Monitor Polski

M.P.1982.15.116

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 1982 r.

UCHWAŁA NR 103
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 1982 r.
w sprawie zwolnienia studentów szkół wyższych od obowiązku odbycia praktyk robotniczych w 1982 r.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Studentów szkół wyższych przyjętych na pierwszy rok studiów dziennych w 1982 r. oraz studentów, którzy do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały nie odbyli praktyki robotniczej, zwalnia się od obowiązku odbycia praktyk robotniczych przewidzianych w uchwale nr 24 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1970 r. w sprawie organizacji praktyk robotniczych studentów szkół wyższych (Monitor Polski z 1970 r. Nr 7, poz. 64 i z 1974 r. Nr 31, poz. 187).
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.