Zwolnienie stanowiska sędziowskiego. - M.P.2004.27.468 - OpenLEX

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

Monitor Polski

M.P.2004.27.468

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 czerwca 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 czerwca 2004 r.
o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
osiem stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
2)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju;
3)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304 i Nr 130, poz. 1376.