Decyzja 2011/207/UE ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.87.9

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2013 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 29 marca 2011 r.
ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym 1

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1984)

(2011/207/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 2 kwietnia 2011 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 2 , w szczególności jego art. 95,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W 2006 r. Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) przyjęła wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym. Wspomniany plan został przetransponowany do prawodawstwa Unii rozporządzeniem Rady (WE) nr 1559/2007 3 .

(2) Dnia 24 listopada 2008 r. ICCAT zmieniła plan odbudowy zaleceniem 08-05. Zmieniony w ten sposób plan został przetransponowany do prawodawstwa Unii rozporządzeniem Rady (WE) nr 302/2009 4 .

(3) Aby zapewnić skuteczną realizację zmienionego wieloletniego planu odbudowy, decyzją Komisji 2009/296/WE 5 ustanowiono indywidualny program kontroli i inspekcji obejmujący okres dwóch lat - od dnia 15 marca 2009 r. do dnia 15 marca 2011 r.

(4) Indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym, ustanowiony decyzją 2009/296/WE, traci moc dnia 15 marca 2011 r. Aby zapewnić ciągłość wspomnianego programu i jak najszybciej wdrożyć określone przepisy zalecenia ICCAT 10-04, a zwłaszcza przepisy dotyczące wczesnego przedkładania wymaganych planów połowowych i planów inspekcji, należy przyjąć nową decyzję Komisji.

(5) Nowy indywidualny program kontroli i inspekcji należy ustanowić na okres od dnia 15 marca 2011 r. do dnia 15 marca 2014 r. Rezultaty stosowania tego programu należy okresowo oceniać we współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

(6) W celu zharmonizowania kontroli i inspekcji połowów tuńczyka błękitnopłetwego na szczeblu Unii należy opracować wspólne zasady działań w zakresie kontroli i inspekcji, które mają prowadzić właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich; ponadto państwa członkowskie powinny przyjąć krajowe programy kontroli w celu dostosowania się do wspólnych zasad. W tym celu należy ustalić wartości odniesienia dla intensywności działań w zakresie kontroli i inspekcji, jak również priorytety i procedury kontroli i inspekcji.

(7) Aby w następstwie naruszeń przepisów podejmowano odpowiednie działania, w niniejszej decyzji należy ustanowić między innymi procedury, w ramach których zainteresowane organy mogą wymieniać odpowiednie informacje zgodnie z art. 117 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

(8) Wspólne działania w zakresie inspekcji i nadzoru należy prowadzić zgodnie ze wspólnymi planami rozmieszczenia ustalonymi przez Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa (CFCA), ustanowioną rozporządzeniem Rady (WE) nr 768/2005 6 .

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ  I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł  1 7

Przedmiot

Niniejszą decyzją ustanawia się indywidualny program kontroli i inspekcji w celu spójnej realizacji wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym, przyjętego w 2006 r. przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) i przetransponowanego rozporządzeniem Rady (WE) nr 302/2009, ponownie przetransponowanego do prawa Unii rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 500/2012 8 i ostatnio zmienionego zaleceniem ICCAT 12-03 z dnia 10 grudnia 2012 r.

Artykuł  2

Zakres czasowy i geograficzny

Indywidualny program kontroli i inspekcji stosuje się do dnia 15 marca 2014 r. na obszarze objętym konwencją ICCAT.

Artykuł  3

Zakres przedmiotowy

Indywidualny program kontroli i inspekcji obejmuje następujące działania:

1)
wszystkie działania połowowe, w tym przyłowy, prowadzone przez statki rybackie i tonary, w tym wspólne operacje połowowe;
2) 9
wszystkie połowy, wyładunki, transfery, przeładunki i operacje umieszczania w sadzach, w tym zrealizowane badania pilotażowe dotyczące lepszych metod szacowania zarówno liczby, jak i masy tuńczyka błękitnopłetwego w miejscu złowienia i miejscu umieszczania w sadzach, również poprzez wykorzystanie systemów stereoskopowych, oraz program z wykorzystaniem kamer stereoskopowych lub alternatywne techniki zapewniające taką samą dokładność, obejmujący 100 % operacji umieszczania w sadzach w celu dokładniejszego określenia liczby i masy ryb podczas każdej operacji umieszczania w sadzach;
3)
wszystkie powiązane działania miejsc hodowli i operatorów umieszczających tuńczyka błękitnopłetwego w sadzach, prowadzących tucz lub hodowlę, pozyskujących bądź przetwarzających tuńczyka błękitnopłetwego lub prowadzących handel produktami wytworzonymi z tuńczyka błękitnopłetwego, w tym handel wewnętrzny, przywóz, wywóz i powrotny wywóz, transport i przechowywanie;
4)
rybołówstwo sportowe i rekreacyjne.

ROZDZIAŁ  II

CELE, PRIORYTETY, WARTOŚCI ODNIESIENIA I PROCEDURY

Artykuł  4

Cele

Celem działań w zakresie kontroli i inspekcji jest zapewnienie zgodności z następującymi przepisami:

1)
roczne plany połowowe, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 302/2009;
2)
zakaz wykorzystywania samolotów i helikopterów do wykrywania stad ryb, ustanowiony w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 302/2009;
3)
środki dotyczące zdolności połowowej i możliwości w zakresie hodowli, o których mowa w art. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 302/2009;
4) 10
realizacja dowolnego programu obecności obserwatorów w Unii, w tym programu obecności obserwatorów przyjętego przez państwa członkowskie oraz programu obserwatorów regionalnych ICCAT, o którym mowa w pkt 90, 91 i 92 zalecenia 12-03 oraz w załączniku 7 do tego zalecenia;
5)
zasady dotyczące rejestrowania upoważnionych statków łowczych i innych statków rybackich, o których mowa w art. 14 i 15 rozporządzenia (WE) nr 302/2009;
6) 11
szczegółowe środki techniczne i warunki dotyczące połowów tuńczyka błękitnopłetwego przewidziane w zaleceniu ICCAT 12-03, zwłaszcza przepisy dotyczące minimalnego rozmiaru i związane z nimi warunki;
7) 12
ograniczenia ilościowe dotyczące połowów i wszelkie warunki szczegółowe z nimi związane, w tym monitorowanie wykorzystania kwot, zgodnie z zaleceniem ICCAT 12-03;
8) 13
zasady dotyczące dokumentacji, mające zastosowanie do tuńczyka błękitnopłetwego, zgodnie z zaleceniem ICCAT 12-03;
9) 14
realizacja badań pilotażowych dotyczących lepszych metod szacowania zarówno liczby, jak i masy tuńczyka błękitnopłetwego w miejscu złowienia i w miejscu umieszczania w sadzach, również poprzez wykorzystanie systemów stereoskopowych;
10) 15
realizacja programu z wykorzystaniem kamer stereoskopowych lub alternatywnych technik zapewniających taką samą dokładność, obejmującego 100 % operacji umieszczania w sadzach w celu dokładniejszego określenia liczby i masy ryb podczas każdej operacji umieszczania w sadzach.
Artykuł  5

Priorytety

Różne kategorie narzędzi są objęte różnymi poziomami priorytetowości zgodnie z rocznym planem połowowym. W związku z tym każde państwo członkowskie określa priorytety szczegółowe.

Artykuł  6

Wartości odniesienia

Wartości odniesienia dla inspekcji przedstawiono w załączniku I.

Artykuł  7

Procedury

Działania w zakresie kontroli i inspekcji prowadzi się zgodnie z następującymi przepisami proceduralnymi:

1) 16
systemem wspólnej międzynarodowej kontroli ICCAT, o którym mowa w pkt 99, 100 i 101 zalecenia ICCAT 12-03 oraz w załączniku 8 do tego zalecenia;
2) 17
metodyką inspekcji, o której mowa w zaleceniu ICCAT 12-03, w szczególności w załączniku 8 do tego zalecenia;
3)
procedurami stosowanymi przez urzędników, określonymi w załączniku II do niniejszej decyzji;
4)
procedurami stosowanymi przez państwa członkowskie, określonymi w art. 8-13 niniejszej decyzji.
Artykuł  8

Wspólne procedury

Państwa członkowskie, o których mowa w art. 12, dopilnowują, aby urzędnicy z innych zainteresowanych państw członkowskich byli zapraszani do uczestnictwa we wspólnych działaniach w zakresie inspekcji i nadzoru, oraz ustanawiają wspólne procedury operacyjne mające zastosowanie do swoich jednostek nadzorujących.

Artykuł  9

Powiadamianie o działaniach w zakresie inspekcji i nadzoru

1. 18
Państwo członkowskie, które zamierza prowadzić nadzór i inspekcje statków rybackich na wodach podlegających jurysdykcji innego państwa członkowskiego w ramach wspólnego planu rozmieszczenia, powiadamia o tym punkt kontaktowy zainteresowanego nadbrzeżnego państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 80 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, oraz EFCA.
2.
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące informacje:
a)
rodzaj, nazwę i sygnał wywoławczy statków i samolotów inspekcyjnych na podstawie wykazu, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1042/2006;
b)
obszary, na których będą prowadzone działania w zakresie nadzoru i inspekcji;
c)
czas trwania działań w zakresie nadzoru i inspekcji.
Artykuł  10 19

Informowanie o naruszeniach przepisów

Państwa członkowskie, których urzędnicy podczas inspekcji działań wymienionych w art. 3 stwierdzą naruszenie przepisów, bezzwłocznie informują Komisję o dacie inspekcji i szczegółowym charakterze naruszenia przepisów.

Artykuł  11

Natychmiastowe środki egzekucji w przypadkach poważnego naruszenia przepisów

1.
Jeżeli na statku rybackim UE stwierdzono poważne naruszenie przepisów, państwo członkowskie bandery dopilnowuje, aby po inspekcji ten statek rybacki pływający pod jego banderą wstrzymał wszystkie działania połowowe, i informuje Komisję w odpowiednim terminie.
2.
Jeśli statek rybacki UE nie został wezwany do portu, w ciągu 72 godzin państwo członkowskie bandery przedstawia Komisji należyte uzasadnienie.

ROZDZIAŁ  III

REALIZACJA

Artykuł  12

Krajowe programy kontroli

1. 20
Indywidualny program kontroli i inspekcji jest realizowany poprzez krajowe programy kontroli, o których mowa w art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, przyjmowane przez Grecję, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr, Maltę i Portugalię, a od dnia 1 lipca 2013 r. przez krajowy program kontroli przyjęty przez Chorwację.
2.
Krajowe programy kontroli ustanawia się zgodnie z celami, priorytetami, wartościami odniesienia i procedurami określonymi w niniejszej decyzji i zawierają one wszystkie dane wymienione w załączniku III.
3.
Do krajowych programów kontroli dołącza się roczne harmonogramy wdrażania, które zawierają szczegółowe informacje dotyczące przydzielonych zasobów ludzkich i materialnych oraz obszarów rozmieszczenia tych zasobów. W rocznych harmonogramach wdrażania uwzględnia się wartości odniesienia określone w załączniku I.
4.
W odniesieniu do okresów połowu 2012 i 2013 państwa członkowskie przedkładają krajowe programy kontroli i roczne harmonogramy wdrażania, odpowiednio do dnia 15 września 2011 r. i 2012 r. Udostępniają je w bezpiecznej części swoich stron internetowych do dnia 1 stycznia 2012 r. i 2013 r.
Artykuł  13

Współpraca między państwami członkowskimi

Wszystkie państwa członkowskie współpracują z państwami członkowskimi, o których mowa w art. 12 ust. 1, w celu realizacji indywidualnego programu kontroli i inspekcji.

Artykuł  14 21

Wspólne działania w zakresie inspekcji i nadzoru

Część lub całość krajowych programów kontroli, o których mowa w art. 12, można realizować w ramach wspólnego planu rozmieszczenia przyjętego przez EFCA zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 768/2005.

Artykuł  15

Sprawozdanie z realizacji krajowych programów kontroli

1. 22
Państwa członkowskie, o których mowa w art. 12 ust. 1, przedkładają Komisji oraz EFCA sprawozdanie dotyczące realizacji krajowych programów kontroli, o których mowa w art. 12.
2. 23
Sprawozdania okresowe składa się dnia 15 lipca i dnia 15 września każdego roku za okres do końca poprzedniego miesiąca, a sprawozdanie końcowe składa się dnia 15 stycznia za poprzedni rok.
3. 24
Przedmiotowe sprawozdanie zawiera następujące informacje, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku IV:
a)
przeprowadzone działania w zakresie kontroli i inspekcji w ujęciu miesięcznym;
b)
wszystkie stwierdzone przypadki naruszenia przepisów, przy czym dla każdego przypadku określa się:
(i) 25
statek rybacki (nazwa, bandera, narzędzie połowowe i numer ICCAT, numer unijnego rejestru floty rybackiej lub oznaka rybacka), tonar, miejsce hodowli bądź przedsiębiorstwo przetwarzające tuńczyka błękitnopłetwego lub prowadzące handel produktami wytworzonymi z tuńczyka błękitnopłetwego;
(ii) 26
datę i miejsce inspekcji oraz ilość tuńczyka błękitnopłetwego związaną z naruszeniem przepisów;
(iii)
charakter naruszenia przepisów, w tym informacje dotyczące poważnych naruszeń przepisów lub wykroczeń, o których mowa w art. 10 i 11;
(iv)
aktualny stan działań podjętych w następstwie stwierdzonego naruszenia przepisów (np. sprawa w toku, złożono odwołanie, postępowanie wyjaśniające nadal w toku);
(v)
szczegółowy opis wszelkich nałożonych kar (np. wysokość grzywien, wartość zarekwirowanych ryb lub narzędzi, udzielone pisemne ostrzeżenia), wraz z dokumentacją;
(vi)
wyjaśnienie w przypadku niepodjęcia żadnego działania.
c)
wszelkie odnośne czynności podejmowane w ramach koordynacji i współpracy pomiędzy państwami członkowskimi.
4.
Naruszenie przepisów figuruje w każdym kolejnym sprawozdaniu do czasu zakończenia procedury sądowej w danym państwie członkowskim.
Artykuł  16

Informacje dodatkowe

Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie informacje dodatkowe, o które może się ona do nich zwrócić, a które dotyczą wykonania niniejszej decyzji.

Artykuł  17

Unijny plan inspekcji oraz sprawozdanie

1.
W oparciu o niniejszą decyzję i krajowe programy kontroli oraz po konsultacji z państwami członkowskimi Komisja przedkłada komisji ICCAT unijny plan inspekcji na miesiąc przed jej corocznym posiedzeniem zgodnie z pkt 9 zalecenia ICCAT 10-04.
2.
Raz w roku Komisja zwołuje posiedzenie Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury, by dokonać oceny zgodności z indywidualnym programem kontroli i inspekcji oraz oceny jego wyników, mając na celu przygotowanie sprawozdania, które Unia przekazuje do Sekretariatu ICCAT dnia 15 października każdego roku.

ROZDZIAŁ  IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  18

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 marca 2011 r.

W imieniu Komisji

Maria DAMANAKI

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

  27 WARTOŚCI ODNIESIENIA

Wartości odniesienia określone w niniejszym załączniku wprowadza się, aby zapewnić w szczególności:

a) pełne monitorowanie operacji umieszczania w sadzach przeprowadzanych na wodach UE;

b) pełne monitorowanie operacji transferu;

c) pełne monitorowanie wspólnych operacji połowowych;

d) kontrolę wszystkich dokumentów wymaganych przez prawodawstwo mające zastosowanie do tuńczyka błękitnopłetwego, w szczególności weryfikację wiarygodności odnotowanych informacji.

Miejsce inspekcjiWartość odniesienia
Umieszczanie w sadzach (w tym pozyskiwanie)Wszystkie operacje umieszczania w sadzach w miejscu hodowli wymagają uprzedniego zezwolenia państwa członkowskiego bandery statku łowczego w ciągu 48 godzin po złożeniu informacji wymaganych w przypadku operacji umieszczania w sadzach.

Umawiające się strony, których jurysdykcji podlega miejsce hodowli tuńczyka podejmują konieczne środki mające na celu zakazanie umieszczania tuńczyka błękitnopłetwego w sadzach w celu hodowli lub tuczu jeżeli operacjom tym nie towarzyszy dokumentacja wymagana przez ICCAT, zatwierdzona i zweryfikowana przez organy państwa bandery statku łowczego lub tonaru (*) (zgodnie z pkt 86 zalecenia ICCAT 12-03);

Właściwe organy państwa członkowskiego dokonują inspekcji każdej operacji umieszczania w sadzach i pozyskiwania zgodnie z odpowiednimi obowiązkami w zakresie kontroli określonymi w zaleceniach ICCAT 06-07 i 12-03.

Ryby należy umieścić w sadzach do dnia 15 sierpnia, chyba że istnieje uzasadniony powód zgodnie z zaleceniem 12-03 (zgodnie z pkt 85).

Inspekcja na morzuWartość odniesienia ustalana po szczegółowym przeanalizowaniu działalności połowowej w każdym obszarze.

Jako wartości odniesienia dla morza należy podać liczbę dni patrolowania morza w obszarze odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego oraz liczbę dni patrolowania z uwzględnieniem okresu połowu i rodzaju docelowej działalności połowowej.

Operacja transferuKażda operacja transferu wymaga uprzedniego zezwolenia państwa członkowskiego bandery na podstawie uprzedniego zawiadomienia o transferze (zgodnie z pkt 77 zalecenia ICCAT 12-03).

Każdej operacji transferu przypisuje się numer zezwolenia (zgodnie z pkt 78 zalecenia ICCAT 12-03).

Zezwolenie na transfer wydaje się w ciągu 48 godzin po złożeniu uprzedniego zawiadomienia o transferze (zgodnie z pkt 78 zalecenia ICCAT 12-03).

Deklarację transferu ICCAT przesyła się do państwa bandery z końcem operacji transferu (zgodnie z pkt 79 zalecenia ICCAT 12-03).

Wszystkie operacje transferu są monitorowane za pomocą kamer umieszczonych w wodzie (zgodnie z pkt 81 zalecenia ICCAT 12-03 i załącznikiem 9 do niego).

Miejsce inspekcjiWartość odniesienia
PrzeładunkiWszystkie odnośne statki poddaje się inspekcji w chwili wejścia do portu przed rozpoczęciem operacji przeładunku, jak również przed wyjściem z portu po zakończeniu operacji przeładunku. W portach niebędących wyznaczonymi portami prowadzi się kontrole wyrywkowe.

Deklarację przeładunkową przekazuje się państwom bandery nie później niż 48 godzin po dacie przeładunku w porcie (zgodnie z pkt 66 zalecenia ICCAT 12-03).

Wspólna operacja połowowaWszystkie wspólne operacje połowowe wymagają uprzedniego zezwolenia państw bandery.

Państwa członkowskie ustanawiają i prowadzą rejestr wszystkich wspólnych operacji połowowych, na które wydały zezwolenie.

Nadzór powietrznyElastyczna wartość odniesienia, która zostanie ustalona po szczegółowym przeanalizowaniu działalności połowowej prowadzonej w każdym obszarze, z uwzględnieniem zasobów, którymi dysponuje państwo członkowskie.
WyładunkiWszystkie statki wchodzące do wyznaczonego portu w celu wyładunku tuńczyka błękitnopłetwego poddaje się kontroli, a odsetek poddaje się inspekcji na podstawie systemu oceny ryzyka obejmującego kwotę, wielkość floty i nakład połowowy.

W portach niebędących wyznaczonymi portami prowadzi się kontrole wyrywkowe.

Odpowiedni organ przesyła dane dotyczące wyładunków organom państwa bandery statku rybackiego w ciągu 48 godzin po zakończeniu wyładunku (zgodnie z pkt 70 zalecenia ICCAT 12-03).

Wprowadzanie do obrotuElastyczna wartość odniesienia, która zostanie ustalona po szczegółowym przeanalizowaniu działalności w zakresie wprowadzania do obrotu.
Rybołówstwo sportowe i rekreacyjneElastyczna wartość odniesienia, która zostanie ustalona po szczegółowym przeanalizowaniu działalności w zakresie rybołówstwa sportowego i rekreacyjnego.
Tonary100 % operacji w zakresie pozyskiwania i transferu poddaje się inspekcji.
(*) Poprawka wprowadzona na wniosek Malty pismem z dnia 12 czerwca 2013 r.

ZAŁĄCZNIK  II 28

PROCEDURY STOSOWANE PRZEZ URZĘDNIKÓW

1. Zadania w ramach inspekcji

1.1. Ogólne zadania w ramach inspekcji

Z każdej kontroli i inspekcji sporządza się sprawozdanie z inspekcji, w odpowiedniej formie określonej w pkt 2 niniejszego załącznika. Urzędnicy każdorazowo weryfikują i odnotowują w swoim sprawozdaniu następujące informacje:

1) szczegółowe dane dotyczące tożsamości osób odpowiedzialnych, jak również dane dotyczące statków, miejsc hodowli, tonaru, personelu itd. zaangażowanych w czynności, w odniesieniu do których prowadzi się inspekcję;

2) upoważnienia, licencje i upoważnienie do połowów;

3) odpowiednią dokumentację dotyczącą statku: dzienniki połowowe, deklaracje transferu i deklaracje przeładunkowe, dokumenty ICCAT dotyczące połowów tuńczyka błękitnopłetwego, świadectwa powrotnego wywozu oraz odnotowują inną dokumentację sprawdzaną w związku z kontrolą i inspekcją zgodnie z zaleceniem ICCAT 12-03;

4) szczegółowe uwagi dotyczące wielkości tuńczyków błękitnopłetwych, które złowiono, schwytano w tonary, przeniesiono, przeładowano, wyładowano, przetransportowano, wyhodowano, przetworzono lub objęto wymianą handlową w kontekście zgodności z przepisami planu odbudowy;

5) odsetek przyłowów tuńczyka błękitnopłetwego zatrzymanych na statkach, które nie prowadzą czynnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego.

W sprawozdaniach z inspekcji odnotowuje się informacje dotyczące wszystkich odpowiednich ustaleń poczynionych w trakcie inspekcji na morzu, nadzoru powietrznego, inspekcji w portach, tonarach, miejscach hodowli lub wszelkich innych odnośnych przedsiębiorstwach. W przypadku inspekcji w ramach systemu wspólnej międzynarodowej kontroli ICCAT podmiot dokonujący inspekcji powinien odnotować podjęte inspekcje i wszelkie naruszenia przepisów w dzienniku statku.

Ustalenia, o których mowa powyżej, należy porównać z informacjami udostępnionymi urzędnikom przez inne właściwe organy, w tym z informacjami pochodzącymi z satelitarnego systemu monitorowania statków (VMS), wykazem upoważnionych statków, sprawozdaniami obserwatorów, nagraniami wideo i wszystkimi dokumentami związanymi z działaniami połowowymi.

1.2. Zadania w ramach inspekcji w zakresie nadzoru powietrznego

Urzędnicy odnotowują dane uzyskane w trakcie nadzoru powietrznego w celu dokonania kontroli krzyżowych, a w szczególności porównują przypadki stwierdzenia obecności statków rybackich z systemem VMS i wykazami upoważnionych statków.

Urzędnicy stwierdzają i odnotowują nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane działania połowowe (działania połowowe NNN) oraz wykorzystywanie samolotów lub helikopterów do wykrywania stad ryb.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obszary zamknięte, okresy połowu określone w pkt 21-26 zalecenia ICCAT 12-03 oraz działania flot, które podlegają odstępstwom.

1.3. Zadania w ramach inspekcji na morzu

1.3.1. Ogólne zadania w ramach inspekcji

Jeżeli na statku łowczym lub na jakimkolwiek innym statku znajdują się martwe ryby, urzędnicy zawsze sprawdzają, czy ryby są zatrzymane na statku zgodnie z prawem. Urzędnicy sprawdzają ilości wszystkich gatunków ryb zatrzymane na statku w celu zapewnienia przestrzegania zasad ICCAT dotyczących przyłowu i minimalnego rozmiaru.

Jeżeli żywe ryby podlegają transferowi, urzędnicy starają się określić, jakie środki stosują zaangażowane podmioty w celu oszacowania ilości, wyrażonej liczbowo 29 , żywego tuńczyka błękitnopłetwego objętego transferem. Jeżeli dostępne są nagrania wideo, urzędnicy uzyskują do nich dostęp, sprawdzają ilości objęte transferem zarejestrowane na tych nagraniach oraz sprawdzają, czy nagrania wideo spełniają minimalne normy w zakresie procedur dotyczących nagrań wideo określonych w załączniku 9 do zalecenia ICCAT 12-03.

Podczas wszystkich inspekcji urzędnicy regularnie sprawdzają:

1) czy statki rybackie zostały upoważnione do prowadzenia działań (oznaki rybackie, tożsamość, licencja, upoważnienie do połowów oraz wykazy ICCAT);

2) zgodność z wymogami w zakresie dokumentacji dotyczącej statku;

3) czy statki rybackie są wyposażone w działający satelitarny system monitorowania statków (VMS) oraz czy przestrzegane są wymogi dotyczące transmisji danych VMS;

4) czy statki rybackie nie prowadzą działań na obszarach zamkniętych oraz czy przestrzegają zamknięcia okresów połowu;

5) przestrzeganie kwot i ograniczeń dotyczących przyłowów;

6) skład wielkościowy połowów na statku;

7) fizyczne ilości połowów na statku oraz ich prezentację;

8) narzędzia połowowe znajdujące się na statku,

9) w stosownych przypadkach - obecność obserwatora.

Urzędnicy stwierdzają i odnotowują działania połowowe NNN oraz wykorzystywanie samolotów lub helikopterów do wykrywania stad ryb.

1.3.2. Zadania w ramach inspekcji operacji transferu Urzędnicy regularnie sprawdzają:

1) zgodność z wymogami dotyczącymi uprzedniego zawiadomienia o transferze (o ile to możliwe);

2) czy w ciągu 48 godzin po złożeniu uprzedniego zawiadomienia o transferze państwo bandery przypisało każdej operacji połowowej numer zezwolenia i przekazało go kapitanowi statku rybackiego, tonarowi lub miejscu hodowli w zależności od przypadku;

3) zgodność z wymogami dotyczącymi deklaracji transferu ICCAT;

4) czy regionalny obserwator ICCAT na statku podpisał deklarację transferu i czy przekazano ją kapitanowi holownika;

5) zgodność z wymogami w zakresie nagrań wideo określonymi w załączniku 9 do zalecenia ICCAT 12-03.

1.3.3. Zadania w ramach inspekcji wspólnych operacji połowowych

Urzędnicy regularnie sprawdzają:

1) zgodność z wymogami związanymi ze wspólnymi operacjami połowowymi dotyczącymi odnotowywania informacji w dzienniku połowowym, w tym klucza przydziału;

2) czy statki rybackie otrzymały od organów swoich państw bandery zezwolenie na wspólną operację połowową sporządzone zgodnie ze wzorem w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 302/2009;

3) obecność regionalnego obserwatora ICCAT podczas wspólnej operacji połowowej.

1.4. Zadania w ramach inspekcji wyładunku

Urzędnicy regularnie sprawdzają w odniesieniu do wyładunków poddawanych inspekcji zgodnie z przepisami określonymi w zaleceniu 12-03:

1) czy statki rybackie zostały upoważnione do prowadzenia działań (oznaki rybackie, tożsamość, licencja, upoważnienie do połowów oraz wykazy ICCAT, jeżeli dotyczy);

2) czy właściwe organy otrzymały uprzednie zgłoszenie przybycia w celu wyładunku w odpowiednim terminie;

3) czy dane dotyczące wyładunków przesłano organowi państwa bandery statku rybackiego w ciągu 48 godzin po zakończeniu wyładunku;

4) czy dokładna deklaracja wyładunkowa została wysłana przez kapitana statku łowczego w ciągu 48 godzin po zakończeniu wyładunku do organów jego państwa bandery i organów państwa portu, o ile ma to zastosowanie;

5) czy statki rybackie są wyposażone w działający satelitarny system monitorowania statków (VMS) oraz czy przestrzegane są wymogi dotyczące transmisji danych VMS;

6) zgodność z wymogami w zakresie dokumentacji dotyczącej statku;

7) fizyczne ilości tuńczyka błękitnopłetwego na statku oraz ich postać;

8) całościowy skład połowów na statku w celu sprawdzenia przestrzegania zasad dotyczących przyłowów; w przypadku taklowców - wdrożenie odnośnych środków w zakresie zarządzania;

9) skład wielkościowy połowów tuńczyka błękitnopłetwego na statku w celu sprawdzenia przestrzegania zasad dotyczących minimalnego rozmiaru;

10) narzędzia połowowe znajdujące się na statku;

11) w przypadku wyładunku przetworzonych produktów - stosowanie współczynników przeliczeniowych ICCAT w celu obliczenia ekwiwalentu masy przetworzonego tuńczyka błękitnopłetwego;

12) czy tuńczyk błękitnopłetwy oferowany do sprzedaży detalicznej konsumentowi końcowemu, pochodzący ze statków rybackich lub tonarów na wschodnim Atlantyku i Morzu Śródziemnym, jest poprawnie oznakowany lub etykietowany;

13) czy tuńczyk błękitnopłetwy wyładowany z kliprów tuńczykowych, taklowców, statków do połowu ręcznego bez wędziska lub statków do połowu wędami holowanymi na wschodnim Atlantyku i Morzu Śródziemnym posiada odpowiednie przywieszki ogonowe.

1.5. Zadania w ramach inspekcji przeładunku Urzędnicy regularnie sprawdzają:

1) czy statki rybackie zostały upoważnione do prowadzenia działań (oznaki rybackie, tożsamość, licencja, upoważnienie do połowów oraz wykazy ICCAT);

2) czy wysłano uprzednie zgłoszenie przybycia do portu i czy zawiera ono poprawne informacje dotyczące przeładunku;

3) czy statki rybackie dokonujące przeładunku, które chcą dokonać przeładunku, uzyskały uprzednie zezwolenie od swojego państwa bandery;

4) czy sprawdzono ilości objęte uprzednim zgłoszeniem w celu przeładunku;

5) czy państwom portu przekazano deklarację przeładunkową nie później niż 48 godzin po dacie przeładunku w porcie;

6) czy na statku znajduje się odpowiednia i właściwie uzupełniona dokumentacja, w tym deklaracja przeładunkowa, odpowiednie dokumenty i dokument ICCAT dotyczący połowów tuńczyka błękitnopłetwego oraz świadectwo powrotnego wywozu;

7) w przypadku przetworzonych produktów - stosowanie współczynników przeliczeniowych ICCAT w celu obliczenia ekwiwalentu masy przetworzonego tuńczyka błękitnopłetwego.

1.6. Zadania w ramach inspekcji w obiektach hodowlanych Urzędnicy regularnie sprawdzają:

1) czy na statku znajduje się odpowiednia dokumentacja zawierająca należycie podane i odnotowane informacje (dokument dotyczący połowów tuńczyka błękitnopłetwego oraz świadectwo powrotnego wywozu, deklaracja transferu, deklaracja umieszczania w sadzach, deklaracja przeładunkowa);

2) czy organy państwa bandery statku łowczego wydały uprzednie zezwolenie na operację umieszczania w sadzach;

3) obecność regionalnego obserwatora ICCAT podczas wszystkich operacji transferu, umieszczania w sadzach i pozyskiwania tuńczyka błękitnopłetwego oraz zatwierdzenie przez niego deklaracji umieszczania w sadzach;

4) czy wszystkie działania związane z transferem i umieszczaniem w sadzach były monitorowane za pomocą kamery umieszczonej w wodzie i czy nagranie wideo zostało udostępnione inspektorom i czy spełnia wymogi dotyczące nagrań wideo określone w załączniku 9 do zalecenia ICCAT 12-03;

5) czy wszystkie działania związane z umieszczaniem w sadzach były objęte programem z wykorzystaniem kamer stereoskopowych lub alternatywnych technik zapewniających taką samą dokładność w celu dokładniejszego określenia liczby i masy ryb umieszczonych w sadzach;

6) czy państwo, w którym odbywa się hodowla, nie przyjmuje do sadz tuńczyka błękitnopłetwego w ilościach, wyrażonych liczbowo lub w masie, przekraczających ilości dozwolone do umieszczania w sadzach dla danego państwa bandery.

1.7. Zadania w ramach inspekcji transportu i wprowadzania do obrotu Urzędnicy regularnie sprawdzają:

1) w odniesieniu do transportu - w szczególności odpowiednie dokumenty towarzyszące i sprawdzają, czy przewożone fizyczne ilości są zgodne z tymi dokumentami;

2) w odniesieniu do wprowadzania do obrotu - czy istnieje odpowiednia i właściwie uzupełniona dokumentacja, w tym odpowiedni dokument dotyczący połowów tuńczyka błękitnopłetwego oraz świadectwo powrotnego wywozu.

2. Sprawozdania z inspekcji

1) W przypadku inspekcji podjętych w ramach systemu wspólnej międzynarodowej kontroli ICCAT urzędnicy stosują wzór sprawozdania przedstawiony w dodatku do niniejszego załącznika.

2) W przypadku innych inspekcji urzędnicy stosują sprawozdania z inspekcji zgodnie z art. 76 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Sprawozdania z inspekcji zawierają odnośne informacje zawarte w odpowiednim module inspekcji ustanowionym w załączniku XXVII zgodnie z wymogami art. 115 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 30 .

Dodatek

SPRAWOZDANIE ICCAT Z INSPEKCJI NR ...

grafika

STWIERDZONE POWAŻNE NARUSZENIA

grafika

ZAŁĄCZNIK  III

  31 ZAWARTOŚĆ KRAJOWYCH PROGRAMÓW KONTROLI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 12

W krajowych programach kontroli określa się:

1. Środki kontroli

a) Zasoby ludzkie

Liczba urzędników na lądzie i na morzu oraz okresy i strefy ich ewentualnego rozmieszczenia.

b) Środki techniczne

Liczba statków i samolotów patrolujących oraz okresy i strefy ich ewentualnego rozmieszczenia.

c) Środki finansowe

Środki z budżetu przeznaczone na rozmieszczenie zasobów ludzkich oraz statków i samolotów patrolujących.

2. Wyznaczenie portów

Wykaz wyznaczonych portów i wyznaczonych godzin wymagany na mocy zalecenia ICCAT 12-03.

3. Protokoły z inspekcji

Szczegółowe protokoły opisujące metodykę prowadzenia wszystkich działań inspekcyjnych.

Państwa członkowskie dopilnowują również, aby ich programy kontroli obejmowały następujące punkty:

1. Połowy:

a) ilość (szacunek biomasy) oraz dokładna liczba osobników;

b) sprawdzenie, czy ilości połowów są zgodne z przydzielonymi kwotami;

c) sprawdzenie, czy przestrzegane są wymogi dotyczące minimalnego rozmiaru, z zastosowaniem wyrażonej procentowo tolerancji w liczbie osobników.

2. Transfer:

a) uprzednie zezwolenie na transfery do sadza holowanego i sadza hodowlanego;

b) dokładna ilość (w masie) i liczba ryb przeniesionych do sadza holowanego;

c) śmiertelność podczas operacji holowania i przeznaczenie martwych ryb.

3. Miejsce hodowli:

a) potwierdzenie legalności połowu oraz uprzedniego zezwolenia państwa członkowskiego bandery;

b) dokładna ilość (w masie) i liczba ryb przeniesionych do sadza, w którym odbywa się tucz;

c) wykorzystanie programu pobierania prób/znakowania ryb w celu szacowania przyrostu masy.

4. Pozyskiwanie i wywóz:

a) dokładna ilość (w masie) i liczba pozyskanych ryb;

b) objęcie programem obserwatorów regionalnych ICCAT;

c) dokładna ilość w podziale na rodzaj produktu (z jasnym określeniem współczynników przeliczeniowych).

4. Wytyczne

Wytyczne wyjaśniające dla urzędników, organizacji producentów i rybaków.

5. Protokoły dotyczące wymiany informacji

Protokoły dotyczące wymiany informacji z właściwymi organami wyznaczonymi przez pozostałe państwa członkowskie jako organy odpowiedzialne za indywidualny program kontroli i inspekcji w odniesieniu do tuńczyka błękitnopłetwego.

ZAŁĄCZNIK  IV

  32 MIESIĘCZNY STAN DZIAŁAŃ W RAMACH KRAJOWEGO PROGRAMU KONTROLI POŁOWÓW TUŃCZYKA BŁĘKITNOPŁETWEGO

SEKCJA  A

Liczba inspekcji związanych z krajowym programem kontroli

Państwo członkowskie: ... Rok ... Miesiąc:W odniesieniu do statków i operatorów z państw członkowskichW odniesieniu do statków i operatorów z innych państw członkowskich lub krajów
Autor sprawozdania:Liczba inspekcji i naruszeń przepisów w ramach wspólnego planu rozmieszczeniaLiczba inspekcji i naruszeń przepisów poza wspólnym planem rozmieszczeniaLiczba inspekcji i naruszeń przepisów w ramach wspólnego planu rozmieszczeniaLiczba inspekcji i naruszeń przepisów poza wspólnym planem rozmieszczenia
STATKI, MIEJSCA HODOWLI I TONARY DOPUSZCZONE DO POŁOWÓW TUŃCZYKA BŁĘKITNOPŁETWEGONa morzuNa lądzieNaruszenia przepisów (*)Na morzuNa lądzieNaruszenia przepisów (*)Na morzuNa lądzieNaruszenia przepisów (*)Na morzuNa lądzieNaruszenia przepisów (*)
Sejnery
Taklowce
Inne statki do połowów taklami
Klipry tuńczykowe
Trawlery
Holowniki, statki pomocnicze, statki przetwórnie
Tonary
Miejsca hodowli
STATKI NIEDOPUSZCZONE DO POŁOWÓW TUŃCZYKA BŁĘKITNOPŁETWEGO I INNYCH OPERACJI
Statki rybackie (w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty)
Statki do połowów sportowych i rekreacyjnych
Inne statki
Inspekcje samochodów ciężarowych i transportu
Inspekcje pierwszej sprzedaży
Inspekcje sprzedaży detalicznej
Inspekcje restauracji
Inne inspekcje (należy opisać)
UWAGI

SEKCJA  B

Szczegółowe informacje dotyczące naruszenia przepisów 33

IDDataRodzaj kontroliObszarNumer sprawozdania

z inspekcji

BanderaNumer ICCAT (lub unijnego rejestru floty rybackiej bądź oznaka rybacka)NazwaNarzędzie połowowe lub rodzajOpisPodstawa prawnaPoważne

naruszenie?

Ilość tuńczyka błękitnopłetwego związana

z naruszeniem przepisów (L Kg)

Podjęte działaniaNastępne działanie

lub uzasadnienie braku działań

Przewidywany okres

postępowania

wyjaśniającego

Szczegóły dotyczące orzeczenia kończącego postępowanieSprawa zakońzona?Uwagi
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)
(*) Naruszenie środków ustanowionych w niniejszej decyzji są istotne dla przepisów UE oraz ICCAT dotyczących tuńczyka błękitnopłetwego
KLUCZ (do sekcji B)
NRRUBRYKAOPIS
1IDNiepowtarzalny numer identyfikacyjny dla każdego naruszenia przepisów
2DataData działań w zakresie inspekcji
3Rodzaj kontroliS - morze, P - port, F - miejsce hodowli, T - tonar, O - inne
4ObszarW przypadku "S" należy podać współrzędne geograficzne. W przypadku "P", "F", "T" lub "O" należy podać obszar lub nazwę portu bądź miejscowości.
5Numer sprawozdania z inspekcjiNumer sprawozdania z inspekcji ICCAT (lub sprawozdania krajowego)
NRRUBRYKAOPIS
6BanderaBandera statku/operatora poddanego inspekcji
7Numer ICCAT (lub unijnego rejestru floty rybackiej bądź oznaka rybacka)Numer ICCAT lub numer unijnego rejestru floty rybackiej bądź, w przypadku braku obu numerów, oznaka rybacka statku/ operatora poddanego inspekcji
8NazwaNazwa statku/operatora poddanego inspekcji
9Narzędzie połowowe lub rodzajGłówne narzędzie połowowe używane przez statek/operatora w momencie inspekcji lub "miejsce hodowli", "tonar", "pierwszy nabywca", "sprzedaż detaliczna", "restauracja", "transport", "sport./rekreac. ", "inne" (należy opisać)
10OpisOpis naruszenia przepisów
11Podstawa prawnaNależy wskazać podstawę(-y) prawną(-e) (prawo UE lub zalecenia ICCAT)
12Poważne naruszenie?Należy wskazać, czy naruszenie jest poważne T/N
13LIlość tuńczyka błękitnopłetwego związana z naruszeniem przepisów
14KGIlość tuńczyka błękitnopłetwego związana z naruszeniem przepisów
15Podjęte działaniaOpis wszystkich działań podjętych po inspekcji lub "nie dotyczy" w przypadku niepodjęcia działań
16Następne działanie lub uzasadnienie braku działańNastępne zaplanowane działanie, jeżeli dotyczy. Uzasadnienie w przypadku niepodjęcia działań.
17Przewidywany okres postępowania wyjaśniającegoPrzewidywany okres postępowania wyjaśniającego lub procesu
18Szczegóły dotyczące orzeczenia kończącego postępowanieGrzywna, kara, zatrzymanie... (wskazać także wysokość/okres czasu)
19Sprawa zakończona?T jeśli sprawa jest zakończona, w innym przypadku N
20UwagiUwagi ogólne
1 Tytuł zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2012/246/UE z dnia 2 maja 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.121.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
2 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
3 Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 8.
4 Dz.U. L 96 z 15.4.2009, s. 1.
5 Dz.U. L 80 z 26.3.2009, s. 18.
6 Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.
7 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.
8 Dz.U. L 157 z 16.6.2012, s. 1
9 Art. 3 pkt 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2012/246/UE z dnia 2 maja 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.121.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.

10 Art. 4 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.
11 Art. 4 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b) decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.
12 Art. 4 pkt 7 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b) decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.
13 Art. 4 pkt 8 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b) decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.
14 Art. 4 pkt 9:

- dodany przez art. 1 pkt 3 decyzji nr 2012/246/UE z dnia 2 maja 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.121.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b) decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.

15 Art. 4 pkt 10:

- dodany przez art. 1 pkt 3 decyzji nr 2012/246/UE z dnia 2 maja 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.121.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b) decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.

16 Art. 7 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.
17 Art. 7 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.
18 Art. 9 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 decyzji nr 2012/246/UE z dnia 2 maja 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.121.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.

19 Art. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 5 decyzji nr 2012/246/UE z dnia 2 maja 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.121.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
20 Art. 12 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.158.74) zmieniającego nin. decyzję z dniem 1 lipca 2013 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.

21 Art. 14 zmieniony przez art. 1 pkt 6 decyzji nr 2012/246/UE z dnia 2 maja 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.121.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
22 Art. 15 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) decyzji nr 2012/246/UE z dnia 2 maja 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.121.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
23 Art. 15 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.
24 Art. 15 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b) decyzji nr 2012/246/UE z dnia 2 maja 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.121.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
25 Art. 15 ust. 3 lit. b) pkt i zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b) decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.
26 Art. 15 ust. 3 lit. b) pkt ii zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b) decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.
27 Załącznik I:

-zmieniony przez art. 1 pkt 8 decyzji nr 2012/246/UE z dnia 2 maja 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.121.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.

28 Załącznik II:

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 decyzji nr 2012/246/UE z dnia 2 maja 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.121.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 pkt 8 decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.

29 Poprawka wporwadzona na wniosek Hiszpanii.
30 Dz.U. L 112 z 30.4.2011, s. 1.
31 Załącznik III dodany przez art. 1 pkt 8 decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.
32 Załącznik IV dodany przez art. 1 pkt 8 decyzji nr 2013/432/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.219.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 sierpnia 2013 r.
33 Naruszenia środków ustanowionych w niniejszej decyzji są istotne dla przepisów UE oraz ICCAT dotyczących tuńczyka błękitnopłetwego

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.