Monitor Polski

M.P.2019.750

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 123
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. z 2018 r. poz. 208 i 659) w załączniku w § 4 w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Danych Osobowych;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.