Monitor Polski

M.P.2015.650 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 2011 r.
w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Biuru Rzecznika Praw Pacjenta nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta (M. P. Nr 57, poz. 778 oraz z 2010 r. Nr 25, poz. 238 i Nr 61, poz. 796).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

§  1.
1. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, zwane dalej "biurem", jest urzędem administracji rządowej, przy pomocy którego Rzecznik Praw Pacjenta wykonuje swoje zadania w zakresie ochrony praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) oraz w przepisach odrębnych.
2. Rzecznik Praw Pacjenta, zwany dalej "Rzecznikiem", kieruje biurem przy pomocy:
1) nie więcej niż dwóch zastępców, zwanych dalej "zastępcami Rzecznika";
2) dyrektora generalnego;
3) kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3.
3. Zakres zadań zastępców Rzecznika określa Rzecznik.
4. Rzecznik może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 2, a także innych pracowników biura do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.
§  2. W czasie nieobecności Rzecznika pracą biura kieruje zastępca Rzecznika.
§  3.
1. W skład biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział do spraw Zdrowia Psychicznego;
2) Wydział Prawny;
3) Wydział Interwencyjno-Poradniczy;
4) Wydział Prezydialny;
5) Wydział Dialogu Społecznego i Komunikacji;
6) Wydział Finansowy;
7) Wydział Spraw Osobowych i Wynagrodzeń;
8) Wydział Klasyfikacji Wniosków;
9) Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Badań Statystycznych, Analiz Strategicznych i Ochrony Danych Osobowych;
10) Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Informatyzacji.
2. Komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, kierują dyrektorzy.
3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, oraz tryb pracy biura określa regulamin organizacyjny nadany przez Rzecznika.
§  4. (uchylony).