Od którego z uczestników procesu budowlanego: projektanta, wykonawcy czy inspektora nadzoru inwestorskiego inwestor może... - OpenLEX

Od którego z uczestników procesu budowlanego: projektanta, wykonawcy czy inspektora nadzoru inwestorskiego inwestor może dochodzić odszkodowania w razie powstania szkody w inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 czerwca 2015 r.
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2012 r.

PYTANIE

W ramach robót budowlanych wykonano budowę trybun z pomieszczeniami socjalnymi (ubikacje) znajdującymi się pod nimi. Projektant nie przewidział ani ogrzewania ani ocieplenia obiektu. W okresie zimy nastąpiły szkody obejmujące instalację wodociągowo-kanalizacyjną - popękała armatura i część instalacji. Projekt nie przewidywał również możliwości odwodnienia instalacji na okres zimy.

Wykonawca nie przyjmuje winy i uzasadnia, że wykonał dzieło zgodnie z projektem. Tłumaczy, że w trakcie procesu budowlanego kontaktował się z wykonawcą i sugerował, że brak docieplenia stropu i ściany zewnętrznej może powodować przemarzanie budynku. Projektant podtrzymał projekt w zakresie izolacji pomieszczeń pod trybunami. Wykonawca przyjął informację do wiadomości i wykonał zadanie zgodnie z projektem. W przedmiotowym procesie inwestycyjnym uczestniczył też inspektor nadzoru inwestorskiego, który nie wniósł uwag do ww. uzgodnień.

Od którego z uczestników procesu budowlanego inwestor powinien dochodzić naprawienia szkód i odszkodowania z tytułu poniesionych strat oraz według jakiej podstawy prawnej: z uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji czy też według ogólnych zasad odpowiedzialności kontraktowej przewidzianych w art. 471 k.c.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?