Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kim według art. 298 pkt 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne jest "podmiot korzystający z usług wodnych" zobowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne?

Przedmiotowy artykuł wymienia dwie grupy osób/jednostek/podmiotów odpowiedzialnych za ponoszenie opłat za usługi wodne, tj.

1) podmioty korzystające z usług wodnych;

2) osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

c) użytkownikami wieczystymi gruntów,

d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Pkt 2 ww. przepisu został precyzyjne opisany, natomiast 1 nie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?