Questions and answers

Czy pielęgniarka może zaszczepić pacjenta podlegającego obowiązkowemu szczepieniu, który nie posiada karty szczepień?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy prefabrykowana stacja elektroenergetyczna rozdzielcza nie będzie wymagała pozwolenia na budowę ani zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy premia wypłacana pracownikom szkoły powinna zostać wliczona do podstawy wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy rodzice, na których wniosek dzieci przebywają w MOS powinni wyrażać zgody na urlopowanie swoich dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy samorządowy program wspierania rodzin wielodzietnych obowiązuje od daty określonej w uchwale rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy spółka jest zobowiązana złożyć ZUS IWA w związku z zatrudnieniem 10 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy śmierć w drodze do domu pracownika, który samowolnie opuścił zakład pracy jest wypadkiem w drodze z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy środki trwałe postawione w stan likwidacji podlegają amortyzacji do czasu ich faktycznego zlikwidowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w pozycji 46. deklaracji VAT-7 (17) kwota może przekraczać 23% kwoty z poz. 45.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zaległe składki ZUS można ująć w kosztach uzyskania przychodu w momencie zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zamawiający może zapłacić wykonawcy wynagrodzenie jeszcze przed terminem zakończenia zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zasiłek stały za styczeń 2018 r. powinien być wypłacony stronie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy zmiana udziałów w spółce wpływa na wysokość zaliczek uproszczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakie składniki należy uwzględnić przy obliczaniu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić pracodawca chcąc zatrudnić osobę z Ukrainy na oświadczenie do PUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki jest limit zwolnienia podatkowego na zapomogę otrzymaną z ZFŚS przez emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak należy ewidencjonować składniki majątku o wartości powyżej 10.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak podatnik zarejestrowany w Polsce i Niemczech rozliczy usługę budowlaną w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak powinna być opodatkowana sprzedaż kamienicy, w której znajdują się lokale mieszkalne i usługowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy udokumentować zwrot kosztów dojazdu na treningi dla instruktora klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczać koszty bezpośrednio związane ze świadczoną usługą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwrot kosztów dojazdu do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozumieć należy zalecane szczepienia ochronne wymagane u pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak sporządzić CIT-8 po przekształceniu spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić koszt uzyskania przychodu przy objęciu udziałów w zamian za niespłaconą pożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać w formularzu PIT kwoty wypłacone byłemu pracownikowi na podstawie ugody?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy zarządzaniu drogą na zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można umorzyć dług za leczenie zmarłego pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Na podstawie jakiej umowy o pracę powinien być zatrudniony pedagog szkolny realizujący etat nauczyciela wspomagającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Od kiedy powinna nastąpić zmiana wysokości zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od którego miesiąca przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

W jaki sposób można wyegrzekwować obowiązek wystawienia świadectwa pracy przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób powinny zostać uregulowane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób starosta powinien zastosować nowy przepis ustawy Karta Nauczyciela, tj. art. 64 ust. 2a?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach instalację podliczników w halach stanowiących środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ustalić wartość początkową części nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach wydatki związane z reklamą przedsięwzięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów wynagrodzenie z umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy, aby nie doszło do likwidacji stanowiska pracy należy zatrudnić na to miejsce nowego pracownika spoza firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy dla maszyny zakupionej w Chinach trzeba uzyskać deklarację zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy dochód z obrotu kryptowalutą może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy dodatkowa wartość umowy, wynikająca z zawartego aneksu, podlega obowiązkowi sprawozdawczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy dofinansowanie otrzymane z ZUS stanowi przychód dla pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne