§ 4. - Zwolnienie niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenie norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.

Monitor Polski

M.P.1977.20.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1978 r.
§  4.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1968 r. w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń (Monitor Polski z 1968 r. Nr 7, poz. 40 i Nr 47, poz. 330, z 1969 r. Nr 34, poz. 253, z 1970 r. Nr 43, poz. 344, z 1973 r. Nr 27, poz. 173, z 1974 r. Nr 4, poz. 28 i z 1975 r. Nr 9, poz. 50).