Zniesienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej.

Monitor Polski

M.P.2022.1007

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 341
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie zniesienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
Znosi się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej.
Traci moc zarządzenie nr 171 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 964).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.