Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2014 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z kolei ust. 10 tego artykułu stanowi, że podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1)

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2)

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Z kolei ust. 11 stanowi, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1)

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2)

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3)

adres budynku, budowli lub ich części.

Czy powyższe regulacje obejmują również budynki wybudowane przed wejściem w życie ustawy o VAT usytuowane na gruncie w użytkowaniu wieczystym?

Budynki te zostały przejęte w ramach zmian organizacyjnych w latach 80. Nie były wynajmowane, cały czas prowadzona była w nich działalność gospodarcza. W chwili obecnej mają być sprzedane. W jednym z budynków poniesiono nakłady przekraczające 30% jego wartości. W pozostałych nie poniesiono nakładów.

Czy możliwa jest sprzedaż całości nieruchomości obejmującej grunt w użytkowaniu i budynki przy zastosowaniu stawki podstawowej VAT - oczywiście po oświadczeniu sprzedawcy i nabywcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację