Dział 1 - Zwolnienia całkowite. - Zwolnienie niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenie norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.

Monitor Polski

M.P.1968.7.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1975 r.

Dział  I.

Zwolnienia całkowite.

§  1.
1.
Zwalnia się od podatku od wynagrodzeń następujące świadczenia pieniężne:
1)
wynagrodzenia niewidomych, wypłacane z tytułu stosunku pracy;
2)
zapomogi rodzinne i losowe, wypłacane przez płatników będących jednostkami gospodarki uspołecznionej;
3)
jednorazowe zapomogi ślubne, porodowe i pogrzebowe, jeżeli udzielane są w okresie trzech miesięcy przed zdarzeniem lub po zdarzeniu;
4)
odprawy pośmiertne po zmarłych pracownikach;
5)
świadczenia pieniężne wypłacane z budżetu Państwa pracownikom, członkom ich rodzin oraz innym osobom, odpowiadające kategoriom świadczeń wypłacanych przez instytucje ubezpieczeń społecznych;
6)
wpłaty z tytułu nagród za wieloletnią pracę (gratyfikacji jubileuszowych), dokonywane na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy lub innych przepisów;
7)
świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom z okazji dnia zawodu, jak np. Święto Górnika, Hutnika, Kolejarza itp.;
8)
dodatki za wysługę lat, wypłacane przez płatników będących jednostkami gospodarki uspołecznionej; na równi z dodatkami za wysługę lat traktuje się dary pieniężne i w naturze przyznawane pracownikom z okazji wysługi określonej ilości lat lub tzw. kart, np. "Karta Górnika";
9)
przyznane na podstawie szczególnych przepisów niektórym kategoriom pracowników państwowych dodatki uzasadnione specjalnymi kwalifikacjami i warunkami służby;
10)
dodatki za brak mieszkania, wypłacane na podstawie uchwał Rady Ministrów;
11)
dodatki uzasadnione specjalnymi kwalifikacjami i warunkami pracy, wypłacane pracownikom związków zawodowych na podstawie uchwały Centralnej Rady Związków Zawodowych;
12)
otrzymywane od jednostek gospodarki uspołecznionej przez pozostających z nimi w stosunku pracy lekarzy: domowych, specjalistów i dentystów - przyjmujących ubezpieczonych we własnym mieszkaniu, ryczałty na utrzymanie gabinetu przyjąć i poczekalni, obejmujące w szczególności koszty komornego, światła, opału, utrzymania czystości, telefonu, służby, używania instrumentów itp., w kwocie nie przekraczającej 39 zł miesięcznie w stosunku do jednej godziny pracy dziennie;
13)
dodatki za szczególny nadzór podatkowy;
14)
godzinowy i kilometrowy dla drużyn lokomotywowych i konduktorskich, wypłacane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1968 r. w sprawie zmian w zakresie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 4, poz. 22); zwolnienie od podatku od wynagrodzeń tych dodatków obejmuje również okresy, za które pracownikowi drużyny pociągowej przysługuje uposażenie obliczone według zasad obowiązujących przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego;
15)
dodatki za udział w ochronie czynnej obiektów i mienia bankowego;
16)
dodatki za pracę w lecznictwie otwartym, wypłacane lekarzom i lekarzom dentystom zatrudnionym w spółdzielniach zdrowia zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska";
17)
kwoty wypłacane pracownikom przez płatników jednostek uspołecznionych tytułem nagród za dostawę złomu stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych i ich stopów;
18)
dodatki spisowe, wypłacane pracownikom prezydiów rad narodowych za przeprowadzanie spisów powszechnych;
19)
wynagrodzenia wypłacane członkom zespołów, przeprowadzającym kwartalne spisy pogłowia zwierząt gospodarskich;
20)
wynagrodzenia walutowe, wypłacane w kraju urzędowania pracownikom polskich placówek zagranicznych oraz specjalistom wysyłanym za granicę do wykonywania usług związanych z eksportem;
21)
wynagrodzenia w formie strawnego do wysokości diet, wypłacane zamiast diet przez jednostki gospodarki uspołecznionej pracownikom, którzy w myśl układu zbiorowego pracy lub umowy indywidualnej obowiązani są do prac, których warunki wymagają częstych zmian miejsca pracy;
22)
wynagrodzenia podatników mężczyzn mających na utrzymaniu więcej niż pięcioro dzieci, jeżeli żona jest wprawdzie podatnikiem podatku od wynagrodzeń z tytułu dorywczych zarobków, wynagrodzenie jej jednak nie przekracza kwoty wolnej od podatku;
23)
zasiłki na zagospodarowanie, wypłacane nauczycielom na podstawie przepisów o prawach i obowiązkach nauczycieli;
24)
jednorazowe zapomogi, wypłacane na podstawie obowiązujących przepisów fachowcom przechodzącym do pracy w państwowych gospodarstwach rolnych;
25)
świadczenia pieniężne otrzymywane przez pracowników z tytułu niekorzystania z ubioru służbowego (umundurowania) oraz z tytułu przedłużenia okresu używania ubioru poza ustalony w układach zbiorowych lub innych przepisach okres zużycia;
26)
świadczenia pieniężne z tytułu zwrotu kosztów prania oraz konserwacji ubrań roboczych i odzieży ochronnej;
27)
odszkodowania dla nie będących pracownikami: członków kolegiów karno-administracyjnych w związku z udziałem w posiedzeniach kolegiów oraz ławników ludowych w sądach powszechnych i okręgowych sądach ubezpieczeń społecznych;
28)
przychody sprzedawców w kioskach "Ruch" osiągane z opłat telefonicznych, uiszczanych przez rozmówców korzystających z telefonów zainstalowanych w tych kioskach;
29)
kwoty otrzymywane przez sołtysów z tytułu:
a)
inkasa podatków oraz innych należności finansowych od mieszkańców wsi,
b)
wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
c)
zarządzania mieniem gromadzkim;
30) 1
wypłaty z funduszu mistrzowskiego;
31) 2
dodatkowe składniki wynagrodzenia wypłacane przez zakład pracy z osobowego funduszu płac lub z innych funduszów zaliczanych do tego funduszu pracownikowi, który otrzymuje w tym samym zakładzie pracy wynagrodzenie podstawowe objęte regulacją płac i zwolnione od podatku od wynagrodzeń.
2.
Niezależnie od zwolnień przewidzianych w ust. 1 zwolnione są również od podatku od wynagrodzeń - wynagrodzenia lub ich składniki zwolnione od opodatkowania na podstawie przepisów szczególnych.
§  2.
Zwalnia się od podatku od wynagrodzeń następujące świadczenia w naturze:
1)
bezpłatne i częściowo odpłatne świadczenia wydawane przez płatników będących jednostkami gospodarki uspołecznionej w ramach obowiązujących przepisów, z wyjątkiem deputatów węglowych lub gazu;
2)
częściowo odpłatne w postaci węgla, otrzymywane przez pracowników przemysłu mięsnego i chłodniczego oraz przez pracowników zakładów podległych Zjednoczeniom Przemysłu: Piwowarsko-Słodowniczego, Cukierniczego, Owocowo-Warzywnego i Ziemniaczanego, a także otrzymywane przez pracowników instytucji (jednostek, zakładów, przedsiębiorstw) wojskowych oraz w postaci gazu, otrzymywane przez pracowników energetyki i gazownictwa;
3)
bezpłatne świadczenia, wydawane przez płatników gospodarki nie uspołecznionej:
a)
z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności z tytułu ubrań roboczych i odzieży ochronnej,
b)
w postaci płynów słodzonych lub nie słodzonych (kawa, herbata, mleko, mięta parzona itp.), jeżeli płyny te nie są częścią składową wydawanych bezpłatnie posiłków,
c)
w postaci przejazdów dla celów częściowo służbowych, częściowo zaś osobistych, np. tramwajowy bilet miesięczny, samochód osobowy itp.
1 § 1 ust. 1 pkt 30 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 5 listopada 1968 r. (M.P.68.47.330) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 listopada 1968 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 31 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 stycznia 1974 r. (M.P.74.4.28) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 stycznia 1974 r.