Questions and answers

W jaki sposób opodatkować zwrot wkładu budowlanego ze spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Za jakie dane odpowiada dyrektor szkoły w zakresie SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy art. 391 pr.wod. prawidłowo odwołuje się do art. 389 pkt 4 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Czy dokumenty zgłoszeniowe do ZUS można przechowywać w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy fizjoterapeuta może pracować dłużej niż 48 godzin na tydzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy instalacja do spalania biomasy i paliwa RDF o mocy 4,6 MG jest instalacją mogąca znacząco oddziaływać na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Tomaszkiewicz Joanna | Nieaktualne

Czy instytucja kultury może kupować z dotacji podmiotowej środki trwałe amortyzowane jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy inwestorem na działce przeznaczonej pod zabudowę zagrodową może być osoba, która nie jest jeszcze rolnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy istnieją konkluzje BAT dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy istnieje możliwość obciążenia pracownika kosztami przeprowadzonego badania na obecność alkoholu we krwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy jest możliwe przesunięcie terminu wystawienia ocen końcoworocznych uczniom klas III w liceum zarządzeniem dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy kompletne sprawozdanie finansowe spółki z o.o. musi zawierać również listę obecności walnego zgromadzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy konieczna jest uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji uczniów, aby dopuścić ucznia do matury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy możliwe jest wznowienie postępowania w sprawie dokonanego zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy organ ma prawo żądać większej liczby miejsc postojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy pojemniki z odpadowymi olejami oraz chemikaliami dodatkowo muszą być postawione na wannach odciekowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy po otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można wystąpić o zmianę decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeśli nie rozpoczęto jego budowy przed upływem 3 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy pracodawca opłaca medycynę pracy za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca powinien stworzyć dla każdego modelu wózka widłowego odrębną instrukcję BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy przekazanie zysku na kapitał zapasowy podlega opodatkowaniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego i zasiłku rodzinnego, jeżeli nie są zasądzone alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy rokowania muszą opierać się na propozycji wynagrodzenia opartej na operacie szacunkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy rozdrabnianie szkła w kruszarce przed przekazaniem do huty stanowi odzysk w instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy sąd pracy może odstąpić od naliczenia kosztów sądowych w przypadku udanej mediacji i wycofania sprawy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka zatrudniająca 70 pracowników musi utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż przez bibliotekę napojów w saszetkach można uznać za świadczenie usług gastronomicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy uregulowanie zobowiązania w formie kompensaty powoduje obowiązek korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w CIT istnieje możliwość rozliczania towarów różnicami remanentowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wiata na składowanie słomy o wym: 30x12 m może być posadowiona po granicy z działką sąsiada?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy wody opadowe i roztopowe odprowadzane wylotami do urządzenia wodnego - rowu z drogi gminnej klasy D wymagają podczyszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy w okresie strajku dyrektor może wyrazić zgodę nauczycielowi na dzień wolny z tytułu opieki na zdrowe dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wójt powinien wszcząć postępowanie administracyjne, jeżeli rolnik zasypał przepust pod drogą gminną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółki jawnej mają obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy w sytuacji przeniesienia za porozumieniem stron do innej szkoły zaległy urlop przechodzi do nowej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne