zapewnią, że wnioski o wypłatę są przedkładane Komisji, co do zasady: trzy razy do roku, najpóźniej do dnia 1 marca, 1 lipca i 1 listopada.
5. 36
Płatności uiszczane są organowi lub instytucji wyznaczonej przez Państwo Członkowskie, co do zasady nie później niż dwa miesiące po otrzymaniu dopuszczalnego wniosku o wypłatę o ile dostępne są środki budżetowe.
6.
W przypadku badań i innych środków określonych w art. 3 ust. 2 Komisja ustala właściwe procedury płatności.
7. 37
Komisja ustala wspólne zasady regulujące kwalifikację wydatków.
Artykuł  E 38

Korzystanie z euro

1.
Wnioski o pomoc, razem z odpowiednim planem finansowania, są przedkładane Komisji w euro.
2.
Kwoty pomocy i planu finansowania zatwierdzonego przez Komisję jest wyrażana w euro.
3.
Deklaracje wydatków na rzecz odpowiednich wniosków o wypłatę są wyrażane w euro.
4.
Komisja wypłaca pomoc finansową w euro organom wyznaczonym przez Państwo Członkowskie do otrzymania takich płatności.
5.
Dla Państw Członkowskich niebędących w obszarze euro kurs przeliczeniowy jest kursem wykorzystywanym w księgowości finansowej Komisji.
Artykuł  F

Monitorowanie

1.
Komisja oraz Państwo Członkowskie zapewniają skuteczne monitorowanie wykonywania wspólnotowych projektów finansowanych z Funduszu. Monitorowanie jest przeprowadzane w drodze wspólnie uzgodnionych procedur, kontroli wyrywkowych i ustanawiania komitetów ad hoc.
2.
Monitorowanie jest przeprowadzane w odniesieniu do fizycznych i finansowych wskaźników. Wskaźniki te odnoszą się do szczególnego charakteru projektu i jego celów. Są ustalane w następujący sposób:

– etap osiągnięty w odbiorze w stosunku do planu i celów początkowo ustanowionych,

– postęp osiągnięty po stronie zarządzania i inne związane z tym problemy.

3.
Komitety monitorujące tworzone są w drodze ustaleń między danym Państwem Członkowskim a Komisją.

Organy lub instytucje wyznaczone przez Państwo Członkowskie, Komisja i, w danym przypadku, EBI, reprezentowane są w tych komitetach.

W przypadku gdy organy regionalne i lokalne są właściwe dla realizacji projektu i, w danym przypadku, są bezpośrednio zainteresowane projektem, to są one również reprezentowane w takich komitetach.

4. 39
Dla każdego projektu organy lub podmioty wyznaczone w tym celu przez Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego pełnego roku wprowadzania, sprawozdanie z postępu prac. Sprawozdanie końcowe jest przedkładane do Komisji w ciągu sześciu miesięcy od zrealizowania projektu lub etapu projektów.

Sprawozdanie takie obejmuje:

a) opis wykonanych prac, z załączonymi wskaźnikami fizycznymi, wydatki sklasyfikowane według kategorii prac oraz wszelkich środków podjętych na podstawie klauzul szczególnych zawartych w decyzji o przyznaniu pomocy;

b) informacje o wszelkich środkach reklamowych;

c) świadectwo zgodności prac z decyzją o przyznaniu pomocy;

d) wstępną ocenę prawdopodobieństwa osiągnięcia spodziewanych wyników, wskazanych w art. 13 ust. 4, zawierającym w szczególności:

– rzeczywistą datę początkową projektu,

– sposób zarządzania projektem po jego zakończeniu,

– potwierdzenie, gdzie stosowne, prognoz finansowych, w szczególności w zakresie kosztów operacyjnych i spodziewanych przychodów,

– potwierdzenie prognoz społeczno-gospodarczych, w szczególności spodziewanych kosztów i korzyści,

– wskazanie podjętych środków ochrony środowiska oraz ich kosztów, łącznie z wypełnieniem zasady truciciel płaci.

5. 40
Na podstawie wyników monitorowania oraz biorąc pod uwagę komentarze komitetu monitorującego, Komisja, w danym przypadku, na wniosek Państw Członkowskich dostosowuje początkowo przyjęte wielkości oraz warunki dotyczące przyznania pomocy, a także przewidywany plan finansowania.

Decyzja o przyznaniu pomocy obejmuje stosowne ustalenia w zakresie wprowadzania modyfikacji, różnicowania ich pod względem ich charakteru i ważności.

6.
W celu zapewnienia większej skuteczności Funduszu Komisja upewnia się, że w przypadku zarządzania Funduszem zwrócona zostanie szczególna uwaga na przejrzystość zarządzania.
7.
Ustalenia dotyczące monitorowania są określane w decyzjach Komisji zatwierdzających projekty.
Artykuł  G 41

Kontrola

1.
Komisja i Państwa Członkowskie współpracują, na podstawie dwustronnych ustaleń administracyjnych, w celu koordynacji planów, metod i wykonywania kontroli w celu maksymalizacji ich przydatności. Bezzwłocznie wymieniają międzysobą wyniki przeprowadzonych kontroli. Co najmniej raz do roku przeprowadza się analizę i ocenia:

a) wyniki kontroli przeprowadzonych przez Państwo Członkowskie i Komisję;

b) wszelkie uwagi zgłoszone przez inne organy lub instytucje kontroli krajowej lub Wspólnoty;

c) finansowy wpływ stwierdzonych nieprawidłowości, środki dotąd podjęte lub nadal wymagane dla ich korekty oraz, w miarę potrzeby, dostosowanie systemów zarządzania i kontroli.

Po dokonaniu takiej analizy i oceny oraz bez uszczerbku dla środków, które mają być podjęte niezwłocznie przez Państwo Członkowskie na mocy art. H, Komisja może sformułować uwagi, w szczególności dotyczące wpływu finansowego każdej wykrytej nieprawidłowości. Takie uwagi są skierowane do Państwa Członkowskiego oraz wyznaczonej jednostki dla danego projektu. Do uwag dołącza się, w miarę potrzeby, żądanie podjęcia środków korygujących, w celu zaradzenia wykrytym brakom w zarządzaniu oraz korekty nieprawidłowości, które nie zostały dotąd usunięte. Państwo Członkowskie ma możliwość zgłoszenia uwag do takich uwag Komisji.

Gdy w wyniku lub w braku uwag Państwa Członkowskiego Komisja przyjmuje wnioski końcowe, Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne kroki w określonych terminach przewidzianych na spełnienie żądania Komisji oraz informuje Komisję o swoich działaniach.

2.
Bez uszczerbku dla przepisów niniejszego artykułu Komisja może zawiesić w całości lub w części płatność przejściową, o ile stwierdzi, że wydatki, których ona dotyczy, są związane z poważną nieprawidłowością. Komisja informuje zainteresowane Państwo Członkowskie o podjętych działaniach oraz powodach ich podjęcia.
3.
Na okres trzech lat, o ile dwustronne ustalenia administracyjne nie stanowią inaczej, od wypłaty przez Komisję końcowego salda w ramach projektu upoważniony organ oraz właściwe władze przechowują wszystkie dokumenty towarzyszące w sposób zapewniający Komisji stały dostęp (zarówno oryginały, jak i kopie poświadczające zgodność z oryginałem na ogólnie przyjętych nośnikach danych) odnośnie do wydatków i kontroli danego projektu.

Termin ten zostaje przerwany w przypadku postępowań sądowych lub też na właściwie uzasadniony wniosek Komisji.

Artykuł  H

Korekty finansowe 42

1. 43
Jeżeli, po zakończeniu niezbędnych weryfikacji, Komisja stwierdza, że:

a) realizacja projektu nie uzasadnia części lub całości pomocy na niego przyznanej, łącznie z niespełnieniem jednego z warunków zawartych w decyzji o przyznaniu pomocy, w szczególności każdą istotną zmianę naruszającą charakter lub warunki wprowadzania działań, o stosowanie których nie wystąpiono do Komisji; lub

b) występuje nieprawidłowość w zakresie pomocy funduszu, a zainteresowane Państwo Członkowskie nie podjęło niezbędnych środków korygujących,

Komisja zawiesza pomoc w odniesieniu do danego projektu oraz, podając swoje powody, żąda od Państwa Członkowskiego zgłoszenia uwag w określonym terminie.

Jeżeli Państwo Członkowskie zgłasza zastrzeżenia do uwag Komisji, zostaje wezwane przez Komisję na przesłuchanie, podczas którego obie strony podejmują wysiłki zmierzające do osiągnięcia Porozumienia co do spostrzeżeń oraz wniosków, które należy z nich wyprowadzić.

2. 44
Z końcem terminu ustalonego przez Komisję, z zastrzeżeniem właściwej procedury, jeżeli porozumienie nie zostało osiągnięte w terminie trzech miesięcy, biorąc pod uwagę wszelkie uwagi zgłoszone przez Państwo Członkowskie, Komisja podejmuje decyzję o:

a) zmniejszeniu płatności na rachunek, określonych w art. D ust. 2; lub

b) wprowadzeniu wymaganych korekt finansowych, co oznacza unieważnienie całości lub części pomocy przyznanej na projekt.

Decyzje takie muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności. Komisja, podejmując decyzję o wysokości kwoty korekty, bierze pod uwagę rodzaj nieprawidłowości lub zmiany oraz zakres potencjalnego wpływu finansowego wszelkich braków w systemach zarządzania lub kontroli. Każde zmniejszenie lub unieważnienie stanowi podstawę zwrotu nienależnie wypłaconych sum.

3.  45 Każda suma przeznaczona do odzyskania z braku należnych uprawnień jest wypłacana do Komisji. Każda suma otrzymana nienależnie i przeznaczona do zwrotu jest wypłacana do Komisji. Odsetki na rachunku z tytułu przeterminowanych płatności są potrącane zgodnie z przepisami przyjętymi przez Komisję.

4. 46
Komisja określa szczegółowe zasady wykonania ust. 1-3 oraz informuje o nich Państwa Członkowskie i Parlament Europejski.
Artykuł  I

Zamówienia publiczne

W kontekście stosowania reguł wspólnotowych dotyczących uzyskania zamówień publicznych uwagi wysłane do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich określają te projekty, dla których o pomoc wspólnotową wnioskowano lub ją przyznano.

Artykuł  J 47

Informacje

Informacje, które mają zostać przedstawione w rocznym sprawozdaniu przewidzianym w art. 14, określone są w Załączniku do niniejszego załącznika.

Komisja jest odpowiedzialna za zorganizowanie co sześć miesięcy spotkania informacyjnego w Państwach Członkowskich. Na takim spotkaniu Komisja informuje Państwa Członkowskie w szczególności o stosownych przedmiotach sprawozdania rocznego oraz o podjętych działaniach i decyzjach. Komisja przesyła Państwom Członkowskim we właściwym czasie przed przeprowadzeniem spotkania stosowne dokumenty.

Artykuł  K

Przegląd

Jeśli to konieczne, w świetle zdobytych doświadczeń Rada może, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji oraz po konsultacji z Parlamentem Europejskim, zmienić przepisy niniejszego załącznika.

ZAŁĄCZNIK 48

Roczne sprawozdanie zawiera następujące informacje:

1. pomoc finansowa należna i wypłacona przez Fundusz z rocznym rozdziałem na Państwa Członkowskie i na rodzaje projektu (ochrona środowiska i transport);

2. gospodarczy i społeczny wpływ Funduszu w Państwach Członkowskich oraz na spójność gospodarczą i społeczną Unii, włączając wpływ na zatrudnienie;

3. podsumowanie informacji dotyczących wykonywanych programów w korzystającym z pomocy Państwie Członkowskim w celu wypełnienia warunków gospodarczej zbieżności, określonej w art. 104c Traktatu oraz dotyczącej zastosowania przepisów art. 6 rozporządzenia;

4. informacje dotyczące wniosków Komisji dotyczących zawieszenia finansowania, z podjętych przez Komisje decyzji, jak wymieniono w art. 6;

5. wkład Funduszu w wysiłki Państwa Członkowskiego będącego beneficjentem pomocy we wprowadzaniu wspólnotowej polityki ochrony środowiska oraz dla wzmocnienia transeuropejskiej sieci infrastruktury transportowej; równowaga między projektami w dziedzinie ochrony środowiska i projektów odnoszących się do infrastruktury transportowej;

6. ocena zgodności działań Funduszu z politykami Wspólnoty, w tym dotyczące ochrony środowiska, transportu, konkurencji oraz udzielania zamówień publicznych;

7. środki podjęte w celu zapewnienia koordynacji i spójności między projektami finansowanymi przez Fundusz, działaniami finansowanymi z wkładów pochodzących z budżetu wspólnotowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innych instytucji finansowych Wspólnoty;

8. wysiłki inwestycyjne Państwa Członkowskiego beneficjenta w dziedzinach ochrony środowiska oraz infrastruktury transportowej;

9. badania przygotowawcze i sfinansowane środki wsparcia technicznego, w tym szczególne rodzaje każdych badań i środków;

10. wyniki przygotowania, monitorowania i oceny projektów, w tym informacje dotyczące wszelkich dostosowań projektów zgodnie z wynikami przygotowania, monitorowania i oceny;

11. wkład EBI w ocenę projektów;

12. podsumowanie informacji dotyczących wyników przeprowadzonych kontroli, stwierdzonych nieprawidłowości i trwających postępowań administracyjnych i sądowych.

1 Motyw dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
2 Motyw dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
3 Motyw dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
4 Motyw dodany przez art. 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
5 Art. 2 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
6 Art. 2 ust. 5 dodany przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r.
7 Art. 2 ust. 6 dodany przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r.
8 Art. 3 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
9 Art. 3 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
10 Art. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r.

11 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
12 Art. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
13 Art. 7 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
14 Art. 7 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
15 Art. 10 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
16 Art. 10 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
17 Art. 10 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
18 Art. 11 ust. 3 zmieniony przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r.
19 Art. 11 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
20 Art. 12 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a) rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
21 Art. 12 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a) rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.

22 Art. 12 ust. 4 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 10 lit. b) rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
23 Art. 16 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 11 rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
24 Art. 16a dodany przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r.
25 Załącznik I:

-zmieniony przez art. 1 pkt 12 rozporządzenia nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.57) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r.

26 Załącznik II art. A zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
27 Załącznik II art. B ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
28 Załącznik II art. C ust. 2 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 3 lit. a) ppkt i) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
29 Załącznik II art. C ust. 2 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 3 lit. a) ppkt ii) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
30 Załącznik II art. C ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
31 Załącznik II art. D ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
32 Załącznik II art. D ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
33 Załącznik II art. D ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
34 Załącznik II art. D ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r. Zdaniem Wydawnictwa Prawniczego "Lex" dyspozycja zawarta w akcie zmieniającym zawiera błąd i należy ją interpretować zgodnie z treścią tegoż aktu opublikowaną w innych językach. Według niemieckiej i francuskiej wersji językowej dyspozycja zmiany zawarta w tymże akcie przetłumaczona na jęz. polski brzmi następująco "W ust. 4 skreśla się wyrazy »i ust. 3 lit. d)«".
35 Załącznik II art. D ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. d) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
36 Załącznik II art. D ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. e) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
37 Załącznik II art. D ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. f) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
38 Załącznik II art. E zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
39 Załącznik II art. F ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
40 Załącznik II art. F ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
41 Załącznik II art. G zmieniony przez art. 1 pkt 7 rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
42 Tytuł załącznika II art. H zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
43 Załącznik II art. H ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r. Zmiana została naniesiona na tekst, gdyż zdaniem Wydawnictwa Prawniczego "Lex" dyspozycja zawarta w przepisie zmieniającym, pomimo że literalnie nie wskazuje załącznika II art. H ust. 1 nin. rozporządzenia, w rzeczywistości odnosi się do tegoż przepisu, co znajduje potwierdzenie w angielskiej, niemieckiej i francuskiej wersji tekstu rozporządzenia zmieniającego.
44 Załącznik II art. H ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. b) i c) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r. Zmiany wynikające z art. 1 pkt 8 lit. b) nie zostały naniesione na tekst, gdyż zdaniem Wydawnictwa Prawniczego "Lex" dyspozycja zawarta w przepisie zmieniającym, pomimo że literalnie dotyczy załącznika II art. H ust. 2, w rzeczywistości odnosi się do załącznika II art. H ust. 1 nin. dyrektywy, co znajduje potwierdzenie w angielskiej, niemieckiej i francuskiej wersji tekstu rozporządzenia zmieniającego.
45 Załącznik II art. H ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. b) i d) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r. Zmiany wynikające z art. 1 pkt 8 lit. b) nie zostały naniesione na tekst, gdyż zdaniem Wydawnictwa Prawniczego "Lex" dyspozycja zawarta w przepisie zmieniającym, pomimo że literalnie dotyczy załącznika II art. H ust. 3, w rzeczywistości odnosi się do załącznika II art. H ust. 1 nin. dyrektywy, co znajduje potwierdzenie w angielskiej, niemieckiej i francuskiej wersji tekstu rozporządzenia zmieniającego.
46 Załącznik II art. H ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 8 lit. e) rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
47 Art. J zmieniony przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
48 Załącznik zmieniony przez art. 1 pkt 10 rozporządzenia nr 1265/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.161.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.