Monitor Polski

M.P.2018.513

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów (M.P. poz. 986 oraz z 2018 r. poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) członkowie, którymi są sekretarze stanu lub podsekretarze stanu w ministerstwach, wyznaczeni przez ministra;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku nieobecności osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2, na posiedzeniu z ważnych przyczyn, w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw przez Komitet bierze udział inny wyznaczony sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w ministerstwie, upoważniony pisemnie przez ministra.";

2) w § 4 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych są stałymi uczestnikami posiedzeń Stałego Komitetu Rady Ministrów."

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.