Monitor Polski

M.P.2016.111

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 22 stycznia 2016 r.
o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) ogłasza się, że:
1) zmieniona treść Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl oraz na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami;
2) zmienioną treść Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stosuje się od dnia zatwierdzenia, tj. od dnia 21 grudnia 2015 r.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240 i 1767) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.