§ 1. - Zwolnienie niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenie norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.

Monitor Polski

M.P.1977.20.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1978 r.
§  1.
1.
Zwalnia się od podatku od wynagrodzeń następujące świadczenia pieniężne:
1)
dodatkowe wynagrodzenia wypłacane przez zakład pracy z osobowego funduszu płac lub z innych źródeł, zaliczane do tego funduszu pracownikowi, który otrzymuje wynagrodzenie podstawowe zwolnione od podatku od wynagrodzeń,
2)
wynagrodzenia wypłacane pracownikom obcym na podstawie uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac (Monitor Polski Nr 43, poz. 211),
3)
wynagrodzenia niewidomych, wypłacane z tytułu stosunku pracy,
4)
jednorazowe zapomogi ślubne, porodowe i pogrzebowe, jeżeli udzielane są w okresie trzech miesięcy przed zdarzeniem lub po zdarzeniu,
5)
odprawy pośmiertne po zmarłych pracownikach,
6)
dodatki spisowe, wypłacane za przeprowadzanie spisów powszechnych,
7)
z tytułu zwrotu kosztów prania oraz konserwacji ubrań roboczych i odzieży ochronnej,
8)
odszkodowania dla nie będących pracownikami: członków kolegiów do spraw wykroczeń przy terenowych organach administracji państwowej w związku z udziałem w posiedzeniach kolegiów oraz ławników ludowych w sądach powszechnych i okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych,
9)
kwoty otrzymywane przez sołtysów z tytułu:
a)
inkasa podatków oraz innych należności finansowych od mieszkańców wsi,
b)
wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
c)
zarządzania mieniem gminnym.
2.
Niezależnie od zwolnień przewidzianych w ust. 1 zwolnione są również od podatku od wynagrodzeń wynagrodzenia lub ich składniki zwolnione od opodatkowania na podstawie przepisów szczególnych.