§ 15. - Zwolnienia od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie.

Monitor Polski

M.P.1954.A-73.892

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  15. 5
Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do wydawania zarządzeń regulujących przypadki nie objęte uchwałą, a wymagające ze względu na wyjątkowe okoliczności doraźnego unormowania.
5 § 15 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 uchwały nr 882 z dnia 18 grudnia 1954 r. (M.P.55.3.38) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 14 stycznia 1955 r.