Zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1991.38.270

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 listopada 1991 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 listopada 1991 r.
w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 22 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36, z 1980 r. Nr 22, poz. 81, z 1982 r. Nr 11, poz. 83, z 1983 r. Nr 39, poz. 175, z 1987 r. Nr 14, poz. 82, z 1988 r. Nr 19, poz. 129, z 1989 r. Nr 19, poz. 101 i Nr 75, poz. 444, z 1990 r. Nr 16, poz. 94, Nr 29, poz. 171 i Nr 67, poz. 397 oraz z 1991 r. Nr 41, poz. 176) zarządzam, co następuje:
Zwołuję pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego w dniu 27 października 1991 r., na dzień 25 listopada 1991 r. godz. 9.00.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.