Dział 3 - Przepisy końcowe. - Zwolnienie niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenie norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.

Monitor Polski

M.P.1968.7.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1975 r.

Dział  III.

Przepisy końcowe.

§  12.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-49, poz. 648; z 1952 r. Nr A-44, poz. 626 i Nr A-93, poz. 1444; z 1953 r. Nr A-22, poz. 276 i Nr A-76, poz. 909; z 1955 r. Nr 13, poz. 136; z 1956 r. Nr 26, poz. 362; z 1957 r. Nr 47, poz. 291; z 1958 r. Nr 5, poz. 22, Nr 74, poz. 434, Nr 94, poz. 515; z 1959 r. Nr 72, poz. 381, Nr 84, poz. 445 i z 1966 r. Nr 31, poz. 165),
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 1951 r. w sprawie całkowitego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr A-86, poz. 1183),
3)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1956 r. w sprawie częściowego zwolnienia wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów od podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 68, poz. 842),
4)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1958 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń sołtysów (Monitor Polski Nr 98, poz. 537),
5)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie zwolnienia od podatku od wynagrodzeń wynagrodzeń należnych pracownikom za pracę poza normalnym czasem pracy, przekazywanych na fundusz budowy szkół (Monitor Polski Nr 14, poz. 52),
6)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1959 r. w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od kwot wypłaconych tytułem nagród za dostawę złomu stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych i ich stopów (Monitor Polski Nr 81, poz. 426),
7)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1960 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od wynagrodzeń od dodatków spisowych (Monitor Polski Nr 44, poz. 214),
8)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 1962 r. w sprawie określenia norm kosztów uzyskania wynagrodzeń, wypłacanych z tytułu sprzedaży niepracowniczych wynalazków i wzorów użytkowych oraz z tytułu opłat licencyjnych za prawo stosowania niepracowniczych wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski Nr 78, poz. 365).
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.