Monitor Polski

M.P.1985.11.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1985 r.

UCHWAŁA Nr 79
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 maja 1985 r.
w sprawie zniesienia reglamentowanej sprzedaży niektórych towarów.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. Nr 7, poz. 51 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Znosi się reglamentowaną sprzedaż:
1) masła,
2) tłuszczów zwierzęcych i roślinnych (smalec, słonina, margaryna),

określoną w uchwale nr 183 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów (Monitor Polski Nr 43, poz. 250, z 1984 r. Nr 28, poz. 185 i z 1985 r. Nr 4, poz. 30).

§  2. W zakresie unormowanym w § 1 tracą moc przepisy uchwały nr 183 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów (Monitor Polski Nr 43, poz. 250, z 1984 r. Nr 28, poz. 185 i z 1985 r. Nr 4, poz. 30).
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1985 r.