Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020".

Monitor Polski

M.P.2017.437

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 122 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020" (M.P. poz. 1076 oraz z 2016 r. poz. 636) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie:

a) Minister Sprawiedliwości albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,

b) minister właściwy do spraw informatyzacji albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw informatyzacji,

c) minister właściwy do spraw gospodarki albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki,

d) minister właściwy do spraw energii albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw energii,

e) Minister - Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych albo upoważniony przez niego przedstawiciel,

f) sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych albo upoważniony przez niego przedstawiciel,

g) Generalny Inspektor Informacji Finansowej albo w jego zastępstwie Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

h) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo jego zastępca,

i) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo jego zastępca,

j) Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo jego zastępca,

k) Komendant Główny Policji albo jego zastępca,

l) Komendant Główny Straży Granicznej albo jego zastępca,

m) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo jego zastępca,

n) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego albo jego zastępca,

o) Zastępca Prokuratora Generalnego właściwy do spraw przestępczości gospodarczej albo w jego zastępstwie Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Prokuraturze Krajowej;".

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.