§ 1. - Zmienione wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.

Monitor Polski

M.P.2023.249

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 marca 2023 r.
§  1. 
Zmienione wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR/2014-2020/32(6)) dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zostały zamieszczone na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony w zakładce Co robimy/Fundusze Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2014-2020 oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce O funduszach/Zapoznaj się z prawem i dokumentami.