Zwolnienie niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenie norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.

Monitor Polski

M.P.1977.20.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 lipca 1977 r.
w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 17 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
1.
Zwalnia się od podatku od wynagrodzeń następujące świadczenia pieniężne:
1)
dodatkowe wynagrodzenia wypłacane przez zakład pracy z osobowego funduszu płac lub z innych źródeł, zaliczane do tego funduszu pracownikowi, który otrzymuje wynagrodzenie podstawowe zwolnione od podatku od wynagrodzeń,
2)
wynagrodzenia wypłacane pracownikom obcym na podstawie uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac (Monitor Polski Nr 43, poz. 211),
3)
wynagrodzenia niewidomych, wypłacane z tytułu stosunku pracy,
4)
jednorazowe zapomogi ślubne, porodowe i pogrzebowe, jeżeli udzielane są w okresie trzech miesięcy przed zdarzeniem lub po zdarzeniu,
5)
odprawy pośmiertne po zmarłych pracownikach,
6)
dodatki spisowe, wypłacane za przeprowadzanie spisów powszechnych,
7)
z tytułu zwrotu kosztów prania oraz konserwacji ubrań roboczych i odzieży ochronnej,
8)
odszkodowania dla nie będących pracownikami: członków kolegiów do spraw wykroczeń przy terenowych organach administracji państwowej w związku z udziałem w posiedzeniach kolegiów oraz ławników ludowych w sądach powszechnych i okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych,
9)
kwoty otrzymywane przez sołtysów z tytułu:
a)
inkasa podatków oraz innych należności finansowych od mieszkańców wsi,
b)
wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
c)
zarządzania mieniem gminnym.
2.
Niezależnie od zwolnień przewidzianych w ust. 1 zwolnione są również od podatku od wynagrodzeń wynagrodzenia lub ich składniki zwolnione od opodatkowania na podstawie przepisów szczególnych.
Zwalnia się od podatku od wynagrodzeń bezpłatne świadczenia niepieniężne wynikające ze stosunku pracy na rzecz pracowników jednostek gospodarki nie uspołecznionej:
a)
z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w postaci ubrań roboczych i odzieży ochronnej,
b)
w postaci płynów (woda mineralna, kawa, herbata, mleko, mięta parzona itp.), jeżeli płyny te nie są częścią składową posiłków wydawanych bezpłatnie,
c)
w postaci przejazdów w celach częściowo związanych ze stosunkiem pracy, a częściowo osobistych, np. tramwajowy bilet miesięczny, użyczenie samochodu osobowego itp.
 
1.
Zwalnia się od podatku od wynagrodzeń przychody z tytułu sprzedaży prawa do wydawania utworów w formie książkowej, otrzymywane od wydawców będących jednostkami gospodarki uspołecznionej przez członków Związku Literatów Polskich, do wysokości 144.000 zł rocznie.
2.
Zwolnienie stosuje się pod warunkiem złożenia przez podatnika oświadczenia, że jego przychód określony w ust. 1 nie przekroczył w danym roku 144.000 zł.
1.
Koszty uzyskania wynagrodzenia określa się w następującej wysokości w stosunku do otrzymanego wynagrodzenia:
1)
z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności niepracowniczego wynalazku lub wzoru użytkowego na rzecz jednostki gospodarki uspołecznionej 50%,
2)
z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania niepracowniczego wynalazku lub wzoru użytkowego na rzecz jednostki gospodarki uspołecznionej, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną 50%,
3)
z tytułu nie opartych na umowie o pracę:
a)
umowy o nakład, nie wyłączając wynagrodzenia za niewydanie dzieła oraz za prace naukowe, chociażby nawet nie zostały ogłoszone drukiem 50%,
b)
sprzedaży prawa autorskiego oraz wynagrodzenia za tłumaczenie cudzych utworów będących przedmiotem prawa autorskiego, jeżeli wynagrodzenia za tłumaczenie wypłacane są członkom Związku Literatów Polskich 50%,
c)
publicznego wykonania dzieła muzycznego, dzieła scenicznego oraz prac literackich i publicystycznych, również w radiu i telewizji 50%,
d)
wygłaszania reportaży i sprawozdań oraz prowadzenia wywiadów i dyskusji do mikrofonu lub przed kamerą telewizyjną 50%,
e)
pracy literackiej i publicystycznej, chociażby nie została ogłoszona drukiem 50%,
f)
umowy o tzw. wierszówkę otrzymywaną przez dziennikarzy 50%,
g)
sporządzania projektów z zakresu architektury, architektury krajobrazu, sztuki dekoracyjnej lub urbanistyki w razie uznania tych projektów za mające wybitne wartości plastyczne 50%,
h)
twórczości lub działalności plastycznej i lutniczej, z wyjątkiem scenografii wymienionej w pkt 4 lit. c) 50%,
i)
działalności polegającej na opracowywaniu cudzych utworów będących przedmiotem praw autorskich, jak układ muzyczny, przeróbka na muzyczne instrumenty mechaniczne, przeniesienie na film 40%,
j)
działalności polegającej na braniu udziału w konkursach z zakresu sztuk plastycznych, urbanistyki, architektury, sztuki dekoracyjnej lub architektury krajobrazu 40%,
k)
działalności redaktorskiej oraz polegającej na opracowywaniu cudzych utworów będących przedmiotem prawa autorskiego, jak np. tłumaczenie, recenzja, przeróbka przystosowana, rewizja tekstu, z wyjątkiem działalności wymienionej pod lit. b) i i) 30%,
l)
działalności polegającej na wykonywaniu czynności filmowego: operatora dźwięku, dekoratora, charakteryzatora, szefa produkcji zespołu realizatorów filmowych, kierownika produkcji, starszego asystenta kierownika produkcji, starszego asystenta scenografa, montażysty i mistrza oświetlenia oraz czynności operatora dźwięku przy nagraniach fonograficznych 20%,
4)
z tytułu nie opartej na umowie o pracę twórczości lub działalności artystycznej:
a)
wykonywanej przez artystów scenicznych, filmowych, estradowych i cyrkowych, z wyjątkiem wymienionych pod lit. d) 45%,
b)
wykonywanej przez artystów muzyków, chórzystów, tancerzy-solistów i artystów zespołowych, z wyjątkiem wymienionych pod lit. d), oraz korepetytorów baletu, chóru i solistów 45%,
c)
wykonywanej przez reżyserów, scenografów, dyrygentów, choreografów, kierowników artystycznych, literackich, muzycznych, wokalnych, scenarzystów, operatorów obrazu w filmie 45%,
d)
wykonywanej przez artystów, tancerzy, muzyków i chórzystów występujących w lokalach gastronomicznych 25%,
5)
z tytułu pozostałych rodzajów twórczości lub działalności naukowej, oświatowej, artystycznej, literackiej i publicystycznej, nie wymienionych w pkt 3 i 4, z wyjątkiem wynagrodzeń za wykłady i odczyty 20%,
6)
z tytułu wykonywania funkcji przewodnika turystycznego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 20%,
7)
z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia, odpowiadającej warunkom przewidzianym w § 7 rozporządzenia z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 15, poz. 98 z późniejszymi zmianami)

20%.

2.
Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania wynagrodzenia były wyższe od wynikających z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 1, koszty uzyskania wynagrodzenia należy przyjąć w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do ustalania kosztów uzyskania innych wynagrodzeń nie wynikających z umowy o pracę i podlegających przepisom o podatku od wynagrodzeń, dla których nie określono normy procentowej kosztów uzyskania wynagrodzeń.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1968 r. w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń (Monitor Polski z 1968 r. Nr 7, poz. 40 i Nr 47, poz. 330, z 1969 r. Nr 34, poz. 253, z 1970 r. Nr 43, poz. 344, z 1973 r. Nr 27, poz. 173, z 1974 r. Nr 4, poz. 28 i z 1975 r. Nr 9, poz. 50).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 24 lutego 1978 r. (M.P.78.10.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 1978 r.