Questions and answers

W jakim terminie po otrzymaniu zaległej płatności należy wystawić notę odsetkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób dokonać amortyzacji środka trwałego i jego części składowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać częściowej likwidacji środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób należy ująć przychód z dzierżawy gruntów w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Pepol Marek | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować usługę transportową na trasie Niemcy-Rosja dla kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób przenieść do składu konsygnacyjnego towary już znajdujące się w kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć w VAT dostawę wykonaną w wolnego obszaru celnego na rzecz polskich firm?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób towary z majątku prywatnego przedsiębiorcy wprowadzić do firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób wycenić transakcję opcyjną na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Z jaką stawką VAT spółka powinna fakturować sprzedaż wody na rzecz mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jakich środków miasto powinno wypłacić wykonawcy zasądzone wynagrodzenia za dodatkowe prace?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Z jakiego dnia przyjąć kurs dla zaewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy aby uzyskać prawo do nagrody jubileuszowej niezbędne jest zachowanie ciągłości zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracodawca może w regulaminie wynagradzania określić kilka różnych stawek "kilometrówki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownikowi, któremu pracodawca dofinansował studia, należy udzielić urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2012 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy radny miejski może uczestniczyć w czynnościach kontrolnych PINB?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2012 r., Czepiel Maciej | Nieaktualne

Jakie obowiązki ma pracodawca względem pracownika, któremu sąd uznał umowę zlecenia za stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2012 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W jaki sposób PINB powinien zakończyć postępowanie, jeśli przekazuje sprawę do innego, właściwego organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2012 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić prawo do wynagrodzenia urlopowego w przypadku przejęcia zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można usytuować pralkę w odległości mniejszej niż 60 cm od umywalki i wanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy służebność przejazdu zagwarantowana w akcie notarialnym daje prawo dysponowania działką drogową na cele budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak należy zrekompensować pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę i niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do naruszenia doby pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Co będzie stanowiło podstawę opodatkowania w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy istnieje norma zharmonizowana dopuszczalnego obciążenia i bezpiecznego użytkowania dla szelek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od pojazdów czasowo niewykorzystywanych w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy można nie amortyzować środków trwałych, które nie przynoszą dochodów i nie są użytkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy opłatę za korzystanie ze środowiska należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy posiadane udziały można wyceniać metodą majątkową, w oparciu o wartość skorygowanych aktywów netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy po zakończeniu działalności handlowej podatnik może nadal wynajmować lokal handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy saldo potwierdzone za 2011 r. daje prawo wierzycielowi do naliczania odsetek tylko za 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy skorzystanie z usług belgijskiej firmy windykacyjnej jest równoznaczne z importem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wartość licencji jednorocznej podlega wyksięgowaniu po okresie upływu jej ważności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy wójt powinien rozpatrywać sprawę zmiany stanu wody na gruncie, spowodowanej podwyższeniem terenu działki budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jaką szerokość pasa jezdni należy wydzielić podczas prac dźwigowych na drodze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są skutki udzielenia pracownikom pożyczki ze środków obrotowych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są warunki przeszacowania gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Jakie są wymagania do pracy w szpitalu psychiatrycznym na stanowisku terapeuty zajęciowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Aktualne

Jaki jest termin złożenia sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jaki wiek emerytalny będzie obowiązywał kobietę urodzoną w 1954 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć najem lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować niedobory środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak powinien być księgowany koszt wywozu odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak prawidłowo powinno się księgować wpłaty członków spółdzielni z tytułu funduszu remontowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Jak zaksięgować wypłatę premii z zysku netto dla prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jakiej pozycji bilansu wykazać zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jakiej wysokości powinnam wykazać zobowiązanie w bilansie otwarcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób prezentować odpis aktualizujący zapasy w rachunku zysków i strat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób uregulowana jest ochrona praw nabytych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2012 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Co powinien zawierać dokument dotyczący powierzenia obowiązków głównego księgowego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wysokie składowanie palet zapakowanych kartonami z wyrobem bez umocowania ich do palety?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy kwota podatku od czynności cywilnoprawnych podnosi wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można skierować pracownika jednocześnie na badania okresowe i kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne