Zmienione wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.

Monitor Polski

M.P.2023.249

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 marca 2023 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 1 marca 2023 r.
w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

Na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) ogłasza się, co następuje:
Zmienione wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR/2014-2020/32(6)) dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zostały zamieszczone na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony w zakładce Co robimy/Fundusze Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2014-2020 oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce O funduszach/Zapoznaj się z prawem i dokumentami.
Wytyczne, o których mowa w § 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).