Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

Monitor Polski

M.P.2004.4.64

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 stycznia 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 stycznia 2004 r.
o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
cztery stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
2)
jedenaście stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
3)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej;
4)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256.