Monitor Polski

M.P.2015.1060

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 123
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się Międzyresortowy Zespół do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego (M.P. poz. 473 oraz z 2015 r. poz. 260).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.