Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Monitor Polski

M.P.2020.810

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 września 2020 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 11 września 2020 r.
o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Na podstawie art. 14kb pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378) ogłasza się, co następuje:
1)
zmieniona treść Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: http://www.poir.gov.pl oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami;
2)
zmieniona treść Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 jest stosowana od dnia zatwierdzenia, tj. od dnia 17 lipca 2020 r., z tym że wydatki na projekty mające na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19 są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2263).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.