Prowadzenie szkolnictwa zawodowego oraz zakres działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.36.277

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 1951 r.
w sprawie prowadzenia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.

Na podstawie art. 23 i 26 ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 7, poz. 43 i z 1950 r. Nr 44, poz. 400) zarządza się, co następuje:
Wychowanie i szkolenie zawodowe kadr niezbędnych dla gospodarki narodowej w celu wykonania zadań określonych przez narodowe plany gospodarcze należy do Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego oraz do ministerstw i urzędów centralnych w zakresie ustalonym niniejszym rozporządzeniem.
Ustala się następujące rozgraniczenie zadań w zakresie szkolenia zawodowego:
1.
Do Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego należy:
a)
szkolenie kadr robotników kwalifikowanych w zasadniczych szkołach zawodowych i w szkołach przysposobienia zawodowego w zakresie zawodów masowych ustalonych uchwałą Prezydium Rządu,
b)
szkolenie nauczycieli zawodu, wychowawców internatów i świetlic dla szkół zawodowych, nauczycieli przedmiotów zawodowych dla zasadniczych szkół zawodowych i szkół przysposobienia zawodowego oraz doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych,
c)
ogólny nadzór pedagogiczny nad nauczaniem i wychowaniem w szkołach zawodowych prowadzonych przez ministerstwa i urzędy centralne,
d)
opracowywanie zbiorczych planów szkolenia kadr i kontrola ich wykonania,
e)
przeprowadzanie rekrutacji kandydatów do szkół zawodowych przez siebie prowadzonych i współdziałanie w rekrutacji do szkół prowadzonych przez ministerstwa i urzędy centralne oraz współdziałanie w zakresie rozdziału absolwentów,
f)
organizowanie i prowadzenie internatów dla szkół przez siebie prowadzonych,
g)
zatwierdzanie podręczników do użytku szkolnego,
h)
określanie kwalifikacji nauczycieli szkół zawodowych z wyjątkiem nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, nauczycieli zawodu oraz personelu wychowawczego internatów, burs i świetlic,
i)
wykonywanie nadzoru państwowego nad niepaństwowym szkolnictwem zawodowym w myśl obowiązujących przepisów,
j)
prowadzenie propagandy szkolnictwa zawodowego.
2.
Do ministerstw i urzędów centralnych należy:
a)
szkolenie techników i pracowników równorzędnych kwalifikacji w technikach zawodowych,
b)
szkolenie kadr robotników kwalifikowanych specjalności niemasowych w zasadniczych szkołach zawodowych,
c)
opracowanie planów szkolenia dla szkół i kursów przez siebie prowadzonych oraz kontrola wykonania tych planów,
d)
organizowanie szkolenia kursowego i nadzór nad szkoleniem praktycznym i kursowym prowadzonym przez zakłady pracy,
e)
opracowanie programów przedmiotów zawodowych specjalnych i nauki zawodu,
f)
wykonywanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami przez siebie prowadzonymi,
g)
szkolenie i doskonalenie w porozumieniu z Centralnym Urzędem Szkolenia Zawodowego nauczycieli zawodu oraz wychowawców internatów i świetlic dla potrzeb podległych szkół,
h)
zatwierdzanie planów szkolenia praktycznego i kursowego prowadzonego przez zakłady pracy oraz sprawowanie nadzoru nad tym szkoleniem,
i)
przeprowadzanie rekrutacji kandydatów do szkół przez siebie prowadzonych oraz współdziałanie w zakresie rozdziału absolwentów,
j)
organizowanie i prowadzenie internatów dla szkół przez siebie prowadzonych,
k)
prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dla szkół i kursów przez siebie prowadzonych.
Do zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w stosunku do szkolnictwa zawodowego prowadzonego przez ministerstwa i urzędy centralne należy:
a)
wydawanie instrukcji i wyjaśnień w sprawach ustrojowych, wychowawczych, metodycznych i organizacyjnych szkół oraz przeprowadzanie kontroli ich wykonania,
b)
wydawanie wytycznych dla sporządzania planów szkolenia i kontrola wykonania planów szkolenia,
c)
zatwierdzanie wniosków w sprawach otwierania, przekształcania i likwidacji szkół,
d)
zatwierdzanie planów naukowych i programów szkół,
e)
prowadzenie wizytacji szkół i kursów oraz wydawanie zaleceń powizytacyjnych ministerstwom i urzędom centralnym oraz kontrola ich wykonania,
f)
opracowywanie programów przedmiotów ogólnokształcących oraz programów dla wspólnych przedmiotów zawodowych,
g)
opiniowanie projektów budżetów szkolnictwa zawodowego,
h)
opiniowanie projektów planów inwestycyjnych szkolnictwa zawodowego,
i)
prowadzenie zbiorczej ewidencji i sprawozdawczości.
Powoływanie dyrektorów techników zawodowych należy do właściwych ministrów w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
Zakres działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego określony niniejszym rozporządzeniem nie dotyczy szkolnictwa Ministerstw: Rolnictwa, Państwowych Gospodarstw Rolnych, Leśnictwa, Zdrowia, Kultury i Sztuki, Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Szkół Wyższych i Nauki oraz Głównego Komitetu Kultury Fizycznej jak również szkół pożarniczych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej.
Do zakresu działania zakładów pracy należy:
a)
prowadzenie szkolenia praktycznego i kursów zawodowych dla pracowników,
b)
ułatwianie pracownikom szkolenia się w szkołach zawodowych i ogólnokształcących dla pracujących,
c)
udzielanie pomocy szkołom zawodowym przydzielonym pod opiekę przez właściwego ministra lub kierownika urzędu centralnego w drodze zapewnienia odpowiednich lokali, zapewnienia współpracy pedagogicznej personelu zakładów pracy, umożliwienia wykorzystania urządzeń technicznych, jak również udzielanie pomocy w zaopatrzeniu warsztatów szkolnych itp.; właściwy minister lub kierownik urzędu centralnego przydzieli na wniosek Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego pod opiekę podległych mu zakładów pracy także szkoły prowadzone przez Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego,
d)
zawieranie umów ze szkołami o szkolenie praktyczne uczniów w zakładzie pracy i o odbywanie praktyk produkcyjnych przez uczniów.
Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego uzgadnia z Ministerstwem Oświaty programy i podręczniki przedmiotów ogólnokształcących.
Zakres właściwości przysługujący na podstawie obowiązujących przepisów Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego i organom jemu podległym w stosunku do szkół i kursów zawodowych oraz ich personelu pedagogicznego i administracyjnego przechodzi na odpowiednich ministrów oraz kierowników urzędów centralnych w stosunku do szkół im podległych z zastrzeżeniem właściwości Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego, określonych w niniejszym rozporządzeniu.
1.
Terenowymi organami Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego są dyrekcje okręgowe szkolenia zawodowego, obejmujące jedno lub więcej województw.
2.
Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego określa okręgi i siedzibę dyrekcji okręgowej szkolenia zawodowego oraz może tworzyć delegatury dyrekcji okręgowych szkolenia zawodowego.
3.
Organizację i zakres działania dyrekcji okręgowych szkolenia zawodowego oraz delegatur określa zarządzenie Prezesa Rady Ministrów wydane na wniosek Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
Organizację administracji szkolnictwa zawodowego w ministerstwach i urzędach centralnych ustali Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w porozumieniu z właściwym ministrem lub kierownikiem urzędu centralnego i Prezesem Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego spełnia zadania określone w niniejszym rozporządzeniu bądź bezpośrednio, bądź za pośrednictwem podległych sobie dyrekcji okręgowych szkolenia zawodowego i delegatur.
1.
Przynależność administracyjną i tryb przekazywania szkół zawodowych określa w drodze zarządzenia Prezes Rady Ministrów.
2. 2
Prezes Rady Ministrów może na wniosek Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i prezesami urzędów centralnych przekazać tym ministrom lub prezesom wykonywanie nadzoru państwowego nad niektórymi niepaństwowymi szkołami i kursami zawodowymi.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, właściwym ministrom oraz Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1951 r. Równocześnie traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 40, poz. 283 i z 1950 r. Nr 9, poz. 89).
1 § 5:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 lutego 1953 r. (Dz.U.53.12.45) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 1953 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 września 1954 r. (Dz.U.54.45.213) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1954 r.

2 § 12 ust. 2 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1952 r. (Dz.U.52.34.237) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 1952 r.