Monitor Polski

M.P.2015.355

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 kwietnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta (M.P. z 2014 r. poz. 209) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W skład biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział do spraw Zdrowia Psychicznego;

2) Wydział Prawny;

3) Wydział Interwencyjno-Poradniczy;

4) Wydział Prezydialny;

5) Wydział Dialogu Społecznego i Komunikacji;

6) Wydział Finansowy;

7) Wydział Spraw Osobowych i Wynagrodzeń;

8) Wydział Klasyfikacji Wniosków;

9) Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Badań Statystycznych, Analiz Strategicznych i Ochrony Danych Osobowych;

10) Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Informatyzacji.

2. Komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, kierują dyrektorzy.";

2) uchyla się § 4.
§  2. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz główny księgowy, o których mowa w § 3 ust. 2 załącznika do zarządzenia wskazanego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stają się dyrektorami komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 załącznika do zarządzenia wskazanego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.