Monitor Polski

M.P.1953.A-102.1387

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1953 r.

ZARZĄDZENIE NR 153
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 listopada 1953 r.
w sprawie zniesienia Delegatury Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Krakowie dla Spraw Szkolenia Zawodowego w Zespole "Nowa Huta".

Na podstawie § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie prowadzenia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 277 i z 1952 r. Nr 34, poz. 237) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się Delegaturę Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Krakowie dla Spraw Szkolenia Zawodowego w Zespole "Nowa Huta", utworzoną zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1950 r. (Monitor Polski Nr A-119, poz. 1468).
§  2. Zakres działania Delegatury, ustalony w zarządzeniu nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1951 r. (Monitor Polski Nr A-43, poz. 550), przejmuje Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Krakowie.
§  3. Wykonanie zarządzenia porucza się Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.