Zwolnienie niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenie norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.

Monitor Polski

M.P.1968.7.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 lutego 1968 r.
w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 17 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

Zwolnienia całkowite.

§  1.
1.
Zwalnia się od podatku od wynagrodzeń następujące świadczenia pieniężne:
1)
wynagrodzenia niewidomych, wypłacane z tytułu stosunku pracy;
2)
zapomogi rodzinne i losowe, wypłacane przez płatników będących jednostkami gospodarki uspołecznionej;
3)
jednorazowe zapomogi ślubne, porodowe i pogrzebowe, jeżeli udzielane są w okresie trzech miesięcy przed zdarzeniem lub po zdarzeniu;
4)
odprawy pośmiertne po zmarłych pracownikach;
5)
świadczenia pieniężne wypłacane z budżetu Państwa pracownikom, członkom ich rodzin oraz innym osobom, odpowiadające kategoriom świadczeń wypłacanych przez instytucje ubezpieczeń społecznych;
6)
wpłaty z tytułu nagród za wieloletnią pracę (gratyfikacji jubileuszowych), dokonywane na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy lub innych przepisów;
7)
świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom z okazji dnia zawodu, jak np. Święto Górnika, Hutnika, Kolejarza itp.;
8)
dodatki za wysługę lat, wypłacane przez płatników będących jednostkami gospodarki uspołecznionej; na równi z dodatkami za wysługę lat traktuje się dary pieniężne i w naturze przyznawane pracownikom z okazji wysługi określonej ilości lat lub tzw. kart, np. "Karta Górnika";
9)
przyznane na podstawie szczególnych przepisów niektórym kategoriom pracowników państwowych dodatki uzasadnione specjalnymi kwalifikacjami i warunkami służby;
10)
dodatki za brak mieszkania, wypłacane na podstawie uchwał Rady Ministrów;
11)
dodatki uzasadnione specjalnymi kwalifikacjami i warunkami pracy, wypłacane pracownikom związków zawodowych na podstawie uchwały Centralnej Rady Związków Zawodowych;
12)
otrzymywane od jednostek gospodarki uspołecznionej przez pozostających z nimi w stosunku pracy lekarzy: domowych, specjalistów i dentystów - przyjmujących ubezpieczonych we własnym mieszkaniu, ryczałty na utrzymanie gabinetu przyjąć i poczekalni, obejmujące w szczególności koszty komornego, światła, opału, utrzymania czystości, telefonu, służby, używania instrumentów itp., w kwocie nie przekraczającej 39 zł miesięcznie w stosunku do jednej godziny pracy dziennie;
13)
dodatki za szczególny nadzór podatkowy;
14)
godzinowy i kilometrowy dla drużyn lokomotywowych i konduktorskich, wypłacane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1968 r. w sprawie zmian w zakresie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 4, poz. 22); zwolnienie od podatku od wynagrodzeń tych dodatków obejmuje również okresy, za które pracownikowi drużyny pociągowej przysługuje uposażenie obliczone według zasad obowiązujących przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego;
15)
dodatki za udział w ochronie czynnej obiektów i mienia bankowego;
16)
dodatki za pracę w lecznictwie otwartym, wypłacane lekarzom i lekarzom dentystom zatrudnionym w spółdzielniach zdrowia zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska";
17)
kwoty wypłacane pracownikom przez płatników jednostek uspołecznionych tytułem nagród za dostawę złomu stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych i ich stopów;
18)
dodatki spisowe, wypłacane pracownikom prezydiów rad narodowych za przeprowadzanie spisów powszechnych;
19)
wynagrodzenia wypłacane członkom zespołów, przeprowadzającym kwartalne spisy pogłowia zwierząt gospodarskich;
20)
wynagrodzenia walutowe, wypłacane w kraju urzędowania pracownikom polskich placówek zagranicznych oraz specjalistom wysyłanym za granicę do wykonywania usług związanych z eksportem;
21)
wynagrodzenia w formie strawnego do wysokości diet, wypłacane zamiast diet przez jednostki gospodarki uspołecznionej pracownikom, którzy w myśl układu zbiorowego pracy lub umowy indywidualnej obowiązani są do prac, których warunki wymagają częstych zmian miejsca pracy;
22)
wynagrodzenia podatników mężczyzn mających na utrzymaniu więcej niż pięcioro dzieci, jeżeli żona jest wprawdzie podatnikiem podatku od wynagrodzeń z tytułu dorywczych zarobków, wynagrodzenie jej jednak nie przekracza kwoty wolnej od podatku;
23)
zasiłki na zagospodarowanie, wypłacane nauczycielom na podstawie przepisów o prawach i obowiązkach nauczycieli;
24)
jednorazowe zapomogi, wypłacane na podstawie obowiązujących przepisów fachowcom przechodzącym do pracy w państwowych gospodarstwach rolnych;
25)
świadczenia pieniężne otrzymywane przez pracowników z tytułu niekorzystania z ubioru służbowego (umundurowania) oraz z tytułu przedłużenia okresu używania ubioru poza ustalony w układach zbiorowych lub innych przepisach okres zużycia;
26)
świadczenia pieniężne z tytułu zwrotu kosztów prania oraz konserwacji ubrań roboczych i odzieży ochronnej;
27)
odszkodowania dla nie będących pracownikami: członków kolegiów karno-administracyjnych w związku z udziałem w posiedzeniach kolegiów oraz ławników ludowych w sądach powszechnych i okręgowych sądach ubezpieczeń społecznych;
28)
przychody sprzedawców w kioskach "Ruch" osiągane z opłat telefonicznych, uiszczanych przez rozmówców korzystających z telefonów zainstalowanych w tych kioskach;
29)
kwoty otrzymywane przez sołtysów z tytułu:
a)
inkasa podatków oraz innych należności finansowych od mieszkańców wsi,
b)
wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
c)
zarządzania mieniem gromadzkim;
30) 1
wypłaty z funduszu mistrzowskiego;
31) 2
dodatkowe składniki wynagrodzenia wypłacane przez zakład pracy z osobowego funduszu płac lub z innych funduszów zaliczanych do tego funduszu pracownikowi, który otrzymuje w tym samym zakładzie pracy wynagrodzenie podstawowe objęte regulacją płac i zwolnione od podatku od wynagrodzeń.
2.
Niezależnie od zwolnień przewidzianych w ust. 1 zwolnione są również od podatku od wynagrodzeń - wynagrodzenia lub ich składniki zwolnione od opodatkowania na podstawie przepisów szczególnych.
§  2.
Zwalnia się od podatku od wynagrodzeń następujące świadczenia w naturze:
1)
bezpłatne i częściowo odpłatne świadczenia wydawane przez płatników będących jednostkami gospodarki uspołecznionej w ramach obowiązujących przepisów, z wyjątkiem deputatów węglowych lub gazu;
2)
częściowo odpłatne w postaci węgla, otrzymywane przez pracowników przemysłu mięsnego i chłodniczego oraz przez pracowników zakładów podległych Zjednoczeniom Przemysłu: Piwowarsko-Słodowniczego, Cukierniczego, Owocowo-Warzywnego i Ziemniaczanego, a także otrzymywane przez pracowników instytucji (jednostek, zakładów, przedsiębiorstw) wojskowych oraz w postaci gazu, otrzymywane przez pracowników energetyki i gazownictwa;
3)
bezpłatne świadczenia, wydawane przez płatników gospodarki nie uspołecznionej:
a)
z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności z tytułu ubrań roboczych i odzieży ochronnej,
b)
w postaci płynów słodzonych lub nie słodzonych (kawa, herbata, mleko, mięta parzona itp.), jeżeli płyny te nie są częścią składową wydawanych bezpłatnie posiłków,
c)
w postaci przejazdów dla celów częściowo służbowych, częściowo zaś osobistych, np. tramwajowy bilet miesięczny, samochód osobowy itp.

Zwolnienia częściowe.

§  3.
1.
Przy wypłacie w danym okresie wypłaty obok wynagrodzenia stałego również wynagrodzenia za osiągnięcia w pracy za co najmniej dwa okresy wypłaty wynagrodzenia stałego podatek oblicza się w sposób następujący: dla ustalenia stopy procentowej od całego wypłacanego wynagrodzenia zarówno stałego, jak i za osiągnięcia w pracy (z jednego lub więcej tytułów), przyjmuje się wynagrodzenie stałe powiększone o taką część sumy wynagrodzeń za osiągnięcia w pracy, jaka przeciętnie przypada na jeden okres wypłaty wynagrodzenia stałego.
2.
Za wynagrodzenia za osiągnięcia w pracy wypłacane w danym okresie wypłaty obok wynagrodzenia stałego uważa się w szczególności: wypłaty z tytułu wszelkiego rodzaju premii, godzin nadliczbowych, procentów od obrotów, produkcji i oszczędności oraz bilansowego. Za wynagrodzenia stałe uważa się wszelkiego rodzaju wynagrodzenia zarówno bieżące, jak i częściowo zaległe poza wynagrodzeniami za osiągnięcia w pracy.
3.
Jeżeli wynagrodzenie stałe za okres bieżący nie zostało jeszcze wypłacone lub zostało wypłacone tylko częściowo, stopę procentową dla wypłaconego wynagrodzenia za osiągnięcia w pracy (np. z tytułu premii, godzin nadliczbowych) za co najmniej dwa okresy wypłaty wynagrodzenia stałego ustala się od całości należnego wynagrodzenia stałego za bieżący okres, powiększonego o część sumy wynagrodzenia za osiągnięcia w pracy, przypadającą przeciętnie na jeden okres wypłaty wynagrodzenia stałego. Ustaloną stopę procentową stosuje się do całości wypłacanego wynagrodzenia w danym okresie wypłaty. Okres, za jaki przypadają wynagrodzenia za osiągnięcia w pracy, powinien wynikać z systemu płac stosowanego przez pracodawcę oraz powinien być przez pracodawcę ściśle określony. Jeżeli okres ten jest dłuższy niż dwunastomiesięczny, przyjmuje się okres dwunastomiesięczny.
4.
Przy wypłacie premii z funduszu premiowego określonego w przepisach w sprawie wprowadzenia w państwowych gospodarstwach rolnych funduszu premiowego (zarówno przy wypłacie zaliczek na te premie, jak i wyrównania premii) przyjmuje się, że są to wypłaty za osiągnięcia w pracy za okres dwunastu miesięcy.
5.
Jeżeli wypłata wynagrodzenia za osiągnięcia w pracy następuje po rozwiązaniu stosunku służbowego lub umowy o pracę, podstawę obliczenia podatku stanowi wypłacone wynagrodzenie bez względu na to, za ile okresów wypłaty wynagrodzenia stałego należy się wynagrodzenie za osiągnięcia w pracy; wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu w ten sposób, w jaki było opodatkowane wynagrodzenie stałe przed rozwiązaniem stosunku służbowego lub umowy o pracę; wypłata tego wynagrodzenia nie ma wpływu na sposób opodatkowania innych wynagrodzeń, jeżeli podatnik je równocześnie otrzymuje.
§  4.
1.
Odrębnie od pozostałej części wynagrodzenia opodatkowuje się wypłacane przez tego samego płatnika następujące składniki wynagrodzeń z tytułu stosunku służbowego lub umowy o pracę:
1)
wynagrodzenia z tytułu godzin zleconych i ponadwymiarowych oraz z tytułu zajęć (czynności) dodatkowych i przeprowadzanych egzaminów, wypłacane pracownikom naukowo-dydaktycznym szkół wyższych lub wyższych szkół zawodowych oraz pracownikom pedagogicznym szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, objętych ustawą z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160);
2)
wynagrodzenia odnoszące się do ilości godzin ponad 5 godzin dziennie, wypłacane lekarzom i lekarzom dentystom za czynności wchodzące w zakres służby zdrowia, zatrudnionym w uspołecznionej służbie zdrowia oraz zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w wiejskich spółdzielniach zdrowia działających w pionie Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska";
3)
wynagrodzenia z tytułu dyżurów i pogotowia pracy, wypłacane lekarzom i farmaceutom;
4)
premie za oszczędność paliwa płynnego oraz premie za zdanie opon nadających się do użycia w trakcji konnej lub do bieżnikowania, wypłacane kierowcom pojazdów samochodowych i ich pomocnikom;
5)
premie za oszczędne zużycie papieru, wypłacane pracownikom zatrudnionym w zakładach przemysłu poligraficznego;
6)
premie za pomyślny wynik szkolenia, wypłacane osobom szkolącym pracowników przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
7) 3
wynagrodzenia za taksację ceduł przewozowych, dokonywaną w biurach kontroli dochodów i w Centralnym Biurze Rozrachunków Zagranicznych przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe";
8) 4
wynagrodzenia za prowadzenie rachunkowości pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych związków zawodowych;
9) 5
wynagrodzenia za czynności zakładowych społecznych inspektorów pracy;
10) 6
wynagrodzenia osób zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy, szkolących pracowników poza normalnym czasem pracy wynikającym z umowy o pracę osoby szkolącej;
11) 7
wynagrodzenia pracowników różnych służb przedsiębiorstw (zakładów) komunikacji miejskiej za pracę w charakterze kierowców lub motorniczych zasilających ruch oraz za dodatkowe czynności w ramach pomocniczej kontroli biletowej,
12) 8
wynagrodzenia za czynności w zakładowej ochotniczej straży pożarnej, wykonywane przez pracowników poza normalnym czasem pracy.
2.
Wynagrodzenia wymienione w ust. 1 podlegają opodatkowaniu w wysokości przewidzianej dla wynagrodzeń ze stosunku pracy, otrzymywanych od drugiego lub dalszych płatników. Podstawę opodatkowania wynagrodzeń wymienionych w ust. 1 stanowi suma tych wynagrodzeń wypłaconych przez płatnika w ciągu miesiąca, z tym jednak że wynagrodzenia określone w ust. 1 pkt 2 stanowią odrębną podstawę opodatkowania od innych wynagrodzeń.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, gdy:
1)
suma wszystkich wynagrodzeń ze stosunku pracy, otrzymanych od płatnika, nie przekracza kwoty wynagrodzenia wolnej od podatku, ustalonej dla wynagrodzeń ze stosunku pracy,
2)
podatek od sumy wynagrodzeń ze stosunku pracy, otrzymanych od płatnika, obliczony przy zastosowaniu odpowiadającej jej stopy procentowej podatku byłby niższy niż wynikający z obliczenia podanego w ust. 2.
4.
Przepisu ust. 2 w części dotyczącej premii za zdanie opon nadających się do użycia w trakcji konnej lub do bieżnikowania (ust. 1 pkt 4) nie stosuje się, jeżeliby podatek od tej premii obliczony w sposób określony w § 3 był niższy.
§  4a. 9
Jeżeli pracownik jednostki gospodarki uspołecznionej otrzymuje wynagrodzenie z tytułu dodatkowego zatrudnienia w usługach dla ludności w uspołecznionych jednostkach usługowych jako w drugim miejscu pracy, podatek od tego wynagrodzenia oblicza się według skal określonych w § 3 w kolumnie 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń oraz obniżenia skal w podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 5, poz. 30), nie wyższy jednak niż 8%.
§  5.
1.
Jeżeli płatnik wypłaca pracownikom oprócz wynagrodzenia ze stosunku pracy wynagrodzenie z tytułu odrębnie zawartej umowy o dzieło lub umowy zlecenia, a jeżeli chodzi o płatników będących jednostkami budżetowymi - takie z tytułu pełnienia przez pracownika zleconych mu służbowo czynności nie wchodzących w zakres jego zwykłych obowiązków służbowych, wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu odrębnie od wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości przewidzianej dla wynagrodzeń nie wynikających ze stosunku pracy, otrzymywanych od drugiego lub dalszych płatników. Przepisu zdania poprzedniego nie stosuje się, gdy suma wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia lub z tytułu czynności zleconej służbowo nie przekracza kwoty wolnej od podatku, ustalonej dla wynagrodzeń wypłacanych z innego tytułu niż stosunek pracy.
2.
Sam fakt wypłaty wynagrodzenia dodatkowego pracownikowi zatrudnionemu u pracodawcy będącego jednostką budżetową, jeżeli dokument stwierdzający wypłatę określa rodzaj pracy zleconej, oznacza w zakresie podatku od wynagrodzeń, że wynagrodzenie to zostało wypłacone za czynność zleconą służbowo, nie wchodząca w zakres zwykłych obowiązków pracownika. Ciągłość wykonywania pracy zleconej lub jej charakter jednorazowy jest dla ustalenia czynności zleconej służbowo bez znaczenia.
§  6.
1.
Wynagrodzenia za posiedzenia podlegają odrębnemu opodatkowaniu w wysokości 5% bez wzglądu na wysokość przychodu, jeżeli otrzymują je osoby należące do składu zarządów, rad, komitetów nadzorczych, komisji rewizyjnych i członków organów stanowiących osób prawnych, nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
2. 10
(skreślony).
3.
Do wynagrodzeń wymienionych w ust. 1 nie mają zastosowania przepisy dotyczące:
1)
łącznego opodatkowania wszystkich wynagrodzeń otrzymanych w okresie wypłaty od tego samego płatnika (art. 9 ust. 6 ustawy o podatku od wynagrodzeń);
2)
opodatkowania wynagrodzeń otrzymywanych od więcej niż jednego płatnika (art. 9 ust. 7 ustawy o podatku od wynagrodzeń);
3)
stosowania zniżek lub zwyżek rodzinnych.
§  7.
Od sumy wynagrodzenia wypłaconego tytułem różnicy (wyrównania) wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia za okresy przeszłe podatek oblicza się według stopy procentowej właściwej dla wynagrodzenia z bieżącego okresu, jeżeli różnica została wypłacona:
1)
z powodu zmian wprowadzonych nowymi normami uposażeniowymi lub układami zbiorowymi pracy;
2)
na skutek awansu lub przeszeregowania;
3)
z tytułu zaległych dodatków, przysługujących na podstawie układów zbiorowych pracy lub innych przepisów płacowych.
§  8.
Pracownicy zatrudnieni w przemyśle ceramiki budowlanej i kamieniołomach, cukrownictwie, przy robotach drogowych, w służbie wodno-melioracyjnej i geodezyjno-urządzeniowo-rolnej, przy uprawie tytoniu, w przetwórstwie ziemniaczanym, w gorzelniach, w suszarnictwie cykorii, owoców i warzyw, przy suszeniu ziół i tłoczeniu moszczów, w służbie plantacyjnej przemysłu roszarniczego i włókien łykowych, w przetwórstwie surowca tytoniowego, w przemyśle torfowym, w przemyśle wikliniarsko-trzciniarskim, w czyszczalniach i suszarniach nasion, w ośrodkach wypoczynkowych Funduszu Wczasów Pracowniczych, w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych oraz w innych uspołecznionych ośrodkach uzdrowiskowych, wczasowych, turystycznych i sportowych, jak też w placówkach wczasów dla dzieci i młodzieży opłacają podatek od wynagrodzeń, jak pracownicy sezonowi, tj. zmniejszony o 1/3, jeżeli układ zbiorowy pracy lub umowa indywidualna zastrzegają sezonowy charakter zatrudnienia.
§  9.
Najemni członkowie załóg na statkach rybołówstwa morskiego opłacają podatek od wynagrodzeń jak pracownicy sezonowi, tj. zmniejszony o 1/3, bez względu na to, czy układ zbiorowy pracy lub umowa indywidualna zastrzegają sezonowy charakter zatrudnienia.
§  10.
1.
Jeżeli podatnik nie udowodni wysokości odszkodowania określonego w art. 5 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od wynagrodzeń, zwalnia się od podatku z tego tytułu część wynagrodzenia ustaloną w następującej wysokości w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia:

1) solistek artystek scenicznych, estradowych i cyrkowych 45%,

2) solistek wykonawczyń artystycznych w audycjach Polskiego Radia 40%,

3) solistów - artystów scenicznych, w tym lalkowych, estradowych i cyrkowych, reżyserów, kierowników literackich, artystycznych i muzycznych, scenografów, dyrygentów chórów i zespołów muzycznych oraz biorących udział w audycjach Polskiego Radia reżyserów, dyrygentów i kierowników literackich, artystycznych i muzycznych 35%,

4) spikerów i lektorów w Polskim Radiu i Telewizji 35%,

5) solistów - wykonawców artystycznych w Polskim Radiu i Telewizji 30%,

6) członków zespołów muzycznych i chórów w audycjach Polskiego Radia oraz zawodowych muzyków i chórzystów w zespołach orkiestrowych i chóralnych w lokalach gastronomicznych oraz w miejscach, gdzie orkiestra lub chór produkuje się jako zespół koncertowy 25%,

7) muzyków, członków zespołów orkiestrowych, operowych i operetkowych, oraz korepetytorów baletu, chóru i solistów w operach i operetkach 25%,

8) zawodowych muzyków w teatrach, cyrkach i miejscach, gdzie orkiestra jest czynnikiem towarzyszącym 20%,

9) pracowników zatrudnionych przy realizacji programów radiowych i telewizyjnych na następujących stanowiskach: realizatorów telewizyjnych (reżyserów wizji), realizatorów audycji radiowych (reżyserów form publicystycznych i magazynowych), ilustratorów muzycznych, realizatorów, i operatorów światła i dźwięku, operatorów kamer, inspektorów emisji, kierowników produkcji, inspicjentów i montażystów 20%.

2.
Solistą (solistką) w rozumieniu ust. 1 jest osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki, stwierdzające, że artysta zaliczony został do kategorii solistów ze względu na jego uzdolnienia do samodzielnego wykonywania dzieła lub wyodrębniającej się partii tego dzieła, albo której charakter solisty (solistki) wynika z umowy o pracę zawartej zgodnie z postanowieniami zbiorowego układu pracy dla pracowników instytucji artystycznych.
§  11.
1.
Koszty uzyskania wynagrodzenia określa się w następującej wysokości w stosunku do otrzymanego wynagrodzenia:

1) z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności niepracowniczego wynalazku lub wzoru użytkowego na rzecz jednostki gospodarki uspołecznionej 50%,

2) z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania niepracowniczego wynalazku lub wzoru użytkowego na rzecz jednostki gospodarki uspołecznionej, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną 50%,

3) z tytułu nie opartej na umowie o pracę twórczości z działalności naukowej, oświatowej, artystycznej, literackiej i publicystycznej:

a) 11 z umowy o nakład, nie wyłączając wynagrodzenia za niewydanie dzieła oraz za prace naukowe, chociażby nawet nie zostały ogłoszone drukiem 50%,

b) 12 ze sprzedaży prawa autorskiego oraz wynagrodzenia za tłumaczenie cudzych utworów będących przedmiotem prawa autorskiego, jeżeli wynagrodzenia za tłumaczenie wypłacane są członkom Związku Literatów Polskich 50%

c) za publiczne wykonanie dzieła muzycznego, dzieła scenicznego oraz prac literackich i publicystycznych, również w radiu i telewizji 50%,

d) za wygłaszanie reportaży i sprawozdań oraz prowadzenie wywiadów i dyskusji bezpośrednio do mikrofonu lub przed kamerą telewizyjną 50%,

e) za prace literackie i publicystyczne, chociażby nie zostały ogłoszone drukiem 50%,

f) z umów o tzw. wierszówki, otrzymywane przez dziennikarzy 50%,

g) za sporządzanie projektów z zakresu urbanistyki, architektury, sztuki dekoracyjnej, architektury wnętrz, architektury krajobrazu lub rzeźby w razie uznania tych projektów za posiadające wybitne wartości plastyczne 50%,

h) 13 z tytułu twórczości lub działalności plastycznej i lutniczej 50%,

i) za solowe produkcje słowa żywego, wokalne, muzyczne, rytmiczne (choreograficzne), sztuki mimicznej (pantomima), cyrkowe - bez względu na miejsce i sposób wykonania produkcji - wykonywane przez:

- artystki 45%,

- artystów 35%,

j) za opracowywanie cudzych utworów będących przedmiotem praw autorskich, jak np. układ muzyczny lub przeróbka na muzyczne instrumenty mechaniczne 40%,

k) za branie udziału w konkursach z zakresu urbanistyki, architektury, sztuki dekoracyjnej, architektury wnętrz, architektury krajobrazu lub rzeźby 40%,

l) za opracowanie cudzych utworów będących przedmiotem prawa autorskiego w formie przeniesienia na film kinematograficzny 40%,

m) 14 za czynności reżysera, dyrygenta, kierownika literackiego, artystycznego lub muzycznego albo scenarzysty 35%,

n) za czynności filmowego operatora obrazu 35%,

o) za działalność redaktorską oraz opracowywanie cudzych utworów będących przedmiotem prawa autorskiego, jak np. tłumaczenie, recenzja, przeróbka przystosowana, rewizja tekstu, z wyjątkiem działalności wymienionej pod lit. j) i l) 30%,

p) za produkcję muzyków w lokalach gastronomicznych oraz w miejscach, gdzie orkiestra produkuje się jako zespół koncertowy 25%,

r) za czynności filmowego: operatora dźwięku, dekoratora, charakteryzatora, szefa produkcji zespołu realizatorów filmowych, kierownika produkcji, starszego asystenta kierownika produkcji, starszego asystenta scenografa, montażysty i mistrza oświetlenia 20%,

s) za pozostałe nie wymienione wyżej rodzaje twórczości lub działalności naukowej, oświatowej, artystycznej, literackiej i publicystycznej, z wyjątkiem wynagrodzeń za wykłady i odczyty 20%,

t) 15 z tytułu wykonywania funkcji przewodnika turystycznego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego -20%.

4) z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia, odpowiadającej warunkom przewidzianym w § 7 rozporządzenia z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 15, poz. 98 z późniejszymi zmianami) 20%.

2.
Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania wynagrodzenia były wyższe od wynikających z zastosowania normy procentowej, określonej w ust. 1, koszty uzyskania należy przyjąć w wysokości faktycznie udowodnionej.
3.
Przepis ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie do innych wynagrodzeń nie wynikających z umowy o pracę i podlegających przepisom o podatku od wynagrodzeń, dla których nie ustalono normy procentowej kosztów uzyskania wynagrodzeń.

Przepisy końcowe.

§  12.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-49, poz. 648; z 1952 r. Nr A-44, poz. 626 i Nr A-93, poz. 1444; z 1953 r. Nr A-22, poz. 276 i Nr A-76, poz. 909; z 1955 r. Nr 13, poz. 136; z 1956 r. Nr 26, poz. 362; z 1957 r. Nr 47, poz. 291; z 1958 r. Nr 5, poz. 22, Nr 74, poz. 434, Nr 94, poz. 515; z 1959 r. Nr 72, poz. 381, Nr 84, poz. 445 i z 1966 r. Nr 31, poz. 165),
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 1951 r. w sprawie całkowitego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr A-86, poz. 1183),
3)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1956 r. w sprawie częściowego zwolnienia wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów od podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 68, poz. 842),
4)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1958 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń sołtysów (Monitor Polski Nr 98, poz. 537),
5)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie zwolnienia od podatku od wynagrodzeń wynagrodzeń należnych pracownikom za pracę poza normalnym czasem pracy, przekazywanych na fundusz budowy szkół (Monitor Polski Nr 14, poz. 52),
6)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1959 r. w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od kwot wypłaconych tytułem nagród za dostawę złomu stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych i ich stopów (Monitor Polski Nr 81, poz. 426),
7)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1960 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od wynagrodzeń od dodatków spisowych (Monitor Polski Nr 44, poz. 214),
8)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 1962 r. w sprawie określenia norm kosztów uzyskania wynagrodzeń, wypłacanych z tytułu sprzedaży niepracowniczych wynalazków i wzorów użytkowych oraz z tytułu opłat licencyjnych za prawo stosowania niepracowniczych wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski Nr 78, poz. 365).
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 30 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 5 listopada 1968 r. (M.P.68.47.330) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 listopada 1968 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 31 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 stycznia 1974 r. (M.P.74.4.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 stycznia 1974 r.
3 § 4 ust. 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 lipca 1969 r. (M.P.69.34.253) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 1969 r.
4 § 4 ust. 1 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 lipca 1969 r. (M.P.69.34.253) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 1969 r.
5 § 4 ust. 1 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 lipca 1969 r. (M.P.69.34.253) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 1969 r.
6 § 4 ust. 1 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 lipca 1969 r. (M.P.69.34.253) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 1969 r.
7 § 4 ust. 1 pkt 11 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 8 grudnia 1970 r. (M.P.70.43.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1971 r.
8 § 4 ust. 1 pkt 12 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 8 grudnia 1970 r. (M.P.70.43.344) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1971 r.
9 § 4a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 11 stycznia 1974 r. (M.P.74.4.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 stycznia 1974 r.
10 § 6 ust. 2 skreślony przez § 2 zarządzenia z dnia 28 lutego 1975 r. z dnia 28 lutego 1975 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń (M.P.75.9.50) z dniem 1 kwietnia 1975 r.
11 § 11 ust. 1 pkt 3 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 11 lipca 1969 r. (M.P.69.34.253) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 1969 r.
12 § 11 ust. 1 pkt 3 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 8 czerwca 1973 r. (M.P.73.27.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 czerwca 1973 r.
13 § 11 ust. 1 pkt 3 lit. h) zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 8 czerwca 1973 r. (M.P.73.27.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 czerwca 1973 r.
14 § 11 ust. 1 pkt 3 lit. m) zmieniona przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 8 czerwca 1973 r. (M.P.73.27.173) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 czerwca 1973 r.
15 § 11 ust. 1 pkt 3 lit. t) dodana przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 11 lipca 1969 r. (M.P.69.34.253) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 1969 r.